Інформаційна культура особистості: сутність поняття

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243804

Ключові слова:

культура, інформація, особистість, інформаційна культура особистості.

Анотація

У статті на основі широкого кола джерел здійснена спроба розкрити сутність поняття “інформаційна культура особистості”. Досліджено та узагальнено погляди вітчизняних і зарубіжних вчених, що стосуються сутності поняття “інформаційна культура особистості” та запропоновано авторське його визначення.

Біографія автора

М.В. БЕЛАНЮК , учений секретар ДНУ ІІБП НАПрН України

кандидат юридичних наук, старший дослідник

Посилання

Воробьев Г.Г. Твоя информационная культура. Москва: Молодая Гвардия, 1988. 306 с.

Бєляков К.І., Онопрієнко С.Г., Шопіна І.М. Інформаційна культура в Україні: правовий вимір: монографія / за заг. ред. К.І. Бєлякова. Київ: КВІЦ, 2018. 168 с.

Прудникова О.В. Феномен інформаційної культури: онтологічний статус та соціоантропологічні детермінанти: монографія / за заг. ред. О.П. Дзьобаня. Харків: Право, 2017. 496 с.

Герчанівська Π.Е. Культурологія: термінологічний словник. Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2015. 439 с.

Словник української мови: в 11 тт. / за ред. І.К. Білодіда. – (АН УРСР. Інститут мовознавства). Київ: Наукова думка, 1970 – 1980. Т. 4. С. 394.

Психологічний словник / авт.-уклад. В.В. Синявський, О.П. Сергєєнкова; ред. Н.А. Побірченко. Київ: Науковий світ, 2007. 274 с.

Про культуру: Закон України від 14.12.10 р. № 2778-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2778-17#Text

Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 3-е изд., стер. Москва: Издательский центр “Академия”, 2007. 400с.

Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: в 2-х т. / под ред. В.В. Давыдова и др. Москва: Педагогика, 1983. Т. 1. 392 с.

Анцыферова Л.И. К психологи личности как развивающейся системы. Психология формирования и развития личности. Москва: Наука, 1981. С. 3-19.

Степанов В.Ю. Інформаційна культура сучасного інформаційного суспільства : зб. наук. пр. Вісник Харк. держ. акад. культури. 2009. Вип. 27. С. 91-97.

Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. Київ: ТОВ “Юридична думка”, 2007. 992 с.

Семенюк Н. Необхідність інформаційного супроводу освіти впродовж життя : зб. наук. пр. Гілея. Київ: ВІР УАН, 2013. Вип. 78 (11). С. 294-297.

Анисимов С.Ф. Человек и машина. Москва, 1959. 56 c.

Золотар О.О. Інформаційна безпека людини: теорія і практика: монографія. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2018. 446 с.

Ровенский В., Уемов А., Уемова Е. Машина и мысль. Москва, 1960. 69 с.

Негодаев И.А. Информатизация культуры: монография. Ростов-на-Дону: ЗАО “Книга”, 2003. 320 с.

Антонченко М.О. Інформаційна культура як складова загальнолюдської культури URL: https://fi.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/2/25.pdf

Кудренко О. Проблеми формування інформаційної культури майбутніх офіцерів: матер. V Міжнародної наукової конференції ХНУПС ім. І.Кожедуба, м. Харьків, 21-22 трав. 2020 р. Харьків, 2020. С. 11.

Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності: навч. посібник / кол. авт. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко, д-ра філос. наук, проф. З.Е. Скринник. Київ: УБС НБУ, 2015. 609 c.

Гадзало А.Я. Інформаційна культура як важлива складова людського капіталу. URL: http://www.rusnauka.com/23_WP_2009/Economics/50415.doc.htm

Галета Я. Інформаційна культура в професійній підготовці майбутнього педагога. Рідна школа. 2011. № 11. С. 25.

Джингчарадзе Н.Г. Інформаційна культура особи: формування та тенденції розвитку (соціально-філософський аналіз): дис. ...д-ра філос.наук: 09.00.03. Київ: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1997. 452 с.

Проблеми інформаційного законодавства України в сфері створення, поширення та використання інформації та шляхи їх вирішення: аналітична записка. URL: http://www.niss. gov.ua/ articles/1189

Брижко В.М., Фурашев В.М. Інформаційне право та інформаційне законодавство: наукове видання. – НДІІП НАПрН України. Київ: Видавничий дім “АртЕК”, 2020. 288 с.

Пилипчук В. Г., Дзьобань О.П. Проблема агресії і насильства: світоглядно-інформаційний вимір. Освіта регіону. 2012. № 2. 244 с.

Сопілко І.М. Становлення інформаційного суспільства та інформаційні загрози в мережі Інтернет. Юридичний вісник. 2017. № 3(44). С.61-69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

Статті