Правова платформа для забезпечення в Україні ефективного захисту цифрових трансформацій суспільства

Автор(и)

  • В.С. БАТИРГАРЕЄВА головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України, директор НДІ ВПЗ ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України, Україна http://orcid.org/0000-0003-3879-2237

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.1(40).254339

Ключові слова:

інформаційний простір, цифрові трансформації, інформаційна безпеки, кіберзлочини, кримінально-правова охорона.

Анотація

У статті здійснено аналіз національних правових документів концептуально-стратегічного характеру, спрямованих на забезпечення в Українській державі захисту цифрових трансформацій суспільства з огляду на загрози й ризики, що зумовлюють потребу розробки й удосконалення таких документів. Крім того, наголошено на необхідності розв’язання низки завдань, що виникають у кримінальному праві та сутність яких випливає із запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Біографія автора

В.С. БАТИРГАРЕЄВА , головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України, директор НДІ ВПЗ ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Multilateralism must weather ‘challenges of today and tomorrow’ Guterres tells Paris Peace Forum. UN News. Global perspective Human storie. 11 November 2019. Peace and Security. URL: https://news.un.org/en/story/2019/11/1051081

Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике / под ред. С.Ю. Глазьева и В.В. Харитонова. Москва: Тровант, 2009. 304 с.

Alekseieva K., Novikova I., Bediukh O., Kostyuk O. Technological Orders’ Change Caused by the Pandemics: Digitalization in the Internationalization of Technology Transfer. Problems and Perspectives in Management. 2021. Is.19 (3). P. 261-275.

Molinaro M., McLuhan C., Toye W. (eds.). Letters of Marshall McLuhan. Toronto, Oxford & New York: Oxford University Press, 1987. 562 р.

Добровольська А.Б. Інформаційний простір: проблеми становлення нової якості національного росту. Наука України у світовому інформаційному просторі: зб. наук. праць. Вип. 3. Київ: Академперіодика, 2010. С. 61-70.

Брижко В., Базанов Ю. та ін. е-майбутнє та інформаційне право. 2-ге вид., доп. Київ: НДЦПІ АПрН України. 2006. 305 с.; Пилипчук В.Г., Брижко В.М. Проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства в контексті евроінтеграції України. Інформація та право. № 1(1)/2011. С. 7-15; Брижко В.М. Основи систематизації інформаційного законодавства: теоретичні та правові засади: монографія. Київ: ТОВ “ПанТот”, 2012 р. 304 с.

Гавловський В.Д., Бутузов В.М., Тітуніна К.В. Комп’ютерна злочинність: міжнародний досвід боротьби і перспективи для України. Правова інформатика. № 1(21)/2009. С. 72-77.

Ліпкан В., Діордіца І. Національна система кібербезпеки як складова частина системи забезпечення національної безпеки України. Підприємництво, господарство і право. 2017. Вип. 5. С. 174-180.

Довгань О.Д., Ткачук Т.Ю. Система інформаційної безпеки України: онтологічні виміри. Інформація і право. № 1(24)/2018. С. 89-103.

Доронін І.М. Цифровий розвиток та національна безпека у контексті правових проблем. Інформація і право. № 1(28)/2019. С. 29-36.

Швець М., Калюжний Р., Гавловський В. та ін. Інформаційне законодавство України: концептуальні основи формування. Право України. 2001. № 7. С. 88-91.

Протидія злочинам у сфері використання комп’ютерних технологій інтегрований навч.-практ. посібник / за ред. М.В. Карчевського. Харків: Право, 2019. 188 с.

Карчевський М.В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України: монографія / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. 528 с.

Когут Ю.І. Кібервійни, кіберзлочинність (концепції, стратегії, технології): практ. посібник. Київ: Консалтингова компанія “СІДКОН”; ВД “Дакор”, 2022. 284 с.

Куйбіда В.С., Пасічник В.М. Засади державної політики національної безпеки України: монографія / за заг. ред. В.С. Куйбіди. Київ: НАДУ, 2020. 488 с.

Марущак А.І. Пріоритети розвитку інформаційного права України. Інформація і право. № 1(1)/2011. С. 20-24.

Радутний О.Е. Кримінальна відповідальність штучного інтелекту. Інформація і право. № 2(21)/2017. С. 124-132.

Фурашев В.М. Законодавче забезпечення інформаційної безпеки України. Інформація і право. № 1(10)/2014. С. 59-67.

Lessig L. The Path of Cyberlaw. The Yale Law Journal. 1995. Т. 104. Is. 7. P. 1743-1755.

Mayer-Schunberger V. Generational Development of Data Protection in Europe. In: Agre P., Rotenberg M. (eds.). Technology and Privacy: the New Landscape. Cambridge: MIT Press, 1997. P. 219-242.

Nieles M., Dempsey K., Pillitteri V.-Y. An Introduction to Information Security. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2017. 91 р.

Low K., Mik E. Pause the Blockchain Legal Revolution. International and Comparative Law Quarterly. 2020. Is. 69(1). Р. 135-175.

Sidorenko E.L., von Arx P. Transformation of Law in the Context of Digitalization: Defining the Correct Priorities. DigItal Law Journal. 2020. Vol. 1. No 1. P. 24-38.

Valeev D.K., Nuriev A.G. Digitization of Law: Some Problematic Aspects. Journal of Politics and Law. 2019. Vol. 12. No. 5. Pp. 135-139.

Цифрової адженди України – 2020 (“Цифровий порядок денний” – 2020). URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf

Sieber U. Legal Aspects of Computer-Related Crime in the Information Society: Comcrime Study (1 January 1998). Würzburg: Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 1998. Р. 24-31.

“41 млн підозрілих подій та 147 кіберінцидентів”: річний звіт ДЦКЗ. URL: https://cip. gov.ua/ua/news/321f4bf8

Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від 12.02.07 р. № 105/2007. Офіц. вісник України. 2007. № 11. Ст. 389.

Стратегія національної безпеки України “Україна у світі, що змінюється”: в ред. Указу Президента України від 08.06.12 р. № 389/2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105/ 2007#Text

Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від 26.05.15 р. № 287/2015. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2872015-19070

Стратегія національної безпеки України “Безпека людини – безпека країни”: Указ Президента України від 14.09.20 р. № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/39 22020-35037

Ситник Г.П., Олуйко В.М., Вавринчук М.П. Національна безпека України: теорія і практика: монографія / за заг. ред. Г.П. Ситника. Київ: “Кондор”, 2007. 669 с.

Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.13 р. № 386-р. Офіц. вісник України. 2013. № 44. Ст. 1581.

Стратегія здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.21 р. № 1467-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1467-2021-р#n15

Стратегія інформаційної безпеки: Указ Президента України від 28.12.21 р. № 685/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/6852021-41069

Стратегія кібербезпеки України “Безпечний кіберпростір – запорука успішного розвитку країни”: Указ Президента України від 26.08.21 р. № 447/2021. URL: //www.president. gov.ua/documents/4472021-40013

Вирок Приморського районного суду м. Одеси від 20.02.20 р. (кримінальне провадження № 1-кп/522/798/20).

Інформація з баз даних МТСБУ не втрачена – реєстр відновить свою роботу найближчим часом. URL: https://cip.gov.ua/ua/news/informaciya-z-baz-danikh-mtsbu-ne-vtrachena-re yestr-vidnovit-svoyu-robotu-naiblizhchim-chasom

Газізова Ю. Кіберзлочинність в Україні. Ера цифрових технологій – ера нових злочинів. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA013606

В 2021 году зафиксировано рекордное число атак с использованием 0Day-уязвимостей. URL: https://www.securitylab.ru/news/525058.php

Киберпреступность в цифрах. URL: https://www.aktiv-company.ru/analitics/articles/cyber cryme.html

Стратегія кібербезпеки України: Указ Президента України від 15.03.16 р. № 96-2016. URL: https://www.president.gov.ua/documents/962016-19836

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. № 2163-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. Ст. 403.

Доктрина інформаційної безпеки України: Указ Президента України від 08.07.09 р. № 514/2009. Офіц. вісник України. 2009. № 52. Ст. 1783.

Резнікова О.О. Розробка стратегії національної безпеки з урахуванням принципів національної стійкості. Стратегічна панорама. 2018. № 2. С. 5-11.

Доктрина інформаційної безпеки України: Указ Президента України від 25.02.17 р. № 47/2017. URL: https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374

Сафаров А. Аналіз Стратегії інформаційної безпеки порівняно з чинною Доктриною інформаційної безпеки. URL: https://imi.org.ua/monitorings/analiz-strategiyi-informatsijnoyi-bezpeky -v-porivnyanni-z-chynnoyudoktrynoyu-informatsijnoyi-i38852

Про критичну інфраструктуру: Закон України від 16.11.21 р. № 1882-IX. Офіц. вісник України. 2021. № 98. Ст. 6341.

Батиргареєва В.С. Щодо концептуальної моделі захисту інформаційного простору України засобами кримінального права. Інформація і право. № 1(32)/2020. С. 110-119.

Попова Т.В., Ліпкан В.А. Стратегічні комунікації (словник) / за ред. В.А. Ліпкана. Київ: ФОП С. Ліпкан, 2016. 416 с.

Букалерова Л.А., Пикуров Н.И. Уголовно-правовая охрана оборона официальной информации. Правовые вопросы связи. 2005. № 1. С. 6-8.

Кузьмін С.А. Комп’ютерна (кібернетична) інформація, як предмет учинення злочину (кримінально-правовий аспект). Інформація і право. № 3(6)/2012. С. 159-163.

Киберпреступлений становится все больше, однако их раскрываемость уменьшается. URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/kiberprestupleniy-stanovitsya-vse-bolshe-odnako-ikh-raskryvae most-umenshaetsya

Елин В.М., Жарова А.В. О выделении информационных объектов в самостоятельную категорию объекта преступления. Труды Института государства и права РАН. 2009. № 5. С. 205-229.

Конвенція про кіберзлочинність від 2001 р.: ратифікована Законом України “Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність” від 07.09.05 р. № 2824-IV Відомості Верховної Ради України. 2006. № 5-6. Ст. 71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-22

Номер

Розділ

Статті