Ілюзія та реальність інформаційного суверенітету

Автор(и)

  • О. Е. Радутний доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221215

Ключові слова:

суверенітет, інформаційний суверенітет, національна безпека, штучний інтелект, криптовалюта, блокчейн, Big Data, інформація, інформаційний простір, Всеосяжний Інтернет, квантовий комп’ютер

Анотація

В статті здійснено спробу продовження дискусії щодо змісту та обсягу поняття інформаційного суверенітету, його співвідношення з суверенітетом держави, фактичного стану інформаційного суверенітету окремих держав, в тому числі України, перспектив та тенденцій еволюції інформаційних відносин, в тому числі з огляду на досягнення науково-технічного прогресу (штучний інтелект, Інтернет, Всеосяжний Інтернет, криптовалюта, квантовий комп’ютер, Big Data, блокчейн тощо). Доведено тезу про те, що обов’язок захисту інформаційного суверенітету покладається не тільки на державу, але й на весь народ, окремою самостійною одиницею якого виступає кожний громадянин. Запропоновано рекомендації щодо захисту інформаційного суверенітету для держав, які не є технологічними або економічними лідерами сучасності.

Біографія автора

О. Е. Радутний, доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, доцент

Посилання

Barlow J.P. A Declaration of the Independence of Cyberspace. URL: https://www.eff.org/ cyberspace-independence (дата звернення: 10.12.2020).

Hoffmann S. The Politics and Ethics of Military Intervention. Survival. 1996. Vol. 37:4. Р. 29-51.

Krasner, Stephen D. Globalization, Power and Authority. The Evolution Of Political Knowledge: Democracy, Autonomy, And Conflict In Comparative And International Politics. Ohio State University Press. 2003. 430 р.

Narayanan, Arvind; Bonneau, Joseph; Felten, Edward; Miller, Andrew; Goldfeder, Steven (2016). Bitcoin and cryptocurrency technologies: a comprehensive introduction. Princeton: Princeton University Press. 1st Edition – July 19, 2016. 336 p.

Novella Steven. The Continuity Problem. Neuroscience. Apr 23, 2013. URL: https://theness. com/neurologicablog/index.php/the-continuity-problem (дата звернення: 10.12.2020).

Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bitcoin. Nov 1. 2008. URL: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. – (Цитується за: Росс Алек. Індустрії майбутнього / пер. з англ. Наталія Кошманенко. Київ: Наш формат, 2017. 320 с. С. 116).

Stahl Lesley. How Technology May Soon “Read” Your Mind - Incredible Research Lets Scientists Get A Glimpse At Your Thoughts. CBS News. Dec. 31, 2008. URL: https://www.cbsnews. com/news/how-technology-may-soon-read-your-mind (дата звернення: 10.12.2020).

Tallinn manual on the international law applicable to cyber warfare: prepared by the International Group of Experts at the invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence / general editor Michael S. Schmitt. New York: Cambridge University Press, 2013. 302 p. Р. 25, 71. URL: https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/356296245.pdf (дата звернення: 10.12.2020).

Боден, Жан. Філософський енциклопедичний словник / В.І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. Київ: Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України: Абрис, 2002. 742 с. С. 60.

Горбатенко В.П. Національна держава та її суверенність в умовах глобалізації / Українсько-польські політологічні студії: наук. зб. Вип. 3 / за ред. В. Горбатенка, І. Ставови-Кавки. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. С. 268-273.

Декларація про державний суверенітет України: Закон України від 16.07.90 р. Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). 1990. № 31. Ст. 429. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/55-12#Text (дата звернення: 10.12.2020).

Довгань О.Д. Національний інформаційний суверенітет – об’єкт інформаційної безпеки. Інформація і право. № 3(12)/2014. С. 102-112.

Доктрина інформаційної безпеки України: Указ Президента України від 08.07.09 р. № 514/2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514/2009#Text (дата звернення: 10.12.2020).

Задерейко О.В. Троянський О.В., Чанишев Р.І. Концептуальні основи захисту інформаційного суверенітету України: монографія. Одеса: Фенікс, 2018. 112 с.

Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: Конвенція Ради Європи від 11 травня 2011 р. CETS № 210: офіційний переклад. URL: https://rm.coe.int/1680462546 (дата звернення: 10.12.2020).

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon. rada. gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 10.12.2020).

Конституційне право України: підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. академіка АПрН України, д.ю.н., проф. Ю.М. Тодики, д.ю. і політ. наук, проф. В.С. Журавського. Київ: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. 544 с. С.84- 85.

Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: навч. посібн. Київ: Кондор, 2008. 382 с.

Кормич Б.А. Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України: автореф. дис. …д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07. Харьков. 2004. С. 15-16.

Марутян Р.Р. Національні інформаційні ресурси як першооснова інформаційного суверенітету України: матеріали круглих столів та конф. Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вибір, проведених НІПМБ впродовж 2008 – 2009 років. – (Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки). Київ: Стилос, 2010. С. 493-497.

Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій / О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін. – (НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського). Київ: НБУВ, 2011. 154 с.

Новікова Н.А. Інформаційний простір як основа інформаційної функції сучасної держави. Актуальні проблеми держави і права. 2011. С. 365-373. URL: http://www.apdp.in.ua /v61/50.pdf (дата звернення: 10.12.2020).

Олійник О.В. Інформаційний суверенітет як важлива умова забезпечення інформаційної безпеки України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 1/2015. С. 54-59.

Олійник О.В., Соснін О.В., Шиманський Л.Є. Політико-правові аспекти формування інформаційного суспільства суверенної і незалежної держави. Держава і право. 2001. Вип. 13. С. 534-541. URL: http://www.niss. gov.ua/book/Sosnin_2.htm (дата звернення: 10.12.2020).

Про діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади щодо забезпечення свободи слова, задоволення інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні: постанова КМ України від 16.02.99 р. № 430-XIV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999. № 16. Ст. 99.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року “Про скасування деяких рішень Ради національної безпеки і оборони України” та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України: Указ Президента України від 06.06.14 р. № 504/2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0008525-14#Text (дата звернення: 10.12.2020).

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2657-ХІІ. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 10.12.2020).

Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.98 р. № 74/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр#Text (дата звернення: 10.12.2020).

Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.93 р. № 3322-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3322-12?find=1&text=сувер#w1_1 (дата звернення: 10.12.2020).

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.18 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 10.12.2020).

Програма діяльності Кабінету Міністрів України від 05.06.02 р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/n0002120-02/print1389943255155351#Text (дата звернення: 10.12.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні: Закон України від 22.12.10 р. № 2852-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 28. Ст. 253. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2852-17#Text (дата звернення: 10.12.2020).

Радутний О. Суб’єктність штучного інтелекту у кримінальному праві. Право України. 1/2018. С. 123-136.

Радутний О.Е. Додаткові аргументи щодо правосуб’єктності штучного інтелекту: матеріали другої наук.-практ. конф. Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження, м. Київ, 29 лист. 2018 р. / упоряд. В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”. 2018. 168 с. С. 46-50.

Солодка О.М. Генеза наукових та правових підходів до формулювання концепту “інформаційний суверенітет”. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2015. № 3(19). С. 26-34.

Смолянюк В.Ф. Десуверенізація сучасних держав як наслідок глобалізації. Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. 2014. Вип. 1(1). С. 58-81. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/nivanb_2014_1_6. (дата звернення: 10.12.2020).

Сунь-цзи. Мистецтво війни / пер. Лесняк С. Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. 112 с.

Супрун В.М. Теоретико-правові основи інформаційного суверенітету: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01. Xарьків. 2010. 21 с.

Стратегія кібербезпеки України: Указ Президента України від 15.03.16 р. № 96/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016?find=1&text=безпек#Text (дата звернення: 10.12.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-29

Номер

Розділ

Статті