Роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні професійної правосвідомості студентів-юристів

Автор(и)

  • Х. Б. Романів доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, Львівський державний університет внутрішніх справ,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).221001

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційні технології, правова освіта, правосвідомість, компетентність, правова інформація, правові знання

Анотація

У процесі набуття правових знань з використанням інформаційно-комунікаційних технологій відбуваються найбільш прогресивні форми впливу на свідомість індивіда, тому головною ознакою інформаційно-комунікаційних технологій у правовій освіті є формування професійної правосвідомості. Підкреслено, що інформатизація правової освіти повинна здійснюватися в межах двох основних цілей: 1) забезпечення випускників вищого юридичного навчального закладу рівнем професійних знань та навичками їх умілого застосування у процесі практичної діяльності; 2) підвищення рівня інформаційної компетентності у майбутнього фахівця з галузі права через інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну діяльність.

Біографія автора

Х. Б. Романів, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, Львівський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук

Посилання

Шмирова О.В., Зелінська В.А. Роль інформаційно-комунікаційних технологій на сучасному етапі інформатизації освіти. Молодий вчений. 2017. № 5 (45). С. 455-458.

Жидовцева О.А. Структура та функції професійної правосвідомості. Форум права. 2012. № 1. С. 307-312.

Соколов Н.Я. Профессиональное сознание юристов. Москва: Наука, 1988. 224 c.

Мухін В.В. Професійна правосвідомість: поняття, особливості, функції: автореф. дис. ...канд. юрид. наук, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2007. 20 с.

Кручинин М.В., Кручинина Г.А. Моделирование процесса формирования профессионального правосознания студентов неюридических специальностей в высшем образовании. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012.№ 3 (1). С. 17-24.

Кононенко С. В. Теорія і практика формування правосвідомості у майбутніх юристів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2011. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_4_33

Калюжний Р.А. Формування правосвідомості юристів в сучасних умовах освітніх змін: мат. науково-практичної конференції Правова освіта в Україні: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку, м. Київ, 27 квіт. 2017 р. URL: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32549

Нерсесянц В.С., Муромцев Г.И., Мальцев Г.В. и др. Право и культура / под ред. Соколовой Н.С. Москва: Изд-во РУДН, 2002. 423 с.

Федорчук О.С. Формування у майбутніх правознавців навичок професійного застосування інформаційно-комунікаційних технологій: дис. ...канд. наук. – (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих). Київ, 2009. 258 с.

Ніколаєнко С.І. Виховання професійної правосвідомості майбутнього юриста у процесі вивчення “Юридичної психології”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Психологічна просвіта у сучасному суспільстві: методологія, досвід, перспективи, 20-21 лист. 2014 року. С. 60-61.

Петрухно Ю.Є. Інформаційне суспільство: поняття, основні складові, характеристика. Вісник Одеського національного університету. Сер. Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство. Т. 19. Вип. 1. 2014. С. 127-133.

Савіцька В. Готовність майбутнього соціального працівника до професійної діяльності як запорука її ефективності: зб. наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Ч. 2. 2013. С. 325-331.

Савченко І. Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний інструмент реалізації інноваційних педагогічних ідей у практику навчально-виховного процесу ПТНЗ. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2014. № 1. С. 68-79.

Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы. Москва: Педагогика, 1987. 264 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-15

Номер

Розділ

Статті