Підходи до розуміння категорії “інформаційна безпека” та правові засади її забезпечення

Автор(и)

  • А. О. Гріщенко аспірант Науково-дослідного інституту інформатики та права НАПрН України,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221239

Ключові слова:

інформаційна безпека, забезпечення інформаційної безпеки, види інформаційної безпеки, об’єкт забезпечення інформаційної безпеки, інформаційна безпека людини, суспільства та держави, правові засади забезпечення інформаційної безпеки

Анотація

Дослідження основних підходів до визначення інформаційної безпеки людини, суспільства та держави в теорії права та правових засад її забезпечення.

Посилання

Довгань О.Д., Ткачук Т.Ю. Наукова рефлексія інформаційної безпеки України: від позитивізму до метафізики права. Інформація і право. № 4(27)/2018. С. 79-89.

Сєзонова І.К., Нєстерцова Ю.О. Інформаційна безпека досудового розслідування. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. Харків, 2016. С. 349-351.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Доктрину інформаційної безпеки України”: Указ Президента України від 25.02.17 р. № 47/2017. Дата оновлення: 25.02.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text (дата звернення: 08.09.2020).

Довгань О.Д., Ткачук Т.Ю. Концептуальні засади законодавчого забезпечення інформаційної безпеки України. Інформація і право. № 1(28)/2019. С. 86-99.

Захаренко К.В. Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-політологічному дискурсі. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. № 72. С. 44-52.

Тихомиров О.О. Забезпечення інформаційної безпеки як функція сучасної держави: монографія. Київ: Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. 196 с.

Максименко Ю.Є. Теоретико-правові засади забезпечення інформаційної безпеки України: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2007. С. 22.

Боднар І.Р. Інформаційна безпека як основа національної безпеки. Механізм регулювання економіки. 2014. № 1. С. 68-75.

Волошина Н.М. Поняття “безпека інформації” та “інформаційна безпека” в сучасному науковому просторі. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2010. № 2(8). С. 53-56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sitsbo_2010_2_14

Корж І.Ф. Державна безпека: методологічні підходи до системи складових поняття. Правова інформатика. № 4(36)/2012. С. 69-75.

Крюков О.І. Інформаційна безпека держави в умовах глобалізації. Державне будівництво. 2007. № 2. С. 1-8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_2_12

Остроухов В., Петрик В. До проблеми забезпечення інформаційної безпеки України. Політичний менеджмент. 2008. № 4. C. 135-137.

Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційна безпека: питання правового регулювання: монографія. Київ: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. 168 с.

Фурашев В.М. Сутність та визначення понять “інформаційна безпека” і “безпека інформації”. Правова інформатика. № 2(34)/2012. С. 51-59.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки: Закон України від 09.01.07 р. № 537-V. Дата оновлення: 09.01.2007. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text (дата звернення: 08.09.2020).

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.18 р. № 2469-VIII. Дата оновлення: 15.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 08.09.2020).

Євдовиченко Л.О. Удосконалення системи державного забезпечення інформаційної безпеки України в умовах глобалізації: автореф. дис. ...канд. наук держ. упр.: 25.00.01. Львів, 2011. С. 20.

Олійник О.В. Адміністративно-правові засади інформаційної безпеки. Європейські перспективи. 2012. № 4(1). С. 65-68.

Степко О.М. Аналіз головних складових інформаційної безпеки держави. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Економіка, право, політологія, туризм. 2011. Вип. 1(3). С. 90-99.

Домбровська С.М. Механізми забезпечення інформаційної безпеки як складової державної безпеки України. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 1 (48). С. 1-5.

Кондратюк М.В. Комп’ютерна безпека України в системі національної безпеки: матеріали міжн. наук.-практ. конф. Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України, м. Запоріжжя, 24 лист. 2017 р. У 2 т. Київ: Національна академія прокуратури України, 2017. Т. 2. С. 67-69.

Баранов О.А. Про тлумачення та визначення поняття “кібербезпека”. Правова інформатика. № 2(42)/2014. С. 54-62.

Логінов І.В. Місце кіберрозвідки у виконавчому механізмі розвідувальної діяльності: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення, м. Київ, 17 бер. 2017 р. Київ: ВПЦ “Київський Університет”, 2017. С. 76.

Захаренко К.В. Категорія “інформаційної безпеки” у вітчизняному науковому дискурсі. Гуманітарний вісник ДВНЗ. – (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди). 2015. № 37. С. 106-117.

Олійник О.В. Позитивні та негативні впливи інформаційної революції на забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства, держави. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2011. № 25. С. 321-328.

Пилипчук В.Г. Актуальні проблеми становлення і розвитку правової науки в інформаційній сфері. Інформація і право. № 1(4)/2012. С. 15-22.

Академічний тлумачний словник (1970 – 1980): словник української мови. URL: http://sum.in.ua (дата звернення: 08.09.2020).

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 08.09.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-29

Номер

Розділ

Статті