Правове забезпечення конституційних прав і свобод: адміністративно-правовий аспект

Автор(и)

  • О.І. КОСІЛОВА науковий співробітник Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка., Україна https://orcid.org/0000-0002-5574-3771

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238323

Ключові слова:

права і свободи, забезпечення прав і свобод, адміністративно-правове забезпечення, механізм адміністративно-правового забезпечення прав, адміністративно-правові відносини.

Анотація

У статті аналізуються сутність та зміст правового забезпечення прав та свобод громадян, визначаються провідні тенденції правового забезпечення та адміністративно-правового забезпечення зокрема. Аналізується зміст категорії “забезпечення” прав і свобод, досліджується механізм правового забезпечення та адміністративно-правового забезпечення як його підвид; досліджується структура механізму правового забезпечення. Визначаються суб’єкти та об’єкти адміністративно-правових відносин, специфіка адміністративно-правового забезпечення у контексті сучасного реформування галузі адміністративного права.

Біографія автора

О.І. КОСІЛОВА , науковий співробітник Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

кандидат політичних наук, доцент

Посилання

Троян Я. Інститут забезпечення конституційних прав і свобод: поняття, основні ознаки. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 210-215. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/ archive/2018/6/39.pdf (дата звернення: 02.12.2020).

Цвік М.В., Петришин О.В., Авраменко Л.В. Загальна теорія держави та права: підручник для студентів юридичних вищих навч. закладів ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О.В. Петришина. Харків: Право, 2011. 584 с.

Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. 2-ге вид. Київ: Алерта; ЦУЛ, 2011. 520 с.

Романова А.А. Система забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні. Форум права. 2012. № 2. С. 599-602. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index (дата звернення: 20.11.20).

Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: монографія. Київ: Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. 153 с.

Рабинович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень). Харків: Вид-во “Право”, 1997. 154 с.

Бігун В.С. Судове право розуміння у механізмі забезпечення прав людини. URL: http://bihun.in.ua/jushits/jurhit/article/632 (дата звернення: 20.11.20).

Костюченко О.Є. Визначення поняття “правове забезпечення”. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. 2015. № 1 (68). С. 11-16.

Мамчур Л.О. Адміністративно-правові засади взаємодії правоохоронних органів України з публічними інституціями: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ. 2019. 220 с.

Авер’янов В.Б. Доктринальні засади сучасного розвитку і реформування українського адміністративного права. Київ: Вид. дім “Ін Юре”, 2002. С. 60-73.

Шопіна І.М. Феномен адміністративно-правового забезпечення в адміністративному праві України. Наука і правоохорона. 2018. № 4. С. 143-144. URL: http://naukaipravoohorona. com/journal/ukr/2018_4.pdf (дата звернення: 19.11.20).

Гумін О.М., Пряхін Є.В. Адміністративно-правове забезпечення: поняття та структура. Наше право. 2014. № 4. С. 46-50. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/Nashp_2014_4 _9.pdf (дата звернення: 18.11.20).

Ієрусалімова І.О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ. 2006. 205 c.

Колесников Є.Є. Поняття та особливості адміністративно-правового забезпечення захисту прав споживачів. Форум права. 2011. № 2. С. 432-438.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусол. Київ-Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003.1440 с.

Крестовская Н.Н., Матвеева Л.Г. Теория государства и права: элементарный курс. Харьков: Одиссей, 2007. 384 с.

Наливайко О.І. Правовий захист людини як предмет дослідження загальної теорії права: зб. наук. праць Держава і право: Юридичні і політичні науки. 2001. Вип. 12. С. 18-24.

Лазур Я.В. Поняття, сутність та елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у державному управлінні. Форум права. 2009. № 3. С. 392-398.

Гончарук С.Т. Адміністративне право України. Загальна та особлива частини: навч. посіб. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2000. 240 с.

Авер’янов В.Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики. Київ: Факт, 2003. 384 с.

Колпаков В.К. Адміністративно-правові відносини: на шляху до сучасної концепції: зб. наук. праць VI Міжнар. наук.-практ. конф. Адміністративне право України: стан і перспективи розвиткую Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. 470 с.

Авер’янов В.Б. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції. Право України. 2006. № 5. С. 11-12.

Костюшко О.П. Забезпечення адміністративно-правових гарантій прав і свобод людини та громадянина. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 2 (14). С. 162-177.

Андрійко О.Ф. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян в Україні: теорія і практика. Альманах права. 2017. Вип. 8. С. 23-26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-11

Номер

Розділ

Статті