Операбельність нормативно-правової інформації як ознака функціонування демократії

Автор(и)

  • І. Ф. Корж завідувач наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України.,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221217

Ключові слова:

матеріальні носії інформації, нормативно-правові акти, нормативно-правова інформація, операбельність, принципи, управління державними справами

Анотація

В даній статті досліджується питання про операбельність нормативно-правової інформації. Мова йде про вільний, гарантований і безоплатний доступ громадян до нормативно-правової інформації органів публічної влади з метою її збору, обробки, зберігання, захисту, поширення та використання як в інтересах суспільства, так і у своїх власних, а також напрацювання та направлення пропозицій публічним органам для розгляду і прийняття рішення. Розкрито принципи доступу до згаданої інформації, а також види матеріальних носіїв даної інформації. Робиться висновок, що для забезпечення операбельності нормативно-правової інформації є необхідним створення в державі консолідованої системи нормативно-правової інформації, яку доцільно створити на базі веб-порталу “Законодавство” Верховної Ради України, оскільки в ньому сконцентровано майже усі нормативно-правові акти держави та міжнародні акти, за виключенням нормативно-правових актів регіональних публічних органів. Зазначене спроможне забезпечити дієву участь громадян в управлінні державними справами.

Біографія автора

І. Ф. Корж, завідувач наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України.

доктор юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Корж І.Ф. Правова безпека сфери доступу громадян до управління державними справами. Інформація і право. № 4(31)/2019. C. 83-90.

Загальна декларація прав людини: Резолюція 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.48 р. Офіційний вісник України. 2008. № 93. С.89.

Міжнародний пакт про громадянські й політичні права від 16.12.66 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 14.10.2020).

Про захист особи відносно актів адміністративних органів: Резолюція (77) 31 Комітету Міністрів Ради Європи від 28.09.77 р. URL: http://uchebana5.ru/cont/2458299-p78.html (дата звернення: 03.10.2020).

Всесвітня декларація місцевого самоврядування: URL: https://pidruchniki.com/1593 1106/pravo/vsesvitnya_deklaratsiya_mistsevogo_ samovryaduvannya (дата звернення: 03.10.2020).

Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17.07.97 р. № 97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 40. Ст. 263.

Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): Закон України від 14.09.06 р. № 137-V. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 43. Ст. 418.

Документ Копенгагенської наради Конференції з людського виміру ОБСЄ від 29.06.90 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_082 (дата звернення: 05.09.2019).

Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.10 р. № 2862-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 28. Ст. 255;

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.10 р. № 996. Урядовий кур’єр. 2010. № 211 (11 лист.);

Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації: Указ Президента України від 24.03.12 р. № 212/2012. Урядовий кур’єр. 2012. № 65 (10 квіт.).

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314.

Вступ. Інформація та інформаційні процеси. URL: https://kafinfo.org.ua/files/Informat yka_10_11/Glava_1_1.pdf (дата звернення: 01.11.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-29

Номер

Розділ

Статті