Сутність і зміст законодавства у секторі оборони та його реалізації: інформаційно-правове дослідження

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.2(29).249373

Ключові слова:

законодавство, військове право, оборонний комплекс, правове регулювання

Анотація

У статті досліджується система законодавства оборонного сектору, питання, пов’язані з процесом подальшого удосконалення правового регулювання безпеково-оборонного комплексу, які потребують наукового аналізу змін, що відбуваються. Зокрема, зроблено висновок, що військове право є окремим явищем у правовій системі, національній чи міжнародній, синтезуючи в собі основні риси загального права і специфічні особливості військово-професійного регулятора суспільних відносин. А реалізація військового права як його чільна конструктивна функція є однією з найактуальніших парадигм забезпечення оборони України

Біографії авторів

О.Д. ДОВГАНЬ , НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

В.А. ЯЩЕНКО , НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук, професор

Посилання

Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): підручник. Харків: Еспада, 2006. 776с.

Військове право: підручник/ за ред. І.М. Коропаткіна, І.М. Шопіної. Київ: Алерта, 2019. 648 с.

Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Дихомиров СВ. Военное право: учебник/ под ред. Ю.И. Мигачева. Москва: Юристь, 2008. 576 с.

Кельман М.С. Загальна теорія держави і права: підручник. Київ: Вид. Кондор, 2016. 716 с.

Богуцький П.П. Військове право України: джерела, структура та розвиток: монографія. Одеса: Фенікс, 2008. 188 с.

Бачинин В. Энциклопедия философии и социологии права. СПб.: Издательство Р. Асланова “Юридический центр Пресс”, 2006.1093 с.

Женевские Конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. Изд. 5-е, доп. Москва: Международный Комитет Красного Креста, 2011. 302 с.

Дяченко В.І., Цюрупа М.В., Шумський П.В. Міжнародне гуманітарне право: філософсько- правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Ч.І. Історія становлення. Київ: Сфера, 1999. 128 с.

Брижко В. До гносеології категорії “право”. Правова інформатика. № 3(15)/2007. С. 24-32; Домінанта праворозуміння та основ понятійно-категоріального апарату інформаційного права. Інформація і право. № 3(3)/2011. С. 5-17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Номер

Розділ

Статті