Особливості законодавчого забезпечення економічної безпеки України

Автор(и)

  • А.Л. ПРАВДЮК доцент кафедри права Вінницького національного аграрного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5248-8111

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238408

Ключові слова:

економічна безпека, забезпечення економічної безпеки, законодавство у сфері економічної безпеки.

Анотація

У статті досліджуються трансформаційні процеси, які відбуваються у сфері законодавчого забезпечення економічної безпеки України. Робиться наголос на потребі кардинального перегляду державної політики та системи управління. Проаналізовано досвід держав-членів ЄС і НАТО у сфері законодавчого забезпечення економічної безпеки, а також виявлено недоліки нормативно-правового регулювання забезпечення економічної безпеки України та запропоновано шляхи та напрямки її покращення.

Біографія автора

А.Л. ПРАВДЮК , доцент кафедри права Вінницького національного аграрного університету

кандидат юридичних наук

Посилання

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Мінекономрозвитку України від 29.10.13 р. № 1277. URL: https://zakon. rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#n9 (дата звернення: 18.03.2021).

Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 11.04.2021).

Линник О.І., Матвєєв І.А.. Проблеми економічної безпеки України: матеріали 8 наук.-практ. конф. Дослідження та оптимізація економічних процесів, м. Харків, 5 – 7 груд. 2012 р. Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. С. 302-304.

Державний борг України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov (дата звернення: 11.05.2021).

Малишко В.М. Актуальні проблеми економічної безпеки в системі національної безпеки України. Юридичний вісник. № 4 (37) 2015. С. 130.

Ставицький О.В. Формування моделі економічної безпеки. URL: https://ela.kpi.ua/bitst ream/123456789/23882/1/S.71-77.pdf (дата звернення: 13.04.2021).

Сак Т.В. Економічна безпека України: поняття, структура, основні тенденції. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/153578704.pdf (дата звернення: 13.04.2021).

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.18 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 19.03.2021).

Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення: монографія. Київ: НІСД, 1997. 144 с.; Мунтіян В.І. Економічна безпека України: навч. посібник. Київ: Лібра, 1999. 462 с.; Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи. Економіка і прогнозування. 2016. № 1. С. 7-22.; Економічна безпека: навч. посіб. / Варналій З.С. та ін. Київ: Знання, 2009. 647 с.; Руда О., Малюта Л. Організація економічної безпеки в контексті активізації розвитку товаровиробництва. Галицький економічний вісник. 2012. № 3(36). С. 35-42.

Чубукова О.Ю., Воронкова Т. Є. Система економічної безпеки (екосестейт): сутність, структура. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3169 (дата звернення: 12.03.2021).

Харазішвілі Ю.М., Ляшенко В.І. Сучасна концепція сталого розвитку з позицій економічної безпеки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи, м. Дніпро, 27 квіт. 2018 р. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 276 с. С. 243.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790358-zelenskij-shvaliv-cili-stalogo-rozvitku-ukraini-do-2030-roku.html (дата звернення: 14.04.2021).

Про внесення змін до Закону України “Про національну безпеку України”: проект закону. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68754 (дата звернення: 14.04.2021).

Уряд схвалив проект Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-proekt-strategiyi-ekonomichnoyi-bezpeki-ukrayini -na-period-do-2025-roku (дата звернення: 15.05.2021).

Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.21 р. № 1150-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text (дата звернення: 25.05.2021).

Про внесення зміни до розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” щодо приватизації об’єктів великої приватизації: проект закону. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70747 (дата звернення: 25.05.2021).

Про внесення зміни до пункту 4 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом: Закон України від 02.03.21 р. № 1294-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1294-20#Text (дата звернення: 25.05.2021).

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні базовий законопроект про “Дія City”. URL: https://city.diia.gov.ua/news/verhovna-rada-ukrayini-uhvalila-v-pershomu-chitanni-bazovij- zakonoproyekt-pro-diya-city (дата звернення: 25.05.2021).

Про внесення змін до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”: проект закону від 10.11.20 р. № 4355. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4 _1?pf3511=70393 (дата звернення 25.05.2021).

Гбур З.В. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 111–115.

Денисенко М.П. Зарубіжний досвід регулювання економічної безпеки. Економічна наука. Інвестиції: практика та досвід. № 6/2017. С. 15-19.

Пугач О.А. Світовий досвід упередження загроз економічній безпеці національної економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: “Економічні науки”. Вип. 12. Ч. 3. 2015 С. 43-46.

Мочкош Я.В. Проблеми боротьби з економічною злочинністю. Часопис Київського університету права. 2012. № 2. С. 299.

Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.21 р. № 1150-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text (дата звернення: 25.05.2021).

The Global Innovation Index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/home (дата звернення: 02.04.2021).

Илларионов А. Критерии экономической безопасности. Вопросы экономики. 1998. № 10. С. 35-57.; Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: моногр. Київ: Укрархбудінформ, 2001. 122 с.; Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. Київ: КНТЕУ, 2001. 309 с., Мунтіян В.І. Економічна безпека України. Київ: КВІЦ, 1999. 462 с.; Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение. Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 4-13. Жаліло Я.А. Економічна безпека держави, підприємства, особи в інтегрованому суспільстві. Актуальні проблеми міжнародних відносин. – (Київський ун-т: Інститут міжнародних відносин). 2001. Вип. 26. С. 24-27; Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. Київ: НІСД, 1997. 144 с.; Пастернак-Таранущенко Г.А. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення: підручник для державних службовців, науковців, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів економічного профілю; за ред. проф. Б. Кравченка. Київ: Кондор, 2002. 302 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті