Нормативно-правове забезпечення реалізації політичних прав громадян України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку

Автор(и)

  • О.І. КОСІЛОВА науковий співробітник Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5574-3771

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243823

Ключові слова:

політичні права, нормативно-правовий акт, закон, підзаконний нормативно-правовий акт

Анотація

У статті досліджено сучасний стан нормативно-правового забезпечення формування та реалізації політичних прав громадян України. Проаналізовано основні положення Конституції України, законів України, міжнародно-правових договорів, підзаконних нормативно-правових актів. Обґрунтовано необхідність удосконалення нормативно-правового забезпечення права на мирні зібрання, а також права на громадський контроль, який є складовою права на управління державними справами.

Біографія автора

О.І. КОСІЛОВА , науковий співробітник Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат політичних наук, доцент

Посилання

Гайворонський В. Джерела права. Вісник Академії правових наук України. 2001. № 3. С. 56-65. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4582

Конституція України від 28.06.96 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254% D0%BA/96-D0%B2%D1%80#Text

Про політичні партії: Закон України від 05.04.01 р. № 2365-III. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2365-14#Text

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.96 р. № 393/96-ВР. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text

Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.12 р. № 4572-VI. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.03 р. № 755-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text

Про народовладдя через всеукраїнський референдум: Закон України від 26.01.21 р. № 1135-ІХ. URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69060

Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 03.07.91 р. № 1286-XII – (втратив чинність на підставі Закону України від 06.11.12 р. № 5475-VI). URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1286-12#Text

Про всеукраїнський референдум: Закон України від 06.11.12 р. № 5475-VI – (визнаний неконституційним від 26.04.18 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5475-17#Text

Рішення Конституційного Суду України від 26.04.18 р. № 4-р/2018. URL: http://search. ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KS18076.html

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.05 р. № 2747-IV. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/print

Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.17 р. № 2136-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#text

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.14 р. № 1700-VII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30.06.04 р. № 1932-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-15#Text

Про місцевий референдум: проект закону від 19.05.21 р. № 5512. URL:http://w1.c1. rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71942

Виборчий кодекс України: Закон України від 19.12.19 р. № 396-IX. URL:https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text

Про вибори Президента України: Закон України від 05.03.99 р. № 474-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-14#Text

Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17.11.11 р. № 4061-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17#Text

Про місцеві вибори: Закон України від 14.07.15 р. № 595-VIII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/595-19#Text

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.01 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 27.04.21 р. № 80731-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text

Рішення Конституційного суду України від 19.04.01 р. № 1-30/2001. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01#Text

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.18 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

Про правонаступництво України: Закон України від 12.09.91 р. № 1543-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1543-12#Text

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19.10.73 р. № 2148-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/ show/995_043#Text

Загальна декларація прав людини від 10.12.48 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_015#text

Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: Закон України від 17.07.97 р. № 475/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535#Text

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.06 р. № 3477-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text

Смокович М.I. Правове регулювання розгляду виборчих спорів: теоретичний і практичний аспекти: монографія. Київ: Юрінком Iнтер, 2014. 576 с.

Ухвала ЄСПЛ щодо прийнятності заяви № 43476/98 “К.А. Бабенка проти України”. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_194

Ухвала ЄСПЛ щодо прийнятності заяви № 43476/98 “С. Головатий проти України”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_015#Text

Ухвала ЄСПЛ щодо прийнятності заяви № 40269/02 “Корецький проти України”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_446#Text

Про Національну стратегію у сфері прав людини: Указ Президента України від 24.03.21 р. № 119/2021. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#Text

Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади: Указ Президента України від 01.08.02 р. № 683. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/683/2002#Text

Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Указ Президента України 31.07.04 р. № 854/2004. URL:https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/854/2004#Text

Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади: Постанова КМУ від 05.11.08 р. № 976. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF#Text

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова КМУ від 03.11.10 р. № 996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text

Типове положення про громадську раду від 03.11.10 р. № 996: в редакції Постанови КМУ від 24.04.19 р. № 353. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-2019-%D0%BF#Text

Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань: наказ Міністерства юстиції України від 08.07.11 р. № 1828. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0855-11#Text

Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи: наказ Міністерства юстиції України від 09.02.16 р. № 359/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0200-16#Text

Про форму списку громадян, які мають право брати участь у всеукраїнському референдумі за народною ініціативою: Постанова ЦВК від 16.04.00 р. № 8. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/v0008359-00#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

Статті