Інформатизація як атрибут інформаційного суспільства: від ретроспекції до сучасної рефлексії

Автор(и)

  • О.Г. ДАНИЛЬЯН завідувач кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна http://orcid.org/0000-0001-5308-4664
  • О.П. ДЗЬОБАНЬ головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна http://orcid.org/0000-0002-2075-7508

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.1(40).254338

Ключові слова:

інформаційне суспільство, штучний інтелект, інформатизація, інформатика, комп’ютеризація, інформаційні технології

Анотація

Обґрунтовується, що процес інформатизації суспільства повинен включати в себе як мінімум три елементи, що доповнюють один одного: медіатизацію як процес удосконалення засобів роботи з інформацією, комп’ютеризацію як процес удосконалення засобів з обробки інформації та інтелектуалізацію як процес удосконалення знань та здібностей людини до породження та сприйняття інформації. Доводиться неоднозначність соціальних наслідків інформатизації. Аргументується, що сама по собі інформатизація ще не є гарантом успішності та соціального прогресу, її необхідно органічно вписати у сукупну систему соціальної діяльності.

Біографії авторів

О.Г. ДАНИЛЬЯН , завідувач кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор

О.П. ДЗЬОБАНЬ , головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор філософських наук, професор

Посилання

Гусєва О., Легомінова С. Діджиталізація як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1. С 33-39.

Веретюк С.М., Пілінський В.В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. 2016. № 2 (42). С. 51-58.

Грибіненко О. Діджиталізація економіки в новій парадигмі цифрової трансформації. Міжнародні відносини. Серія “Економічні науки”. 2018. № 16. С. 35-37.

Варга В.П. Діджиталізація як один з чинників конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/156.pdf (дата звернення: 14.12.2021).

Синенко О.І., Ярема К.О., Безсмертна Ю.С. Модель економіки Солоу. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2019. № 21. С. 150-157.

Гаркушенко О.М., Князєв С.І. Аналіз економіко-математичних моделей впливу інформаційно- комунікаційних технологій на результати виробництва: чи існує парадокс Солоу? Наука та інновації. 2019. Т. 15. № 4. С. 5-19.

Вітлінський В.В., Коляда Ю.В., Баранов К.О. Моделювання та аналіз траєкторій економічного розвитку на підґрунті дискретної моделі Солоу. Проблеми економіки. 2013. № 1. С. 353-362.

Тарасевич В.М. Теоретичний вимір інформаційно-цифрової економіки: основи та система первинних інформаційних феноменів. Економіка України. 2021. № 1. С. 3-23.

Власенко О.П., Якобчук В.П., Симоненко Л.І. Цифрова трансформація механізму державного регулювання національної економіки в умовах ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 81-86.

Кондратенко Н.Д. Трансформація ринку інформаційних послуг в умовах цифрової економіки. Бізнес Інформ. 2021. № 1. С. 112-118.

Лупак Р.Л., Рудковський О.В., Васильців Т.Г., Березівський Я.П. Інституційно-інноваційні чинники технологічного розвитку національної економіки України в умовах глобальної інформатизації. Бізнес Інформ. 2021. № 1. С. 103-112.

Information society and information securitu / A. Getman (ed.), O. Danilyan, O. Dzeban, Y. Kalynovskyi. LAP Lambert Academic Publishing, 2021. 125 р.

Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Трансформації цінностей в інформаційному суспільстві: багатовимірність та різнопорядковість. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія. 2020. № 3 (46). С. 28-43.

Bytiak Y.P., Danilyan O.G., Dzeban A.P., Kalynovskyi Y.Yu., Finin H.I. Cyberspace and virtual reality as characteristics of the information society. Revista Inclusiones. 2021. Vol. 8. № 1. P. 332-349.

Danilyan О., Dzoban А. Existence-network dimension of information security in modern society. Схід. – (Аналітично-інформаційний журнал). 2021. Том 1 (1). С. 11-17.

Данильян О., Дзьобань О. Інформаційне суспільство: амбівалентність динаміки розвитку. Acta De Historia & Politica: Saeculum XXI, 2020. С. 39-49. № 1. URL: https://ahpsxxi. org/index.php/ journal/article/view/8 (дата звернення: 15.12.2021).

Лорьер Ж.-Л. Системы искусственного интеллекта. Москва: Мир, 1991. 568 с.

Люгер Дж. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем. Москва: Вильямс 2005. 864 с.

Нильсон Н. Искусственный интеллект. Москва: Мир, 1973. 273 с.

Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. Москва: Вильямс, 2006. 1408 с.

Хант Э. Искусственный интеллект. Москва: Мир, 1978. 558 с.

Винер Н. Творец и робот. Москва: Прогресс, 1966. 102 с.

Ракитов А.И. Информатизация общества и стратегия ускорения. Правда. 1987. 23 января. С. 3.

Ершов А.П. Человек и машина. Москва: Знание, 1985. 32 с.

Ершов А.П. Комплексное развитие системного программного обеспечения: постановка проблемы. Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1983. 38 с.

Ершов А.П. Теория программирования и вычислительные системы. Москва: Знание, 1972. 61 с.

Урсул А.Д. Проблема информации в современной науке: философские очерки. Москва: Наука, 1975. 287 с.

Гвишиани Д., Смолян Г., Черешкин Д. Социальные аспекты информатизации. Коммунист. 1990. № 10. С. 45-52.

Компьютеры и экономика: экономические проблемы компьютеризации общества. Москва: Наука, 1991. 346 с.

Каныгин Ю. Фактор прогресса. Правда. 1998. 21 июня. С. 6.

Турен А. Возвращение человека действующего: Очерк социологии. Москва: Научный мир, 1998. 204 с.

Громов Г.Р. Очерки информационной технологии. Москва: Инфо-Арт, 1991. 331 с.

Дзьобань О.П., Жданенко С.Б. Інформаційна революція: соціоантропологічні та світоглядні трансформації. Інформація і право. № 4(39)/2021. С. 22-34.

Вовканыч С.И., Парфенцева Н.А. “Социальный интеллект”: метафора или научное понятие? Социс. 1993. № 8. С. 153-159.

Уманець Н.А. Ризики соціалізації молоді в умовах інформатизації соціального середовища. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2020. Вип. 3. С. 244-255.

Дзьобань О.П. Цифрова людина як філософська проблема. Інформація і право. № 2(37)/2021. С. 9-21.

Веретюк С.М., Пілінський В.В., Богуслав М.В. Інфляція знань в умовах інформатизації та соцально-технологічних змін. Електротехнічні та комп’ютерні системи. 2020. № 32. С. 55-65.

Шмиголь М.Ф., Юшкевич Ю.С. Інформатизація як глобальна тенденція сучасного суспільства: соціально-філософський аналіз. Перспективи. – (Соціально-політичний журнал). 2020. № 4. С. 73-79.

Panov M.I., Kharytonov S.O., Haltsova V.V. Object of Criminal Offenсe: Modern Interpretations. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. № 4. С. 262-270.

Панасюк В.М. Інформатизація та цифровізація: тенденції та напрями розвитку в Україні. Інтелект ХХІ. 2020. № 1. С. 160-165.

Захарін І.С. Інформатизація державного управління та національного господарства як чинник інноваційного розвитку економіки. Економіка і управління. 2020. № 1. С. 36-45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-22

Номер

Розділ

Статті