Використання Інтернет-ресурсів для формування правової культури молоді: адміністративно-правовий аспект

Автор(и)

  • Н. С. Уханова старший науковий співробітник НДІ інформатики і права Національної академії правових наук України, https://orcid.org/0000-0002-2366-5166

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221241

Ключові слова:

Інтернет, правова культура молоді, онлайн комунікації

Анотація

Інтернет в суспільстві XXI ст. подолав традиційні межі мас-медіа і став інституційно-комунікаційною структурою, що впливає на функціонування основних соціальних інститутів і підсистем. Молодь в силу соціально-вікових особливостей відрізняється підвищеною відкритістю до комунікативного впливу, що детермінується багато в чому лабільністю її свідомості. Процес засвоєння молоддю стандартів і установок правової культури на сьогоднішній день неможливо уявити без інтернет-середовища, яке багато в чому заміняє інструменти формальної комунікації неформальними. Внаслідок цього існує порушення процесу передачі знань, соціального досвіду від старших поколінь до молоді, що неминуче негативно позначається на стані правової культури і динаміці її розвитку. На основі проведеного соціологічного дослідження автор приходить до висновку, що Інтернет має диверсифікований вплив на формування правової культури сучасної молоді. При цьому не можна стверджувати, що даний вплив здійснюється тільки в соціально-деструктивному аспекті. Нами зафіксовано високий рівень впливу Інтернету на процес формування правової культури сучасної молоді. Втрата впорядкованості, стійкості процесу комунікації між державою і суспільством, як основними суб’єктами процесу, і молоддю, як основним об'єктом, зумовлює дезорганізацію багатьох соціальних інституцій і підсистем. Саме тому законодавство України про телекомунікацію потребує значних змін, спрямованих на створення безпечного правового Інтернет-середовища для молоді.

Посилання

Jones, L.M. & Mitchell, K.J., 2015. Defining and measuring youth digital citizenship. New Media & Society, 2016, Vol. 18(9), 2063–2079.

Брижко В.М., Пилипчук В.Г. Приватність, конфіденційність та безпека персональних даних. Інформація і право. № 1(32)/2020. С. 33-46.

Олійник О.В. Сутність державної політики забезпечення інформаційної безпеки щодо джерел загроз та інших безпекогенних чинників. Том 1. № 38 (2016). С.71-78.

Довгань О.Д. Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки. Інформація і право. № 2(14)/2015. С. 111-120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2015_2_20

Siurala, L. (2005): European framework of youth policy, Soto Hardiman, Paul et al. (2004): Youth and exclusion in disadvantaged urban areas, Council of Europe, Strasbourg.

Regulation (EU) no 1288/2013 of the Еuropean Рarliament and of the Сouncil of 11 December 2013 establishing 'Erasmus+': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC.

Про телекомунікації: Закон України від 18.1103 р. № 1280-IV. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1280-15#Text (дата звернення: 25.10.2020)

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 05.02.93 р. № 2998-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12#Text (дата звернення: 25.10.2020).

Про деякі питання діяльності Міністерства культури та інформаційної політики: Постанова КМУ від 16.10.19 р. № 885 URL: URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12#Text (дата звернення: 25.10.2020).

Kahne, J., Hodgin, E., Eidman-Aadahl (2016). Redesigning Civic Education in the Digital Age: Participatory politics and the Pursuit of Democratic Engagement. Theory & research in Social Education, 44: 1–35, 2016.

Ostman, J. (2012), Information, expression, participation: How involvement in usergenerated content relates to democratic engagement among young people. New Media & Society. Vol. 14, No. 6. Рp. 1004-1021.

Бурячок В.Л., Толубко В.Б., Хорошко В.О., Толюпа С.В. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: підручник / за заг. ред. д-ра техн. наук. В.Л. Бурячок. Київ: ДУТ, 2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-29

Номер

Розділ

Статті