Інформаційна революція: соціоантропологічні та світоглядні трансформації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248549

Ключові слова:

інформаційне суспільство, інформаційна революція, інформаційно-комунікаційні технології, скачок швидкості розвитку, інфраструктурні трансформації

Анотація

Показано, що в сучасній дійсності критично важливою є не тільки поява нового інформаційно-комунікаційного поля, що радикально перетворює звичну інфраструктуру соціального життя, але й вибухове зростання швидкості змін, викликаних бурхливим розвитком цифрових технологій. Звертається увага на якісний скачок швидкості розвитку, під яким розуміється перехід у реальність, де докорінні зміни технологічної інфраструктури та обумовлені ними зміни у житті соціуму стали відбуватися багаторазово протягом одного людського життя, в режимі реального часу. Обґрунтовується, що в результаті інформаційної революції виникла невизначеність нового порядку, яка вимагає від людини нового способу мислення. Проаналізовано проблему мінімально коректного прогнозування в основних сферах буття соціального.

Біографії авторів

О.П. ДЗЬОБАНЬ, головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор філософських наук, професор

С.Б. ЖДАНЕНКО, доцент кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

кандидат філософських наук, доцент

Посилання

Чмерук Г.Г. Цифровізація – тренд світового розвитку, який визначає розвиток економіки і суспільства. Економічний простір. 2020. № 153. С. 18-24.

Дзьобань О.П. Філософія інформаційних комунікацій: монографія. Харків: Майдан, 2012. 224 с.

Дзьобань О.П., Мелякова Ю.В. Комунікаційна природа інформаційного простору. Інформація і право. № 2(5)/2012. С. 81-88.

Green Paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernization (presented by the Commission). URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d60386fe-69d4-4846-bf01- b1d23b20e134 (дата звернення: 25.08.2021).

Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/998_163#Text (дата звернення: 25.08.2021).

Аристотель. Физика. Соч. в 4 т. Т. 3. Москва: Мысль, 1981. С. 58-262.

Шестакова И.Г. Человек и социум в темпоральности цифрового мира: дис. ...д-ра филос. наук. Санкт-Петербург, 2020. 430 с.

Бауман З.Б. Текучая современность ; пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочакова. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 240 с.

Кун Т. Структура научных революций ; пер. с англ. И. Налётова. Москва: АСТ, 2015. 317 с.

Тоффлер Э. Шок будущего ; пер. с англ. Е. Руднева и др. Москва: АСТ, 2008. 557 с.

Тоффлер Э. Третья волна ; пер. с англ. К.Ю. Бурмистрова и др. Москва: АСТ, 2009. 795 с.

Флоренский П.А. Исследования по теории искусства. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. Москва: Мысль, 2000. С. 350-400.

Что может дать нам бессмертие. URL: https://tvrain.ru/teleshow/interview/chto_mozhet_ dat_ nam_bessmertie-391220 (дата звернення: 26.08.2021).

Harari Y.N. Sapiens: a brief history of humankind. UK: Penguin Random House, 2011. 498 p.

Копленд С. Гарантированный доход для всех граждан: польза или вред? URL: https://www.bbc.com/russian/vert-fut-38982423 (дата звернення: 23.08.2021).

Horgan J. AI Visionary Eliezer Yudkowsky on the Singularity, Bayesian Brains and Closet Goblins. URL: https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/ai-visionary-eliezer-yudkowsky-on-the -singularity-bayesian-brains-and-closet-goblins (дата звернення: 10.07.2021).

Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия как строгая наука. Минск-Харвест. Москва: ACT, 2000. 752 с.

Люббе Г. В ногу со временем: сокращенное пребывание в настоящем ; пер. с нем. под науч. ред. В.А. Куренного. Москва: НИУ ВШЭ, 2016. 456 с.

Вирильо П. Машина зрения ; пер. с фр. А.В. Шестакова / под ред. В.Ю. Быстрова. Санкт-Петербург: Наука, 2004. 141 с.

Соммэр Д.С. Мораль XXI века. Москва: Кодекс, 2014. 600 с.

Кампер Д. Схватиться за стоп-кран. Искусство в головокружении скоростей. Художественный журнал. 2000. № 30/31. С. 27-28.

James P., Peebles E., Schramm D., Turner Ed., Kron R. The Evolution of the Universe. Scientific American. 1994. Vol. 271. P. 29-33; Foundations of Big Bang Cosmology. URL: https://map. gsfc.nasa.gov/universe/bb_concepts.html (дата звернення: 20.08.2021).

Global Education Futures. URL: https://futuref.org/educationfutures (дата звернення: 05.07.2021).

Іщенко А.Ю. Національна платформа цифрової освіти як пріоритетний інструмент оновлення вітчизняної освітньої системи. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-05/cyf rova-osvita.pdf (дата звернення: 25.08.2021).

Афанасьєв Д.М. До питання формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2016. Вип. 69-70. С. 41-47.

Кокарча Ю.А. Інтернет-спільноти в системі суспільно-політичних відносин. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2014. Спец. вип. С. 451-456.

Олійник О.В. Інтернет-спільноти як суб’єкт взаємодії “суспільство – влада”: проблеми та перспективи. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2014. Вип. 8. С. 202-207.

4-я промышленная революция: что будет с рабочими местами? URL: https://www. cisco.com/c/ru_ru/about/press/press-releases/2016/01-25.html (дата звернення: 25.08.2021).

The American Telemedicine Association. URL: http://www.americantelemed.org (дата звернення: 25.08.2021).

Телемедицина в Украине и мире: текущие воможности и перспективы развития. URL: https://alfaic.ua/ru/blog/telemedicina-v-ukraine-i-mire-tekushchie-vomozhnosti-i-perspektivy-ra zvitiya (дата звернення: 25.10.2020).

Войтовський К.Є. Глобальні тренди розвитку науки і технологій: нові виклики і можливості. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-05/nauka-i-tehnologii.pdf (дата звернення: 25.08.2021).

Щодо координації діяльності з розбудови національної стійкості (стратегічний рівень): аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-02/analit-resnikova-nat ional-secu rity-9-2020-1.pdf (дата звернення: 25.08.2021).

Дзьобань О.П. Цифрова людина як філософська проблема. Інформація і право. № 2(37)/2021. С. 9-21.

Біла С.О. Стратегічні пріоритети цифровізації суспільного виробництва: світовий досвід. Економічний вісник університету. 2021. Вип. 48. С. 40-55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

Статті