Модальність правової визначеності у сфері захисту та безпеки приватності персональних даних

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248790

Ключові слова:

приватність, інформаційна приватність, приватність у комунікаціях, конфіденційність приватності, захист та безпека приватності персональних даних

Анотація

З урахуванням результатів раніше проведених досліджень, розглянуто понятійні, термінологічні і семантичні питання приватності, захисту та безпеки персональних даних щодо визначення, тлумачення та кореляції ключових понять у зв’язку з забезпеченням прав людини на особисте життя та життєдіяльність у інформаційній сфері. Подано пропозиції з вдосконалення систематизації законодавства сфери персональних даних в Україні.

Біографія автора

В.М. БРИЖКО

доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук.

Посилання

Пилипчук В.Г., Брижко В.М. Трансформація системи захисту персональних даних та приватності в контексті євроінтеграції України. Вісник Національної академії правових наук України: зб. наук. праць. № 3(90)/2017. С. 36-50.

Сучасні правові стандарти Євросоюзу у сфері захисту персональних даних / І. Майстренко – перек. з англ.; В. Брижко – ред. тексту. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2018. 177 с.

Философская энциклопедия. Справедливость. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/encphi losophy/1150/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%95%D0%94%D%9B%D%98%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC

Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенції Ради Європи від 4.XI.1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Privacy & Human Rights. Privacy International and Electronic Privacy Information Center, 1999. URL: //www.epic.org; Смирнов С. Приватность. – (Межрег. группа “Правозащитная сеть)”. Москва: Изд. “Права человека”. 2002. 95 с. С. 1.

Бельсон Я., Ливанов К. История государства и права США. Ленинград: Изд. Ленинградского университета, 1982. 167 с. C. 69.

Рішення Великої палати Конституційного суду України від 20 грудня 2017 року № 2-р/2017 у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 7 частини другої статті 42 Закону України “Про вищу освіту”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-17#Text

Рішення Великої палати Конституційного суду України від 14 липня 2021 року № 1-р/2021 у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-21#Text

Пилипчук В.Г., Брижко В.М. Інформаційна безпека та приватність у сфері захисту персональних даних. Інформація і право. № 4(19)/2016. С. 60-70.

Bygrave L. (2010). Privacy and data protection in an international perspective. URL: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5630/v13/undervisningsmateriale/privacy-and-data-protec tion-in-international-perspective.pdf

Брижко В.М. Персональні дані та право власності. Українське право. 2002. № 1. С. 152-157; Брижко В.М. Інформаційний продукт як об’єкт права власності. Інформація і право. № 4(23)/2017. С. 5-15; Брижко В.М., Фурашев В.М. Інформаційне право та інформаційне законодавство: наукове видання. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2020. 288 с. С. 93-101.

Джон Локк. Два трактата о государственном управлении. Кн. 2. Пункт 27. Глава V. “О собственности”. URL: http://www.civis book.ru/files/File/Lokk.Traktaty_2.pdf

Цит.: Olsaretti, Serena. 2004. Liberty, Desert and the Market. Cambridge University Press. Р. 9.

Цит.: Dan-Cohen, Meir. 2002. Harmful Thoughts: Essays on Law, Self, and Morality. Princeton University Press. Р. 296.

Богуцький П.П. Інформаційна приватність і публічність як сутнісні ознаки інформаційно- правових комунікацій: матеріали другої наук.-практ. конф. Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах, м. Київ, 21.05.2021. Київ, 2020. 258 с.

Корж І.Ф. Право на відкриті дані – як право приватного характеру. Інформація і право. № 1(28)/2019. С. 19-28.

Європейські нормативно-правові акти та підходи до упорядкування суспільних інформаційних відносин у зв’язку з автоматизованою обробкою даних: посібник. Кн. 2 / В. Брижко, М. Швець та ін. Київ: ТОВ “Пан Тот”, 2006 р. 509 с. С. 379-392.

Защита персональных данных в США. URL: https://searchinform.ru/resheniya/biznes-zadachi/zaschita-personalnykh-dannykh/realizaciya-zashchity-personalnyh-dannyh/mezhdunarodnaya-sistema-zashchity-personalnyh-dannyh/v-ssha

Electronic Communications Privacy Act of 1986 (ECPA), 18 U.S.C. §§ 2510-2523. URL: https://bja.ojp.gov/program/it/privacy-civil-liberties/authorities/statutes/1285

Серьогін В.О. Прайвесі у США: політико-правова теорія і практика. Форум права. 2011. № 1. С. 891-897. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11cvotip.pdf

S.D. Warren., L.D. Brandeis. The right to privacy. Originally published in the Harvard Law Review, No. 5. December 1890. Vol. IV. Р. 193-220. URL: https://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeis privacyhtm

Ходорович. Расколотая база. URL: //www.aferizm.ru/bb_bd.htm

Михеев В. Проблема правовой защиты персональных данных. URL: www.kiev-sec urity.org.ua/box/4/136.shtml; Цена персональных данных – рыночная цена конфиденциальности, или буря в стакане воды. URL: www.i2r.ru/article.shtml?id=1384А; Брижко В., Швець М. Про економічний аспект захисту персональних даних у контексті права власності на інформацію. Правова інформатика.” № 1(9)/2006. С. 47-56.

Берд Киви. Анонимность в Сети как залог свободы. URL: //www.sdteam.com/articles/ hack058.shtml

Брижко В.М., Пилипчук В.Г. Приватність, конфіденційність та безпека персональних даних. Інформація і право. № 1(32)/2020. С. 33-46.

Державний стандарт України “Технічний захист інформації. Терміни та визначення” (ДСТУ 3396.2-97). URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=69175

Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні: монографія / за ред. В.М. Брижка, В.Г. Пилипчука. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2017. 226 с.

Защита персональных данных / А.А. Баранов, В.М. Брижко, Ю.К. Базанов. Київ: Национальное агентство по вопросам информатизации при Президенте Украины, 1998. 128 с.

Брижко В.М., Пилипчук В.Г. Безпека персональних даних: правові стандарти європейського союзу та сучасні прикладні проблеми. Інформація і право. № 1(36)/2021. С. 17-28;

Радутний О.Е. Мораль і право для штучного інтелекту та цифрової людини: закони робототехніки та “проблема вагонетки”. Інформація і право. № 3(30)/2019. C. 78-95; Брайчевський С.М. Проблема персональних даних в системах Інтернету речей з елементами штучного інтелекту. Інформація і право. № 4(31)/2019. С. 61-67; Дзьобань О.П. Цифрова людина як філософська проблема. Інформація і право. № 2(37)/2021. C. 2-37; Радутний О.Е. Правовий статус та характеристика цифрової людини. Інформація і право. № 4(39)/2021. С. 22-39.

Нечеловеческие способности. URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-onl ine/archive/2018-september-projects/1863686

Лиев Э.Р. Внедрение механизмов искуственного интеллекта в правотворческую среду: материалы 1-й Международной научно-практической конференции Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Вып. 3. Москва: Издат. дом ГУУ, 2017. 369 с. С. 153-159.

AI Software Learns to Make AI Software. URL: https://www.technologyreview.com/2017/ 01/18/154516/ai-software-learns-to-make-ai-software

Europe fit for the Digital Age: Commission proposes new rules and actions for excellence and trust in Artificial Intelligence. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21 _1682

ЕС и США разработают общие принципы искусственного интеллекта. URL: https://inter netua.com/es-i-ssha-razrabotauat-obsxie-principy-iskusstvennogo-intellekta; https://forklog.com/es-i-ss ha-razrabotayut-obshhie-printsipy-iskusstvennogo-intellekta

Кривошапко Ю. Взяться за разум. URL: https://rg.ru/2020/01/14/eksperty-neobhodimo-sozdat-kodeks-povedeniia-iskusstvennogo-intellekta.htm

Брижко В.М., Фурашев В.М. Конвергенція новітніх технологій: cтан і перспективи змін у інформаційних відносинах. Інформація і право”. № 1(20)/2017. С. 51-67.

Больше, чем данные. URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archi ve/2018-september-projects/1863684

Аблязов Н. Технологическая сингулярность. Исследование предпосылок возникновения и последствий для человечества. URL: https://mipt.ru/education/chair/philosophy/publications/aspers/ a_1xes5v.php

ePrivacy Regulation. Proposal for a Regulation on Privacy and Electronic Communications (2017). URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-privacy-and-electr onic-communications; Confidentiality of electronic communicatio ns: Council agrees its position on ePrivacy rules. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/10/confidential ity-of-electronic-communications-council-agrees-its-position-on-eprivacy-rules

The Directive on Security of Network and Information Systems (NIS Directive). URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_3651

Брижко В.М. е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право: монографія; за ред. члена-кореспондента АПрН України, д.е.н., професора М. Швеця. Київ: НДЦПІ АПрН України, 2007 р. 236 с. С. 41-117; Пилипчук В.Г., Дзьобань О.П. Теоретичні та державно-правові аспекти протидії інформаційному тероризму в умовах глобалізації. Стратегічні пріоритети. 2011. № 4. С. 12-17; Гуцалюк М.В. Новітні тенденції кіберзлочинності. Інформація і право. № 1(36)/2021. С. 79-89; Леонов Б.Д. Тероризм: інформаційно-правовий вимір. Інформація і право. № 2(37)/2021. С. 60-66.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки: Закон України від 09.01.07 р. № 537-V. URL: //www.rada.gov.ua

Безуглий Д.С. Інформаційна безпека України: огляд останніх тенденцій. Фізико-математична освіта. 2018. Вип. 2(16). С. 2. URL: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal. C. 326. 26/10/2012. P. 0001-0390. URL: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

Статті