Сучасні тенденції організаційно-правового та інноваційного забезпечення парламентського контролю в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).249365

Ключові слова:

традиційна представницька демократія, парламентська коаліція, парламентська опозиція, електронний парламент, електронна демократія

Анотація

У статті на основі європейських цінностей сучасного парламентаризму та стандартів електронної демократії окреслено тенденції у вітчизняній парламентській практиці, що не сприяють посиленню інституційної спроможності Верховної Ради України в контексті удосконалення організаційно-правового механізму парламентського контролю.

Біографія автора

А.І. НИЖНИК , аспірант ДНУ ІІБП НАПрН України

аспірант ДНУ ІІБП НАПрН України

Посилання

Загальна декларація прав людини. Голос України. 2008. № 236. – (10 грудня).

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Київ: Укр. Правнича Фундація, 1995. 40 с.

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Мартинюк Р. Сучасний український парламентаризм: особливості розвитку. Юридична Україна. 2009. № 1. С. 27-31.

Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 17.03.16 р. № 1035-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1035-19

Guidelines on the rights and duties of the opposition in parliament. Geneva: Inter-Parliamentary Union. URL: http://www.ipu.org/splz-e/gabon.htm

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 14-15; 16-17. Стор. 412. Ст. 133.

Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України: Закон України. Голос України. 2010. № 194. – (16 жовтня). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2600-17#Text

Шаранич С.С. Порівняльний аналіз функціонування парламентської більшості (коаліції) в європейських країнах. Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер.: Право. 2012. Вип. 19. С. 65-71.

Процедурні керівні принципи щодо прав та обов’язків опозиції в демократичному парламенті (2008): Резолюція ПАРЄ 1601. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/docs/753_1601 _Opozytsija_rezoljutsija.htm

Report of the Venice Commission “On the role of the opposition in a democratic parliament”, adopted 15.11.2010. URL: https://www.venice.coe.int/-webforms/documents/default.asp x?pdffile=CDL-AD(2010)025-e

Меморандум про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським Парламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності від 3 липня 2015 року. Голос України. 2015. № 118. – (4 липня). URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/n0002001-15#Text

Комунікаційна стратегія Верховної Ради України на 2017 – 2021 роки: Розпорядження Голови Верховної Ради України від 21.11.17 р. № 486. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v0486004-17

Стратегія електронного парламентаризму на 2018 – 2020 роки: Розпорядження Голови Верховної Ради України від 05.07.18 р. № 278 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/278/18-%D1%80%D0%B3#Text

Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України: Закон України від 16.01.20 р. № 469-IX. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 34. С. 5. Ст. 236. URL:https://zakon.rada. gov.ua/rada/show/469-20#n2

Про внесення зміни до пункту 3 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України”: Закон України від 13.07.20 р. № 758-ІХ. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 48. Ст. 429.

Про внесення зміни до пункту 3 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України”: Закон України від 26.01.21 р. № 1132-ІХ. Відомості Верховної Ради України. 2021. № 12. Ст. 100.

Войнова Е.О. Електронна демократія як форма політичної комунікації. URL: //fpps.onua.edu.ua/index.php/2012-03-29-12-56-21/35-2012-04-03-14-46-53

Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.17 р. № 797-р. Офіційний вісник України. 2017. № 92. С. 75. Ст. 2803. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ 797-2017-%D1%80#Text

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України. Офіційний вісник України. 2017. № 78. С. 109. Ст. 2402. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#Text

Електронний парламент України: досвід створення: наукове видання / за заг. ред. С.О. Довгого. Київ: Логос, 2015. 452 с. С. 9.

Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи Rec(2004)15 “Електронне урядування” 4.Recommendation Rec(2004)15 Electronic governance (“E-governance”) (Committee of Ministers of the Council of Europe). Official Journal. <https://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/E-governance/Key_documents/ Rec(04)15_en.pdf>

Recommendation CM/Rec(2009)1 on electronic democracy (e-democracy) (Committee of Ministers). Official Journal. <https://www.coe.int/t/dgap/goodgovernance/Activities/Key-Texts/Recom mendations/Recommendation_CM_Rec2009_1_en_PDF.pdf>

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

Статті