Тероризм: інформаційно-правовий вимір

Автор(и)

  • Б.Д. ЛЕОНОВ головний науковий співробітник (наукової установи) Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2488-7377

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238337

Ключові слова:

тероризм, інформаційний тероризм, інформаційні технології, інформаційне насильство, кібертероризм.

Анотація

У статті висвітлені теоретико-правові аспекти інформаційного тероризму. Наведено класифікацію видів інформаційного тероризму в інформаційному просторі. Міститься аналіз нормативних актів України у сфері інформаційної безпеки. Запропоновано визначення інформаційного тероризму.  

Біографія автора

Б.Д. ЛЕОНОВ , головний науковий співробітник (наукової установи) Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Лабенко Л.В. Інформаційний тероризм: поняття та ознаки. URL: http://dspace.onua.edu. ua/bitstream/handle/11300/3439/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 04.02.2021).

Бураева Л.А. Информационный терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnyy-terrorizm-kak-ugro za-natsionalnoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii/viewer (дата звернення: 04.02.2021).

Банк Р.О. Інформаційний тероризм як загроза національній безпеці України: теоретико-правовий аспект. Інформація і право. № 1(16)/2016. С. 110-116.

Пилипчук В.Г., Дзьобань О.П. Теоретичні та державно-правові аспекти протидії інформаційному тероризму в умовах глобалізації. Стратегічні пріоритети. 2011. № 4. С. 12-17.

Почепцов Г.Г. Информационные войны. – (Серия: Образовательная библиотека). Издательство: Рефл-бук, 2001. 576 с.

Брижко В.М. е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право: монографія; за ред. члена-кореспондента АПрН України, д.е.н., професора М. Швеця. Київ: НДЦПІ АПрН України, 2007 р. 236 с.

Коршунов В.О. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби: автореф. дис. …канд. політ. наук: спец. 23.00.02. Дніпропетровськ, 2008. 18 с.

Рижов І.М., Строгий В.І. Концептуальні засади соціально-інформаційних технологій упередження кризових явищ соцілального характеру (на прикладі моніторингу тероризму). Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: “Юридичні науки”. 2014. № 3. С. 219-228.

Яцик Т.П. Особливості інформаційного тероризму як одного із способів інформаційної війни. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2014. № 2(65). С. 55-60.

Livingstone M.H. International terrorism in the contemporary World. Westport (Conn.). 1978.

Жан Бодрийяр. Дух терроризма. Войны в заливе не было (сборник). Москва: “РИПОЛ классик”, 2016. 930 с.

Тоффлер Э., Тоффлер Х. Война и антивойна: Что такое война и как с ней бороться. Как выжить на рассвете XXI века. Москва: ACT: Транзиткнига, 2005. 412 с.

Хоффман Б. Терроризм – взгляд изнутри / пер. с анг. Е. Сажина. Москва: Ультра. Культура, 2003. 252 с.

Шмид А. Статистика терроризма: задачи определения тенденций в глобальном масштабе: Форум по проблемам преступности и общества. Т. 4. № 1, 2. Декабрь 2004 г. С. 51-71.

Ковлагина Д.А. Информационный терроризм: понятие, уголовно-правовые и иные меры противодействия: дис. ...канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. ФГБОУ ВПО Саратовская государственная юридическая академия, 2016. 270 с.

Настюк В.Я. Трофімов С.А. Міжнародно-правовий режим протидії тероризму: монографія. Харків: Право, 2008. 350 с.

Молчанов Н.А., Матевосова Е.К. Информационный терроризм в международно-правовом контексте. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № (5). С. 94-103.

Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.03 р. № 638-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 25. Ст. 180. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15# Text (дата звернення: 04.02.2021).

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. № 2163-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. № 45. Cт. 403. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2163-19#Text (дата звернення: 04.02.2021).

Доктрина інформаційної безпеки: Указ Президента України від 25.02.17 р. № 47. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text (дата звернення: 04.02.2021).

Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від 14.09.20 р. № 392. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (дата звернення: 04.02.2021).

Исаков А.И. Информационный терроризм. Обозреватель-Observer. – (Научно-аналитический журнал). URL: http://observer.materik.ru/observer/N5-6_02/5-6_10.htm (дата звернення: 04.02.2021).

Глотина И.М. Информационный тероризм и его влияния на экономику. Экономическая глобализация и проблемы национальной международной безопасности. 2014. С. 132-134. URL: file:///C:/Users/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81/Downloads/informatsionnyy-terrorizm-i-ego-vliyanie-na-ekonomiku.pdf (дата звернення: 04.02.2021).

Кота А. Эпоха терроризма. Международный терроризм и право. Москва, 2004. С. 56-60.

Арчаков В. О понимании проблемы информационного терроризма в глобальном и региональном масштабе. URL: https://beldumka.belta.by/isfiles/000167_885379.pdf (дата звернення: 04.02.2021).

Tafoya W.L. Cyber Terror. FBI Law Enforcement Bulletin. 2011. URL: http://www.fbi.gov/stats- services/publications/law-enforcementbulletin/november-2011/cyber-terror (дата звернення: 04.02.2021).

Jerrold M. From Car Bombs to Logic Bombs: The Growing Threat from Information Terrorism. NATO Library at: Terrorismand political violence. Vol. 12, no. 2. Summer 2000. Р. 97-122.

Дзьобань О.П. Насильство інформаційне. – (Енциклопедія соціогуманітарної інформології). Київ: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. Т. 1. С. 151-155.

Мазуров В.А. Кибертерроризм: понятие, проблемы противодействия: доклады ТУСУРа, 2010. № 1(21). Ч. 1. С. 41-45.

Леонов Б.Д. Запобігання та протидія тероризму: теоретичні підходи. Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія: “Право”. 2012. № 2(6). URL: http://lj. oa.edu.ua/articles/2012/n2/12lbdttp.pdf

Концепція боротьби з тероризмом: Указ Президента України від 05.03.19 р. № 53. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53/2019#Text (дата звернення: 04.02.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті