Сучасна людина: безпекові проблеми адаптації до нового інформаційного середовища

Автор(и)

  • О. П. Дзьобань головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України,
  • О. О. Рубан асистент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).221254

Ключові слова:

інформаційне суспільство, комунікація, інформаційні технології, людина, мережеві комунікації

Анотація

У статті акцентується увага на основних соціальних проблемах безпечної адаптації людини до мінливих умов інформаційного суспільства, якими пропонується вважати: проблему мовної комунікації, що становить ядро інформатизації, та проблему інформаційної безпеки особистості. Обґрунтовується, що інформаційні технології, ставши стрижнем сучасної цивілізації, змінюють не просто якість і зміст життя сучасної людини, вони загрожують трансформувати сам спосіб її буття у світі, тому перехід до інформаційного суспільства може мати непередбачувані наслідки.

Біографії авторів

О. П. Дзьобань, головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України

доктор філософських наук, професор

О. О. Рубан, асистент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук

Посилання

Bures V., Otcenaskova T. Complexity of Information Society Achievement of Satisfactory Decision Making. Postmodern Openings. 2018. Vol. 9. Issue 2. P. 175-195.

Coeckelbergh M. Techbology and the good society: A polemical essay on social ontology, political principles, and responsibility for technology. Technology in Society. 2018. Vol. 52. P. 4-9.

Ramos G., Ruben D., Arevalo T., Maria G. The prevalence of the knowledge society or the information society as structuring elements of the social system. Prisma Social. 2018. Issue 20. Р. 333-346.

Schandl H. Why do we a sociology of society’s natural relations to inform sustainable development? Social Science and Sustainability. 2017. P. 9-22.

Богданова Н.Г. Проблема самореалізації людини у сучасному інформаційному суспільстві. Гілея: науковий вісник. 2017. Вип. 126. С. 316-319.

Voronkova V., Kyvliuk O. Philosophical Reflection Smart-Society as a New Model of the Information Society and its Impact on the Education of the 21st Century. Future Human Image-An International Journal for Philosophy, Psychology and Education. 2017. Issue 7. P. 154-162.

Дроздовська О. Взаємодія медіа, Інтернет і людини як фактор вдосконалення інформаційного суспільства: соціально-філософський аналіз. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип. 73. С. 41-61.

Михальчук А.О. Стилі кодування та їх вплив на інтелект людини в контексті сучасного інформаційного суспільства. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 137. С. 207-211.

Тюріна Т.Г. Бездуховність як чинник саморуйнування людини і суспільства (у контексті інформаційно-енергетичної парадигми). Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017. Вип. 3. С. 287-299.

Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення: монографія / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко та ін.; за ред. О.Г. Данильяна. Харків: Право, 2018. 350 с.

Маклюэн Г.М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. Москва: Академический Проект, 2005. 495 с.

Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социально¬го / пер с фр. Екатеринбург: Изд-во Уральского Университета, 2000. 385 с.

Дзьобань О.П. Homo informaticus: до проблеми осмислення сутності. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Харків: Право, 2014. № 1 (20). С. 13-21.

Кондрусєва В.М. Інформаційне суспільство у контексті сучасної цивілізаційної ситуації (соціально-антропологічний аспект): монографія. Одеса: Бондаренко М.О. 2014. 163 с.

Харламов С.Ю. Философско-антропологические модели человека в концепциях информационного общества: дис. ...канд. филос. наук. Белгород, 2009. 166 с.

Дзьобань О.П. Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади: монографія. Харків: Майдан, 2013. 360 с.

Овсянкіна Л.А. Філософський аналіз ролі духовних цінностей у розвитку сучасної цивілізації. Гілея: науковий вісник. 2012. Вип. 64 (№ 9). С. 224-229.

Baranov P.P., Mamychev A.Yu., Mordovtsev A.Yu, Danilyan O.G., Dzоban A.P. Doctrinal-Legal and Ethical Problems of Developing and Applying Robotic Technologies and Artificial Intelligence Systems (Using Autonomous Unmanned Underwater Vehicles). National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald. 2018. № 2 (3). Р. 465-472.

Качак Н. Філософське осмислення буття людини крізь призму сучасних біотехнологій. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2013. Вип. 17. С. 123-129.

Ніколаєнко Н.В. Аксіологічний вимір новітніх біотехнологічних практик. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. 2012. № 3. С. 42-48.

Слободян О.М. Етико-правові проблеми застосування біотехнологій. Університетські наукові записки. 2011. № 1. С. 56-63.

Терешкун О. Сучасні біотехнології та ідентичність індивіда. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Філософія. 2011. Вип. 8. С. 230-242.

Фромм Э. Бегство от свободы / пер. с англ. Г.Ф. Шверника. Москва: Прогресс, 1990. 269 с.

Тоффлер Э. Шок будущего / пер. с англ. Е. Руднева и др. Москва: АСТ, 2001. 557 с.

Логинов В.А. Интернет: все ли так просто? О психологических проблемах использования сети Интернет в образовании. Гуманітарні науки. 2002. № 2. С.154-156.

Danilyan O.G., Dzоban A.P., Kalinovsky Y.Y., Kalnytskyi E., Zhdanenko S.B. Personal information rights and freedoms within the modern society. Informatologia. 2018. № 51 (1-2). P. 24-33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Статті