Інформаційне судочинство як закономірність інформаційного суспільства

Автор(и)

  • І. В. Солончук старший викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220992

Ключові слова:

інформація, інформаційне суспільство, інформаційні правовідносини, інформаційна діяльність, інформаційне судочинство

Анотація

У статті розглядаються методологічні проблеми змісту понять “інформаційне суспільство”, “інформаційні правовідносини”, “інформаційне судочинство”. аналізуються висновки наукових розвідок з даної проблематики та обґрунтовуються категорії “інформаційні правовідносини” та “інформаційне судочинство”, визначаються тенденції та значення інформаційного судочинства як об’єктивної закономірності інформаційного суспільства, окреслюється коло дискусійних питань сфери судочинства, які ще не врегульовані законодавцем.

Посилання

Данько Ю.А. Теорії інформаційного суспільства в сучасному науковому дискурсі. Сучасне суспільство. 2013. Вип. 1. С. 76-84.

Згуровський М.З. Шлях до інформаційного суспільства – від Женеви і Тунісу. ZN.UA. 2005. № 34. 2 – 9 верес. URL: https:

//zn.ua/ukr/EDUCATION/shlyah_do_informatsiynogo _suspilstva _ id_ zhenevi_do_tunisu.html (дата звернення: 19.08.2020).

Солончук І.В. Інформаційні правовідносини в контексті цивільного судочинства. Інформація і право. № 1(24)/2018. С. 164-173.

Солончук І.В. Інформаційні правовідносини: поняття та охорона. Інформація і право. № 4(31)/2019. С. 28-36.

Фурашев В.М., Солончук І.В. Інформаційне право: інформаційне судочинство. Право та державне управління. 2019. № 3 (36). Том 1. С. 241-251.

Фурашев В.М., Солончук І.В. Інформаційні правовідносини в судочинстві України у сучасності. Інформація і право. № 3(30)/2019. С. 55-64.

Солончук І.В. Інформаційне судочинство як елемент державної інформаційної політики та її складової – інформаційної безпеки: мат. І міжнарод. наук.-практич. конференції Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи, м. Київ, 20 верес. 2019 р. Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2019. С. 20-23.

Щодо заходів, що полегшують доступ до правосуддя: Рекомендації № R (81) 7 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам, ухвалений Комітетом Міністрів Ради Європи на 68 засіданні заступників міністрів 14 травня 1981 року. – (Міжнародний стандарт судочинства). URL: https://court.gov.ua/userfiles/08.pdf (дата звернення: 18.08.2020).

Судочинство та інформаційні технології: Висновок № 14 (2011) Консультативної ради європейських суддів, прийнятий КРЄС на 12-ому пленарному засіданні (Страсбург, 7 – 9 листопада 2011 року). – (Міжнародний стандарт судочинства). URL: http://court.gov.ua/inshe/mss (дата звернення: 18.08.2020).

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.

Кушакова-Костицька Н.В., Сердюк І.В. Інформаційне суспільство: сутність та основні концептуальні підходи. Філософські та методологічні проблеми права. 2016. № 1. С. 139-153.

Япония: 2008. Москва: Аиро-ХХІ, 2008. 312 с.

Штанько В.І., Бордюгова Т.Г. Інформаційне суспільство: соціально філософські проблеми становлення: навч. посібник. Харків: ХНУРЕ, 2012. 172 с.

Колодюк А.В. Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та політ. наук: 23.00.03. НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. Київ, 2005. 20 с.

Информатизация: понятийный словарь терминов и аббревиатур / под ред. Л.С. Винарика, М.И. Крулькевича. Донецк: ИЭП НАН Украины, 2006. 208 с.

Даніл`ян В.О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально-філософський аналіз): монографія. Харків: Право, 2008. 184 с.

Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / за заг. ред. О.М. Бандурки: монографія. Харків: Ун-т внутрішніх справ, 2000. 368 с.

Ліпкан В.А., Залізняк В.А. Систематизація інформаційного законодавства України: монографія / за заг. ред. В.А. Ліпкана. Київ: ФОП О. С. Ліпкан, 2012. 304 с.

Баранов О.А. Правові проблеми “електронної демократії”. Інформація і право. № 1(20)/2017. С. 28-38.

Кізляр В.Б. До питання визначення змісту поняття “інформаційні відносини”. Університетські наукові записки. 2019. № 69-70. С. 114-123.

Про телекомунікації: Закон України від 18.11.03 р. № 1280-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 12. Ст. 155.

Пилипчук В.Г. Системні проблеми розвитку правової науки в інформаційній сфері. Вісник Академії правових наук України. 2011. № 3. С. 16-27.

Бринцев О.В. “Електронний суд” в Україні. Досвід та перспективи: монографія. Харків: Право, 2016. 72 с.

Кушакова-Костицька Н.В. Електронне правосуддя: українські реалії та зарубіжний досвід. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 103-109.

Клюцевський В.І. Електронне судочинство: шляхи впровадження та зарубіжний досвід. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2020. № 1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2020_1/16.pdf (дата звернення: 17.08.2020).

Середницька І.А., Ульяник М.М. Право на суд у “розумні строки” або віртуальне судочинство: майбутнє чи реалії сьогодення? Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 2. С. 66-68.

Сердюк Л.Р. Електронне судочинство через призму верховенства права: окремі питання теорії й практики. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. 2016. Вип. 1(4). С. 126-129.

Конституція України: Закон України від 28.06.6 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Брижко В.М. Основи систематизації інформаційного законодавства: теоретичні та правові засади: монографія. Київ: ТОВ “ПанТот”, 2012 р. 304 с.

Брижко В.М., Фурашев В.М. Інформаційне право та інформаційне законодавство: наукове видання. – (НДІІП НАПрН України). Київ: Видавничий дім “АртЕК”, 2020. 288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-15

Номер

Розділ

Статті