Захист прав на комерційну таємницю та ноу-хау в Україні у світлі імплементації директиви (ЄC) 2016/943 та практики застосування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248788

Ключові слова:

комерційна таємниця, захист прав інтелектуальної власності, ноу-хау

Анотація

Розглядається практика застосування законодавства України з захисту прав на комерційну таємницю та ноу-хау; пропозиції з вдосконалення законодавства з врахуванням імплементації Директиви (ЄС) 2016/943 та забезпечення ефективного захисту прав.

Біографія автора

Ю.М. КАПІЦА, директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України

доктор юридичних наук

Посилання

Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. OJ L 157, 15.6.2016. Р. 1-18. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943

Концепція оновлення Цивільного кодексу України / Довгерт А.С., Кузнецова Н.С., Хоменко М.М. та ін. Київ: Видавничий дім “АртЕк”, 2020. 128 c.

Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку. – (Центр дослідж. інтелект. власн. та трансферу технологій НАН України). Київ: Академперіодика, 2017. С. 332-350; Капіца Ю.М. Гармонізація охорони комерційної таємниці в Європейському Союзі та напрямки вдосконалення законодавства України. Право та інновації. 2016. № 1. С. 251-256. URL: https://ndipzir.org.ua/journal-no-13

Завертнева-Ярошенко В. А., Ячменська М.М. Проблеми правового захисту комерційної таємниці в Україні. Правова держава. 2018. № 32. С. 134-145. URL: http://www.irbis-nbuv.gov. ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S2 1C NR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Prav_2018_ 32_17

Дюкарева-Бережаніна К.Ю. Захист прав на комерційну таємницю: національні підходи та світовий досвід. Право і суспільство. 2020. № 2. С. 168-176. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/in dex.php/archive-3-2020

Митник А., Мороз І. Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності. Підприємство, господарство і право. 2019. № 12. С. 42-46. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/index. php/archive-12-2019

Постанова Верховного Суду від 13.11.19 р., справа № 523/18122/15-ц. URL: https://rey estr.court.gov.ua/Review/85934572

Рішення Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України № 30-р/тк від 13.12.18 р.

Постанова Верховного Суду від 23.11.20 р., справа № 910/1759/19. – (Єдиний реєстр судових рішень). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93149537

Сисецкая Анна. Антимонопольный комитет Украины на защите коммерческой тайны. Юрист & Закон. 25.04.2019. URL: https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA012643

Дмитренко В. Аналіз судової практики України щодо вирішення спорів, пов’язаних з порушенням прав на ноу-хау: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні питання державотворення в Україні, м. Київ, 20 трав. 2016 р. Київ, 2016. URL: https://www.viconsult.com/ru/publikatsii/analiz-sudovoi-praktyky-ukrainy-shchodo-vyrishennia-sporiv-poviazanykh-z-porushenniam-prav-na-nou-khau

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

Статті