Концепція державного суверенітету в аспекті глобального інформаційного простору

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248794

Ключові слова:

державний суверенітет, інформаційний суверенітет, національні інтереси, конституційно-правова політика, суверенноздатність

Анотація

Стаття присвячена визначенню природи інформаційного суверенітету та його значення для процесу незалежного державотворення через призму парадигми інформаційного суспільства. Досліджуються різні методологічні аспекти поняття “інформаційний суверенітет”. Аналізується співвідношення категорій “державний суверенітет” та “інформаційний суверенітет”. Робиться висновок, що інформаційний суверенітет не є самостійною категорією конституційного права, разом з тим, концепція державного суверенітету потребує модернізації шляхом інтеграції класичних та нових інформаційних правомочностей держави, характерних для глобалізованого інформаційного світу.

Біографія автора

В.М. ТЕРНАВСЬКА , провідний науковий співробітник Київського регіонального центру НАПрН України

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Казакова Н.Ф., Щербина Ю.В., Фразе-Фразенко О.О. Проблеми безпеки сучасних кіберфізичних систем: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання, м. Одеса, 17 лист.2017 р. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2017. С. 77-78. URL : http://dspace.oduvs.eduua/handle/ 123456789/500

Кубальський В.Н. Поняття державного суверенітету в міжнародному праві. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2017. Вип. 132. С. 85-96. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index. php/apmv/article/viewFile/3177/2852

National Cyber Strategy of the United States of America. September, 2018. 29 p. URL: https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf

Бжезінський З. Вибір. Світове панування чи світове лідерство. Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. 204 с.

Wenxiang Gong. Information Sovereignty. Reviewed. Intercultural Communication Studies. 2005. Volume XIV, Issue 1. P. 119-135. URL: https://web.uri.edu/iaics/files/10-Wenxiang-Gong.pdf

Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції: монографія / за ред. Ю.П. Битяка, І.В. Яковюка. Київ: Ред. журн. “Право України”, 2012. 336 с.

Тернавська В.М. Суверенноздатність держави в умовах глобалізаційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави, м. Харків, 30 лист. 2018 р. Харків: Харків. нац. ун-т. внутр. справ., 2018. С. 72-74. URL: http://univd.edu.ua/uk/dir/1957

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Куян І.А. “Суверенітет” як базова категорія інститутів і принципів конституційного права України. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 384-388.

Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право: опорні конспекти: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. Київ: Юмана, 1996. 272 с.

Конституційне право України: підручник / за заг. ред. проф. Федоренко В.Л. 3-е вид. перероб. і доопр. Київ: КНТ, Видавництво Ліра-К, 2011. 532 с.

Декларація про державний суверенітет України від 16.07.90 р. № 55-ХІІ. Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429.

Corn Gary, Taylor Robert. Sovereignty in the Age of Cyber. AJIL Unbound. Published online by Cambridge University Press: 2017. Vol. 111. P. 207-212. URL: https://www.cambridge.org/ core/journals/american-journal-of-international-law/article/sovereignty-in-the-age-of-cyber/02314DFCF E00BC901C95FA6036F8CC70

Солодка О.М. Інформаційний простір держави як сфера реалізації інформаційного суверенітету. Інформація і право. № 4(35)/2020. С. 39-46.

John Naisbitt. Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives. New York: Warner Books, Inc., 1982. 290 p.

Руководящие принципы по использованию вещания через спутники для свободного распространения информации, развития образования и расширения культурных обменов: Декларация Генеральной конференция ООН по вопросам образования, науки и культуры от 15 ноября 1972 года. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_388#Text

Радутний О.Е. Ілюзія та реальність інформаційного суверенітету. Інформація і право. № 4(35)/2020. С. 22-38.

Задерейко О.В. Троянський О.В., Чанишев Р.І. Концептуальні основи захисту інформаційного суверенітету України: монографія. Одеса: Фенікс, 2018. 112 с.

Солодка О.М. Забезпечення інформаційного суверенітету держави: правовий дискур. Інформація і право. № 1(32)/2020. С. 80-87.

Олійник О. Інформаційний суверенітет як важлива умова забезпечення інформаційної безпеки України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2015. № 1. С. 54-59.

Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.19 р. № 885. Урядовий кур’єр. № 208. – (31.10.2019 р.).

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2657-ХІІ. URL: https://ips.ligazakon. net/document/view/t265700?an=305&ed=2004_05_11

Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.98 р. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 27-28. Ст. 181.

Про діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади щодо забезпечення свободи слова, задоволення інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні: Постанова Верховної Ради України від 16.02.99 р. № 430-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 16. Ст. 99.

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2657-ХІІ (в редакції від 13.01.11 р. № 2938-VI). Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 313.

Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.93 р. № 3322-XII. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 33. Ст. 345.

Висновок експертів Ради Європи щодо проекту закону про інформацію. URL: https://hel sinki.org.ua/2007/03/vysnovok-ekspertiv-rady-evropy-schodo-proektu-zakonu-pro-informa tsiyu

Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности: Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН від 5 декабря 2018 года A/RES/73/27. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/73/27

Tallinn manual on the international law applicable to cyber warfare: prepared by the International Group of Experts at the invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence / general editor Michael S. Schmitt. New York: Cambridge University Press, 2013. 215 p. URL: http://csef.ru/media/articles/3990/3990.pdf

Довгань О.Д. Національний інформаційний суверенітет – об’єкт інформаційної безпеки. Інформація і право. № 3(12)/2014. С. 102-112.

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.18 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Доктрину інформаційної безпеки України”: Указ Президента України від 25.02.17 р. № 47/2017. Урядовий кур’єрю. № 38. (28.02.2017 р.).

Про внесення змін до законів України щодо інформаційної безпеки: проект закону України від 26.11.18 р. № 9340. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH77G00A.html

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. № 2163-VІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. Ст. 403.

Хлапонін Ю.І, Тернавська В.М. Кібербезпека як засіб забезпечення інформаційного суверенітету держави: техніко-юридичний аналіз: збірник тез наукових доповідей Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем (SITS’ 2021). Миколаїв- Коблево: 2021. С. 47-49. URL: http://bit.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zbirnyk-tez-Koble vo- 2021.pdf

Калюжний Р.А., Баєв О.О. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки України. Правова інформатика. № 4/(24).2009. С. 5-12.

Задорожня Л. До питання огляду законодавства в інформаційній сфері. Правова інформатика. № 3/2004. С. 20-25.

Бєлєвцева В.В. До питання застосування правових режимів забезпечення кібербезпеки в Україні. Інформація і право. № 4(35)/2020. С. 106-112.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

Статті