Права і свободи людини і громадянина V.S. Штучний інтелект: проблемні аспекти

Автор(и)

  • О. І. Косілова науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут права, https://orcid.org/0000-0002-5574-3771
  • Х. К. Солодовнікова Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут права, https://orcid.org/0000-0002-9169-9026

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221218

Ключові слова:

права людини, штучний інтелект, захист прав і свобод, нормативне регулювання, загрози, виклики, інформаційні технології, Інтернет речей, електронна особа, кібербезпека

Анотація

В статті аналізуються актуальні проблеми забезпечення та порушень основоположних прав і свобод людини і громадянина у звязку з застосуванням технологій штучного інтелекту. Здійснено спробу комплексного аналізу впливу штучного інтелекту на права і свободи особи, проаналізовано окремі факти порушень прав і свобод, визначені виклики та загрози, а також правові методи захисту прав і свобод. Здійснено аналіз поточного стану нормативно-правового регулювання правовідносин, повязаних з використанням штучного інтелекту в Україні, визначено прогалини правового регулювання.

Біографії авторів

О. І. Косілова, науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут права

кандидат політичних наук, доцент

Х. К. Солодовнікова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут права

кандидат психологічних наук, юрист

Посилання

Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція РЄ від 1950 р.: Закон України від 17.07.97 р. № 475/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 9.10.2020).

Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. Москва: Манн, Иванов и Фербер. 2016. 496 с.

База даних EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html (дата звернення: 5.11.2020).

Convention on Cybercrime. Budapest, 23.XI.2001. URL: https://rm.coe.int/CoERMPublic CommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680081561 (дата звернення: 9.10.2020).

Сучасні правові стандарти Євросоюзу у сфері захисту персональних даних: / І. Майстренко – перекл. з англ.; В. Брижко – перекл. та редагування тексту. – (Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України). Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2018. 177 с.

What is the GDPR? The EU`s new data protection law. URL: https://gdpr.eu/what-is-gdpr (дата звернення: 09.10.2020).

Про проведення публічного громадського обговорення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні”: – (повідомлення). URL: https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-pub lichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-sh valennya-koncepciyi-rozvitku-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini?fbclid=IwAR1HLjfO5WtmAnNboi7H VKsyvlO069tKFH6__SfPBdci_sXRfolKqWUsGi0 (дата звернення: 19.06.2020)

Міністерство цифрової трансформації України розробило концепцію розвитку сфери штучного інтелекту, яка посприяє просуванню таких технологій в Україні та їх інтеграції в основні галузі. URL: https://deps.ua/ua/news/novosti-rynka/8118.html (дата звернення: 19.06.2020).

Воронков О. Чи буде безпечною Україна в смартфоні. Чотири кроки захисту даних. URL: https://nv.ua/ukr/biz/experts/bezpeka-danih-ukrajinciv-derzhava-v-smartfoni-yak-ce-bude-pracy uvati-50049227.html (дата звернення: 17.09.2020).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.01 р. № 2341-III. (ред. від 25.09.20). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 19.09.2020).

Захист особистих та персональних даних в Інтернеті: проблеми законодавчого врегулювання. URL: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/legal_analyst/zakhist-osobistikh-ta-personalnikh-danikh-v-interneti-problemi-zakonodavchogo-vregulyuvannya/?fbc (дата звернення: 19.10.2020).

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text (дата звернення: 19.09.20).

Правдиченко А. Персональні дані онлайн: проблеми регулювання та перспективи захисту. URL: https://cedem.org.ua/articles/personalni-dani-onlajn (дата звернення: 19.06.2020).

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.84 р. № 8073-X. (редакція від 13.08.20). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення: 19.06.2020).

Загальна декларація прав людини URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015? lang=uk#Text (дата звернення: 5.11.2020).

Брижко В.М. Конвергенція новітніх технологій: стан і перспективи змін у інформаційних відносинах / Брижко В.М., Фурашев В.Н. Інформація і право. № 1(20)/2017. С. 51-67.

Hill, Thomas “How to Target Customers With Location-Based Marketing”. 26 June 2018. URL: https://business.tutsplus.com/tutorials/how-to-target-customers-with-location-based-marketing--cms-21507 (дата звернення: 5.11.2020).

Zhong, Rui “In China, social credit is just a more invasive form of social media”. 31 October 2019. URL: https://www.codastory.com/authoritarian-tech/china-social-credit (дата звернення: 13.11.2020).

Stone, Brad “Amazon Erases Orwell Books From Kindle”, July 17, 2009. URL: https://www. nytimes.com/2009/07/18/technology/companies/18amazon.html (дата звернення: 05.11.2020).

Радутний О.Е. Штучній інтелект як суб’єкт злочину. Інформація і право. № 4(23)/2017. С. 106-115.

Wakefield J. MEPs vote on robots’ legal status – and if a kill switch is required. URL: http://www.bbc.com/news/technology-38583360 (дата звернення: 19.06.2020).

Коваль М. Электронная личность: зачем ЕС обсуждает права роботов. URL: http://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2017/01/24/7060539 (дата звернення: 05.11.2020).

Каткова Т.Г. Закони про роботів: сучасний стан та перспективи розвитку. ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні: зб. матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 17 лист. 2017 р. Львів. 2017. С. 99-105.

Вашкевич А. Електронна особа. URL: https://zbruc.eu/node/51750 (дата звернення: 11.11.2020).

Хель И. Права роботов: когда разумную машину можно считать “личностью”. URL: https://hi-news.ru/robots/prava-robotov-kogda-razumnuyu-mashinu-mozhno-schitat-lichnostyu.html (дата звернення: 11.11.2020).

Гребенюк М. Проблеми правового регулювання застосування технологій ІОТ. Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження. 2019. С. 48.

Литвинов Є.П. Місце Інтернет-права в системі права та в системі юридичних наук Адміністративне право і процес. 2013. № 4(6). С. 155-162.

Мудриєвська Л.М. Правове регулювання діяльності Інтернету та його значення у формуванні інформаційного суспільства в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2013. № 4. С. 63-71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-29

Номер

Розділ

Статті