Реформування правової системи України під впливом міжнародного права

Автор(и)

  • В.В. МАНЬГОРА доцент кафедри права  Вінницького Національного аграрного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3812-3797

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243801

Ключові слова:

національна правова система, міжнародне право, уніфікація права, гармонізація права, міжнародні організації, модельні закони.

Анотація

В статті досліджуються особливості реформування правової системи України під впливом міжнародного права. Визначено основні засоби зближення національних правових систем. Охарактеризовано основні напрями впливу міжнародного права на національні правові системи, такі як: зближення національних правових систем, уніфікація права, гармонізація права, діяльність міжнародних організацій, створення модельних законів. Визначено основні засоби зближення національних правових систем. Розроблено пропозиції щодо реформування правової системи України під впливом міжнародного права.

Біографія автора

В.В. МАНЬГОРА , доцент кафедри права  Вінницького Національного аграрного університету

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Про державний суверенітет України: Декларація Верховної Ради УРСР від 16.07.90 р. № 55-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/55-12 (дата звернення: 04.06.2021).

Про дію міжнародних договорів на території України: Закон України від 10.12.91 р. № 1953-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1953-12 (дата звернення: 04.06.2021).

Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.04 р. № 1906-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1906-15 (дата звернення: 04.06.2021).

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon. rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 04.06.2021).

Цюкало В. Питання імплементації міжнародно-правових норм у правову систему України. Слово національної школи суддів України. 2013. С. 139-159.

Власюк В. Кількість скарг проти України до ЄСПЛ свідчить про неефективну роботу держорганів. URL: https://unba.org.ua/news/5141-kil-kist-skarg-proti-ukraini-do-espl-svidchit-pro-ne efektivnu-robotu-derzhorganiv-vitalij-vlasyuk.html (дата звернення: 04.06.2021).

Швакин С.В. Международно-правовая унификация норм права в процессе конвергенции национальных правовых систем: сб. материалов VII Международной научно-практической конференции Законность и правопорядок в современном обществе, г. Новосибирск, 2011 р. Новосибирск: Издательство “СИБПРИНТ”, 2011. С. 101-106.

Лисенко С. Принцип моделювання в законодавчому процесі Європейського Союзу та можливість використання зазначеного принципу в українському законодавстві у сфері інформаційної безпеки. Право.ua. 2015. С. 172- 175.

Колодій А.М. Використання розроблених у СНД модельних законів як засіб вдосконалення законодавства України. Законодавство України та міжнародне право (проблеми гармонізації). Київ: Ін-т законодавства ВР України, 1998. Вип. 4. С. 72-77.

Данилов И.И. История развития модельного законодательства в США. Российский юридический журнал. 2016. № 3. С. 84-89.

Полянський Є.Ю. Щодо питання генезису кримінального права США: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа, Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини, м. Одеса, 13 черв. 2014 р. / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.), В.О. Туляков (заст. голов ред.), Є.Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д.О. Балобанова; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО “Всеукр. асоц. кримін. права”. Одеса: Юрид. л-ра, 2014.С. 105-111.

Житарєв Є.В. Еволюція модельного законодавства та його адаптація до сучасних умов. Форум права. 2013. № 1. С. 300-305. URL.: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13gevdcu. pdf (дата звернення: 04.06.2021).

Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.94 р. № 4002-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/4002-12 (дата звернення: 04.06.2021).

Биля-Сабадаш І. Право країн Латинської Америки серед правових систем сучасності. Вісник Академії правових наук України. 2009. № 3. С. 199-208.

Ермакова Е.П. Принципы судопроизводства по гражданским делам в конституциях стран Латинской Америки. Бизнес в законе. 2011. № 3. С. 55-59.

Стрельцова Є.Д. Теорія і практика уніфікації міжнародного права в умовах глобалізації (міжнародний та національно-правовий аспекти): автореф. дис. ...д-ра юрид. наук: 12.00.11. Одеса, 2020. 42 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

Статті