Множинна ідентичність особистості у мережевих умовах: до антропологічних засад інформаційного права

Автор(и)

  • О. П. Дзьобань головний науковий співробітник НДІ інформатики і права Національної академії правових наук України.,
  • С. Б. Жданенко доцент кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220990

Ключові слова:

інформаційне суспільство, ідентичність, мережеві комунікації

Анотація

У статті показано, що в умовах глобального інформаційного простору особистість під впливом мережевих взаємодій стикається з системою множинності ідентичності, з формуванням “мережевої ідентичності”. Доводиться, що багатоваріантність сучасного культурного середовища породжує різноманітні форми самоідентифікації особистості. Мережева культура сприяє появі нового типу особистості – “мережево-інформаційної”, яка включена в особливу сферу комунікацій.

Біографії авторів

О. П. Дзьобань, головний науковий співробітник НДІ інформатики і права Національної академії правових наук України.

доктор філософських наук, професор

С. Б. Жданенко, доцент кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

кандидат філософських наук, доцент

Посилання

Архіпова Є.О., Ковалевська О.В. Критичне мислення як необхідна складова розумової діяльності людини в межах сучасного інформаційного суспільства. Гуманітарний часопис. 2012. № 2. С. 34-38.

Тоффлер Э. Третья волна / пер. с англ. Москва: Новый мир, 2004. 781 с.

Прокопович Л.В. Соціально-філософський аналіз візуалізації культурної ідентичності в “театрі” повсякдення. Грані. 2019. Т. 22. № 1. С. 57-67.

Ганаба С. “Homo comlexus” як образ людини інформаціонального суспільства. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Культурологія. 2012. Вип. 9. С. 325-329.

Автомонова Т.І. Соціальне самовизначення людини в інформаційному суспільстві. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2011. № 2. С. 84-88.

Дзьобань О.П. До питання про інституціоналізацію комунікаційного простору. Інформація і право. № 1(4)/2012. С. 81-89.

Дзьобань О.П., Жданенко С.Б. Соціокультурний простір інформаційного суспільства як середовище буття сучасної людини. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2014. № 2 (21). С. 12-21.

Дзьобань О.П., Левада О.В. Самоорганізація в соціальному просторі: філософський аспект. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2011. Вип. 8. С. 3-11.

Дзьобань О.П. Діалектика глобалізації віртуальної реальності й суспільного розвитку. Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. 2012. Вип. 63 (№ 8). С. 254-260.

Пьер Бурдьё. Физическое и социальное пространства: проникновение и присвоение. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3053 (дата звернення 11.09.2020).

Бодрийяр Ж.Д. Система вещей. Москва: Рудомино, 1994. 272 с.

Булат Е.А., Дырда В.И. Некоторые проблемы взаимосвязи науки, эволюции техносферы и устойчивого развития. Геотехнічна механіка. 2019. Вип. 144. С. 31-46.

Буравльов Є. Як запобігти небезпечним ситуаціям у техносфері? Вісник Національної академії наук України. 2010. № 4. С. 30-40.

Алієва О. Погляд на процес формування техносфери крізь призму еволюційної теорії Чарльза Дарвіна. Схід. 2014. № 5. С. 91-96.

Фандєєва Г.К. Віртосфера – новий простір формування соціальних ідентичностей. Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. 2019. Вип. 141 (№ 2). С. 169-173.

Алтынкович Е.Е. Динамика культурных ценностей личности в информационном обществе: дис. …канд. филос. наук. Москва, 2016. 184 с.

Чуркіна В.Г. Трансформація семіосфери культури в умовах глобальної комунікації. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2012. № 3. С. 152-155.

Козакова О.М. Семіосфера як антропокультурний феномен. Філософські обрії. 2013. Вип. 30. С. 126-132.

Полулях Ю.Ю. Модерн, Постмодерн, Другий Модерн: варіації семіосфери життєсвіту. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. 2010. № 12. Т. 2 (2). С. 204-212.

Лотман Ю.М. О семиосфере. Избранные статьи в 3-х т. Таллин: Александра, 1992. Т. 1. С. 11-24.

Dzeban O., Aleksandrova O., Vinnikova N. Axiological portrait of information society. Схід: аналітично-інформаційний журнал. 2019. № 5 (163). С. 13-19.

Степико М.Т. Українська ідентичність у глобалізованому світі: монографія. Харків: Майдан, 2020. 258 с.

Дзьобань О.П., Жданенко С.Б. Соціокультурний простір інформаційного суспільства як середовище буття сучасної людини. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2014. № 2 (21). С. 12-21.

Дзьобань О.П., Соснін О.В. Віртуальна реальність суспільства постмодерну як соціокультурне тло соціалізації “людини інформаційної”. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. праць. 2017. Випуск 69 (1). С. 69-76.

Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Людина в інформаційному суспільстві: проблема моральної ідентифікації. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія. 2019. № 1 (40). С. 8-20.

Сучасне суспільство, людина, право в умовах глобальних трансформацій: монографія / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко та ін.; за ред. О.Г. Данильяна. Харків: Право, 2020. 344 с.

Вебер М. Избранное. Образ общества. Москва: Юрист, 1994. 702 с.

Бодрийяр Ж.Д. Общество потребления. Москва: Республика, 2006. 272 с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. Москва: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. Екатеринбург: У-ФАКТОРИЯ, 2004. 328 с.

Прудникова О.В. Феномен інформаційної культури: онтологічний статус та соціоантропологічні детермінанти: монографія / за ред. О.П. Дзьобаня. Харків: Право, 2017. 496 с.

Ганаба С. Ідентичність у мережевому суспільстві: постановка проблеми. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Культурологія. 2016. Вип. 17. С. 304-306.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-15

Номер

Розділ

Статті