Історико-правові передумови здійснення реформи децентралізації публічної влади в Україні

Автор(и)

  • О.М. АНТОНЮК аспірантка НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238409

Ключові слова:

історико-правові умови, реформа децентралізації, публічна влада, місцеве самоврядування

Анотація

У статті висвітлено історико-правові передумови здійснення реформи децентралізації публічної влади в Україні. Досліджено основні історико-правові етапи розвитку ідеї децентралізації влади, які справили значний вплив на формування сучасної концепції реформи децентралізації публічної влади в Україні. Охарактеризовано історичні передумови здійснення реформи децентралізації протягом основних історичних етапів розвитку української державності. Обґрунтовано, що початковим етапом виникнення історичних передумов децентралізації публічної влади слід вважати період Київської Русі, оскільки саме у цей період закладено правові основи української державності, відбулось формування основних державних інститутів. З’ясовано здобутки основних історичних етапів на шляху до здійснення децентралізації публічної влади в Україні.

Посилання

Козаченко Ю.П. Історичні передумови децентралізації в Україні. Держава та регіони. Серія: “Державне управління”. 2019. № 3 (67). С. 213-118.

Скрипнюк О. Децентралізація влади як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу: теорія й практика. Віче. 2015. № 12. С. 22-24.

Буглак Ю.О. Історичний генезис розмежування повноважень між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування України. Topical issues of law: theory and practice. 2017. № 2 (34). С. 37-44.

Оргієць О.М. Становлення територіальної громади під час формування адміністративно- територіального поділу України: історія і сучасність: електронний зб. наукових праць Публічне адміністрування: теорія та практика. 2011. Вип. 2 (6). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/ 2011-02(6)/11oomuis.pdf

Ременяк О.В. Децентралізація публічної влади в правовій теорії та державотворчій практиці: дис. …канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Львів, 2019. 210 с.

Бедрій М.М. Верв у Київській Русі: самоврядування і право. Вісник Львів. ун-ту. Серія: “Юридичні науки”. 2011. Вип. 54. С. 39-40.

Панчишин Р.І. Об’єднана територіальна громада як суб’єкт муніципально-правових відносин. Системно-онтологічний аналіз: монографія; за ред. Марцеляка О.В. Київ: Основа, 2020. 400 с.

Полное Собрание Русскихъ Летописей. Русский Хронографъ. Часть первая. СПб: Тип. М.А. Александрова, 1911. Т. 22. 568 с.

Настюк А.А., Муляр Г.В. Вплив податкової системи на децентралізаційні процеси в Київській Русі. Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: матеріали Третьої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ: ТОВ “ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС”, 2019. 228 с.

Дністрянський М. Адміністративно-територіальний устрій України крізь призму геополітики. Дзвін. 1996. № 8. С. 93-104.

Мануілова К.В. Магдебурзьке право в українських містах: модель децентралізації публічної влади. ДонДУУ. 2016. № 1 (70). С. 33-40.

Ровинська К.І. Магдебурзьке право як підґрунтя формування місцевого самоврядування на території України. Теорія та практика державного управління. 2013. № 2. С. 257-263.

Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: матеріали для самопідготовки; уклад. В.М. Бойко. – (Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.). Чернігів: ЦППК, 2014. 40 с.

Бортнікова А.В. Місцеве самоврядування на Волині: суспільнополітичні традиції і сучасний процес децентралізації: дис. …докт. політ. наук: спец. 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Луцьк, 2018. 495 с.

Віліжінський В. Реформування системи місцевого самоврядування в Польщі: досвід для України. Державне управління та місцеве самоврядування. 2014. Вип. 2 (21). С. 265-277.

Бутирін Є.О. Запровадження магдебурзького права на теренах українських земель періоду Литовсько-Польської доби. Приватне та публічне право. 2019. № 4. С. 3-9.

Бутирін Є.О. Місцеве самоврядування періоду козацької доби (кінець ХV ст. - першої половини ХVII ст.). Вісник Маріупольського державного університету. Серія: “Право”. 2019. Вип. 17. С. 55-64.

Мануілова К.В. Засади децентралізації в публічній владі запорізьких козаків. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: “Державне управління”. 2018. Т. 29 (68). № 1. С. 205-209.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті