Особливості кримінальної відповідальності цивільного населення в умовах воєнного/надзвичайного стану (на українських землях ХVІІ – початок ХХ ст.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.2(33).208115

Ключові слова:

воєнний стан, надзвичайний стан, військовий суд, кримінальна відповідальність, цивільне населення

Анотація

У статті аналізуються історико-правові засади запровадження особливих правових режимів (воєнного та надзвичайного станів) і спричинене ними розширення юрисдикції військових судів за рахунок цивільного населення, а також своєрідність каральних практик у цих умовах. Трансформація надзвичайного законодавства, пов’язана з появою регулярного війська в умовах збройних конфліктів, і специфіка підсудності досліджується у широких хронологічних межах – від Козацької доби до початку ХХ ст., коли остаточно викристалізувалася система регламентних нормативних документів, які фіксували межі кримінальної та адміністративної відповідальності цивільних осіб під час запровадження особливих правових режимів.

Біографії авторів

Т. В. Вронська, головний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор історичних наук, с.н.с.

М. В. Беланюк, учений секретар НДІ інформатики і права НАПрН України

кандидат юридичних наук

Посилання

Гессен В.М. Исключительное положение. Санкт-Петербург, 1908. 411 с.; Гессен В.М. “Исключительное положение”. Харків: Эспада, 2005. 240 с. URL: http://ex-jure.ru/law/news.php? new sid=367

Александров О.Г. Чрезвычайное законодательство в России во второй половине XIX – начале XX в.: дис. канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2000. 161 c.; Зиборов О.В. Институт военного положения по российскому праву (историко-правовое исследование): дис. …канд. юрид. наук. Москва, 2002. 222 с.; Обухов В.В. Правовые основы организации и деятельности военных трибуналов войск НКВД СССР в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (историко-правовое исследование): дис. …кандидата юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2002. 228 с.; Пчелинцев С.В. Проблемы ограничения прав и свобод граждан в условиях особых правових режимов: монографія. Москва: Норма, 2006. 480 с.; Никонов Д.А. Советское чрезвычайное военное законодательство (1920–1941 гг.): монография; под ред. Белозерова Б.П. С-Пб.: С-Пб ВИ ВВ МВД России, 2006. 206 с.

Вовк Ю.Є. Судові органи Української народної Республіки та Української держави (1917 – 1920 рр.): автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів: Нац. ун-т ім. І. Франка. 2000. 19 с.; Рум’янцев В. Судова система в Україні за часів Директорії. Вісник Академії правових наук України. 2001. № 4(27). С. 84-94; Тимощук О.В. Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 1918 р.): монографія. Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. 462 с.; Історія держави і права України. Академічний курс: у 2-х т. / під ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина. Київ, 2000. 396 с.; Ярмиш О.Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Харків, 2001. 288 с.

Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / авт. кол.: В.С. Бігун, I.Й. Бойко, Т.I. Бондарук, К.А. Віслобоков, О.А. Гавриленко, Л.О. Зайцев, А.Ю. Іванова, О.О. Малишев, І.В. Музика, В.Т. Окіпнюк, Є.В. Ромінський, О.О. Самойленко, М.І. Сірий, I.Б. Усенко (кер. кол.), М.Д. Ходаківський, Л.В. Худояр, О.Н. Ярмиш. – (НАН України. Інститут держави і права ім. В М. Корецького; Міжнародна асоціація істориків права). Київ: “Наукова думка”, 2014. 503 с.

Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. Т. 1: (Х – ХV ст.) / упоряд. О. Сліпушко; ред. тому Ю. Косенко. Київ: Дніпро, 2001. 632 с.

Атаманова Н.В. Литовські статути як історичні пам’ятки у системі вітчизняних джерел права. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. Т. 1. С. 22-24.

Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 г. Мінск, 2003. С. 35-263; Філінюк І.Г. Військове судочинство доби Великого князівства Литовського. Актуальні проблеми держави і права. Одеса, 2009. Вип.49. С. 132-138.

Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV – середина ХVІІ ст. Київ, 2000. URL: http://litopys.org.ua/coss1/shch03.htm

Бедрій М.М. Козацьке право як історичний тип українського звичаєвого права (XVI ст. – 40 рр. ХІХ ст.). Вісник Львівського університету. Сер. юридична. 2015. Вип. 61. С. 78-86; Суди і покарання у козаків Запорізької Січі: URL: https://protocol.ua/ua/sudi_i_pokarannya_u_ kozakiv; Гамбург Л.С. Козацькі суди та порядок розгляду справ у судово-адміністративних органах Гетьманщини. Енциклопедія історії України. Т. 4: Ка-Ком / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. – (Інститут історії України). Київ: “Наукова думка”, 2007. 528 с.

Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / відп. ред. І.Б. Усенко. Київ: “Наукова думка”, 2014. 501 с.

Рекотов П.В. Австро-угорське кримінальне законодавство на західноукраїнських землях (друга половина XVIII – XIX ст.). URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/MNPKMF17_112.pdf

Формирование особой военно-судебной системы в ходе реформ Петра I: URL: https://lawbook.online/gosudarstva-prava/formirovanie-osoboy-voenno-sudebnoy-sistemyi-39024.html; Загорский Г. Становление военно-судебных органов в эпоху правления Петра І: URL: https://elib rary.ru/item.asp?id=28083846

Вронська Т.В., Лисенко О.Є., Шандра О.І. Режими воєнного та надзвичайного стану на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Український історичний журнал. 2017. № 5. С. 40-54.

Полное собрание законов Российской империи. Т. 39. Санкт-Петербургъ, 1867. Отд. 2: 1864. № 414476. Ст. 226.

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. 52. Санкт-Петербургъ, 1879. Отд. 1: 1879. № 57156.

Пчелинцев С.В. Суды в условиях особых правовых режимов. Отечественные записки. 2000. № 2. URL: http://www.strana-oz.ru/2003/2/sudy-v-usloviyah-osobyh-pravovyh-rezhimov

Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 2-е. Т. 54. Санкт-Петербургъ, 1881. Ст. 59491.

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3-е. Т. І. Со дня возшествия на престол Государя Императора Александра Алексадровича 31 декабря 1881 года. Отд № 1-585 и Дополненія. Санкт-Петербургъ, 1885. С. 261-266.

Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 3-е. Т. 1. Санкт-Петербургъ, 1885. Отд.1. 1881. № 382.

Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 3-е. Т. 12. Санкт-Петербургъ, 1895. № 8757.

Пчелинцев С.В., Исхакова О.А. Военно-полевые суды. URL: http://www.stolypin.ru/ proekty-fonda/entsiklopediya-petr-arkadevich-stolypin/?ELEMENT_ID=327

Долженко А.Н. Військово-польовий суд. Юридична енциклопедія / ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – (НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького). Київ: “Українська енциклопедія”, 1998 – 2004. Т. 1: А–Г. 1998. 669 с. URL: https://leksika.com.ua/1012 03 21/legal/viyskovo-poloviy_sud

Кирієнко О.Ю. Діяльність органів військової цензури 1914 – 1917 рр. Український історичний збірник. 2009. Вип. 12. С. 160.

Вовк Ю.Є. Створення Центральною Радою судової системи в Україні (1917 – 1918 рр.): зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф-ту. Волин. держ. ун-ту. ім. Лесі Українки. Луцьк, 1999. Вип. 4. С. 9-15.

Середа А.М. Інституалізація судової влади в добу відродження української державності 1917 – 1918 рр.). Вісник Запорізького національного університету 2017. № 3. С. 20-31.

Пиріг Р.Я. Центральна Рада й німецьке військове командування в Україні: проблеми взаємовідносин (лютий – квітень 1918 р.). Український історичний журнал. 2007. № 2. С. 47-63.

Гуцалюк О.І. Суд і судочинство на Волині в період правління Української Центральної ради (березень 1917-го – квітень 1918 року) URL: file://Tamara/Downloads/Nvvnui_2014_7_ 10.pdf

Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР). Державні утворення (1917 – 1920); Історичний документ, Конституція від 29.04.1918. База даних Законодавство України ВР України. URL: //https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/n0002300-18

Фельдмаршал Герман Айхгорн: служба та смерть в Україні (квітень – липень 1918 р.). Український історичний журнал. 2017. № 3. С. 24-45.

Сидоренко А.С. Військова політика Української держава Гетьмана П. Скоропадського. Вісник КНЛУ. Сер. Історія, економіка, філософія. 2015. Вип. 20. С. 140-153.

Тимощук О.В. Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 1918 р.): історико-правове дослідження: автореф. дис. …д-ра. юрид. наук: 12.00.01. Одеса: Нац. ун.-т “Одеська юридична академія”. 2000. 40 с.

Скальський В.В. Як Гетьман воєнний стан запроваджував. Історична правда. 26 листопада 2018 р. URL: //https://www.istpravda.com.ua/columns/2018/11/26/153324

Сідак В.С., Осташко Т.С., Вронська Т.В. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника: наукове видання. Київ: Темпора, 2004. 416 с.

Рум’янцев В.О. Судова система в Україні за часів Директорії. Вісник Академії правових наук України. Харків: Право, 2001. № 4(27). С. 84-94.

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 pp.: документи i матеріали. У 2-х т., 3-х ч. Т. 2. – (НАН України. Ін-т історії України; ЦДАВО України; Дослідний ін-т сучасної укр. історії (Філадельфія); упоряд.: В. Верстюк (кер.) та ін. Київ: Вид-во iм. Олени Теліги, 2006. Т. 2. 744 с.

Закон про надзвичайні військові суди: Закон УНР від 26.01.19 р. Вістник Державних Законів Української Народної Республіки. 1919. 18 лютого. Вип. 8. Ч. 102. С. 58-60.

Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України: 1917 – 1920 рр.: підручник. Київ: Либідь, 1997. 208 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-03

Номер

Розділ

Статті