Правова культура молоді в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.2(29).249384

Ключові слова:

правова культура, правосвідомість, правове виховання, правовий нігілізм, правова освіта

Анотація

Про сучасний стан правової культури української молоді, особливо у контексті усталених уявлень про критичний стан правосвідомості молодого покоління.

Біографія автора

Н.С. УХАНОВА , старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України

старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України

Посилання

Національна програма правової освіти населення: Указ Президента України від 18.10.01 р. № 992/2001.

Дзьобань О.П. До питання про місце правового виховання в сучасному українському суспільстві. Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку : матер. міжнар. наук. конф., м. Харків, 12 жовт. 2007 р. Харків: Право, 2007. C. 66-68; Коваленко Н.Ю. Форми правового виховання студентів. Держава і право. Юрид. і політ. науки. Київ: Ін-т держави і права НАН України, 2005. Вип. 28. C. 56-63; Ковальський В. Мета правового виховання. Юрид. вісн. України. 2005. № 14. C. 3; Кутиркін А. Шляхи розвитку теорії та практики правового виховання населення України. Право України. 2008. № 3. C. 122-125; Ладиченко В. Правове виховання суспільства. Юрид. вісн. України. 2007. № 22. C. 12; Орлова О.О. Механізм правового виховання. Вісн. Луганськ. держ. ун-ту внутр. справ. Луганськ: ЛДУВС, 2005. Вип. 4. C. 57-65; Штангрет М.Й. Філософські проблеми правового виховання молоді (на прикладі закладів освіти МВС України): автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.12. Львів: ЛДУВС, 2007. 20 с.

Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики. Київ: МАУП, 2002. 200 с.

Субботін В.М., Філонов О.В., Тодоров І.Я. Теорія держави і права: підручник. Київ: Знання, 2005. 327 с.

Рябко И.Ф. Основы правовой педагогики. Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1973. С. 35.

Третяк С. Правове забезпечення правової культури населення як умова створення основ громадянського суспільства. Право України. 2005. № 4. С. 26-28.

Ганзенко О.О. Правова культура особи в умовах розбудови правової держави Україна. Вісник Запорізького юридичного інституту. 1999. № 2. С. 279-284.

Фурашев В.М Права людини: основні загрози їх забезпечення в Україні: матеріали наук.-практ. конф. Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві. м. Київ, 1 квітня 2016 р. / упорядн.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. Київ: НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ ”КПІ”. Київ: Вид-во “Політехніка”, 2016. 150 с. С. 18-21.

Дмитрієнко І. Проблеми та перспективи історичного осмислення української правової культури. Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наукових праць. Вип. 38. Київ: Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2007. 776 с.

Попадинець Г. Правова культура як важливий елемент правової системи України. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/2077/vnulpurn201478225.pdf

Пилипчук В.Г. Актуальні питання захисту прав, свобод і безпеки людини в сучасному інформаційному суспільстві: матеріали наук.-практ. конф. Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві. Київ, 1 квітня 2016 р. / упорядн.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. Київ: НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ ”КПІ”. Київ: Вид-во “Політехніка”, 2016. 150 с. С. 6-8.

Цінності Української молоді: результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді. – (Дослідження Центру незалежних соціологічних досліджень “ОМЕГА” на замовлення Міністерства молоді та спорту України; автори: Наталія Дмитрук, Ганна Падалка, Сергій Кірєєв, Ірина Мостова, Олена Бікла, Владислав Шелепа). Київ, 2016. С. 73-74, 77, 83.

Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні. Київ, 2003. С. 5

План роботи Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення на 2013 рік. – (Сайт Міністерства юстиції України). URL: https://minjust.gov. ua/m/str_43463

Про Координаційний центр. URL: https://www.legalaid.gov.ua/ua/pro-tsentr

Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки: Указ Президента України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/276/2015; Про безоплатну правову допомогу: Закон України URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/3460-17; Забезпечення рівного доступу до правосуддя та правової допомоги. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/verhovenstvo-prava-ta-borotba-z-korupciyeyu/zab ezpechennya-rivnogo-dostupu-do-pravosuddya-ta-pravovoyi-dopomogi; Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.0417 р. № 275-р.; Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016

Безпека дітей в Інтернеті. – (Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України). URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav-ditini/bezpeka-dit ej-v-interneti

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Номер

Розділ

Статті