Амбівалентність функціонування публічної влади в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248545

Ключові слова:

амбівалентність, громадянське суспільство, публічна влада, Конституційний Суд України, парламент України, Президент України

Анотація

В даній статті досліджується питання такого феномену сьогодення, як “амбівалентність”, що є сучасним негативним явищем у функціонуванні органів публічної влади і відповідною перепоною у розбудові України, як демократичної, економічно розвинутої країни, яка прагне приєднатися до когорти розвинутих країн Європи. Проаналізовані причини виникнення згаданого явища і наведені конкретні приклади у сучасному житті українського суспільства. Зроблено висновки щодо шляхів подолання цього негативного явища.

Біографія автора

І.Ф. КОРЖ, завідувач наукової лабораторії ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Хейвуд Эндрю. Политология: учебник для студентов вузов ; пер. с англ. под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Вельского. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 544 с.

Теория плюралистической демократии Г. Ласки. URL: https://studme.org/82774/politek onomiya/teoriya_plyuralisticheskoy_demokratii_laski (дата звернення: 10.10.2021).

Теория политики: учебное пособие. Серия 2 ; под ред. Б.А. Исаева. СПб.: Питер, 2008. 464 с. ил. URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-70.html (дата звернення: 10.10.2021).

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 103 Конституції України в контексті положень її статей 5 та 156 за конституційним зверненням громадян Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом) від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05#Text (дата звернення: 13.10.2021).

Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009, у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 114 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частини першої, десятої статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування). URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09#Text (дата звернення: 07.11.2021).

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 13.10.2021).

Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 26.02.16 р. № 68/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#Text (дата звернення: 14.10.2021).

Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки: Указ Президента України від 07.09.21 р. № 487/2021. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/487/2021#n17 (дата звернення: 14.10.2021).

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.10 р. № 2411-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text (дата звернення: 14.10.2021).

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 14.10.2021).

Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.12 р. № 4572-VI. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text (дата звернення: 14.10.2021).

Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.07.12 р. № 5073-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text (дата звернення: 14.10.2021).

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.99 р. № 1045-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text (дата звернення: 14.10.2021).

Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України від 22.06.12 р. № 5026-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17#Text (дата звернення: 14.10.2021).

Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 22.06.12 р. № 5026-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text (дата звернення: 14.10.2021).

Про професійних творчих працівників та творчі спілки: Закон України від 07.10.97 р. № 554/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 14.10.2021).

Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.01 р. № 2625-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2625-14#Text (дата звернення: 14.10.2021).

Про Національну стратегію у сфері прав людини: Указ Президента України від 24.03.21 р. № 119/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/119/2021#Text (дата звернення: 14.10.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про Стратегію людського розвитку”: Указ Президента України від 02.06.21 р. № 225/221. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225/2021#Text (дата звернення: 14.10.2021).

Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.07 р. № 950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-% D0%BF#Text (дата звернення: 22.10.2021).

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.10 р. № 996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/996-2010-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.10.2021).

Ambivalence. The Free Dictionary. URL: https://www.thefreedictionary.com/ambivalence (дата звернення: 26.10.2021).

Про очищення влади: Закон України від 16.09.14 р. № 1682-VII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1682-18/ed20140916#Text (дата звернення: 26.10.2021).

Проміжний висновок щодо Закону “Про очищення влади” (Закон “Про люстрацію”) в Україні, схвалений Венеціанською Комісією на її 101-й Пленарній сесії, Венеція, 12 – 13 грудня 2014 року. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014) 044-ukr (дата звернення: 03.11.2021).

Закон про люстрацію порушує права людини: Київ програв апеляцію в ЄСПЛ. URL: https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0 %BE-%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E-%D0% BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D1%83%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 %D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%9 7%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%B0%D0%B F%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8E-%D0%B2-%D1%94%D1%81%D0%BF %D0%BB/a-52530321 (дата звернення: 03.11.2021).

Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law: collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 2. Корж І.Ф. Виклики правовій безпеці суспільства в Україні. 311-330 p. (632 p.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

Статті