Роль цифровізації державних послуг у правовідносинах з іноземним елементом

Автор(и)

  • О. М. Головко старший науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України, старший викладач кафедри публічного права НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”,
  • А. С. Дубинець студентка факультету соціології і права, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.2(33).208111

Ключові слова:

цифровізація державних послуг, євроінтеграція, електронне урядування

Анотація

У статті проаналізовано роль та перспективи цифровізації державних послуг у контексті наявності іноземного елемента в житті України з огляду на процес європейської інтеграції нашої держави, досліджено досвід європейських країн у питанні електронного урядування.

Біографії авторів

О. М. Головко, старший науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України, старший викладач кафедри публічного права НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”

кандидат юридичних наук

А. С. Дубинець, студентка факультету соціології і права, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”

  

Посилання

Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.05 р. № 2709-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 32. С. 422.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Закон України від 17.01.18 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (дата звернення: 01.02.2020).

Political guidelines for the next European Commission 2019 – 2024 by Ursula von der Leyen URL: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en. pdf (дата звернення: 03.02.2020).

The Digital Economy and Society Index (DESI). URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi (дата звернення: 04.02.2020).

Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.01 р. № 2402. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 30. С. 142.

Карпенко О.В. Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади. Київ: АМУ, 2014. 408 с.

Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: підручник. 4-е вид., перероб. і допов. Київ: Атіка, 2009. 500 с.

Гожій І.О. Деякі питання колізійного регулювання міждержавного усиновлення. Політологія. Соціологія. Право. – (Вісник НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”). Вип. 1/2 (29/30) 2016.

Чукут С.А. Кращі європейські практики впровадження електронного урядування: досвід Данії. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 141.

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності. – (Державна служба статистики). URL: http://ukrstat.gov.ua/metaopus/2019/2_05_03_01_2019.htm (дата звернення:18.02.2020).

Чубарєв В.Л. Статус юридичної особи в міжнародному приватному праві. Вісник Академії адвокатури України. 2009. № 3(16). С. 104-109.

United Nations E-Government Survey 2018. URL: https://publicadministration.un.org/ en/research/un-e-government-surveys (дата звернення:18.02.2020).

Цивільне право України: підруч. У 2 кн. Кн. 2. 2-е вид. / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – (Київський Нац. ун-т ім. Т. Шевченка). Київ: Юрінком Інтер, 2001, 780 c. URL: https://pidruchniki.com/1566072147024/pravo/klasifikats iya_ yuridichnih_osib_pravi_zarubizhnih_derzhav#98 (дата звернення: 18.02.2020).

Погорецька Н.В. Національність юридичної особи. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 100-107.

Рева А.О. Трудова міграція – катастрофа для України? DSNEWS. URL: https://www. youtube.com/watch?v=P8j6Hpa_9Cg (дата звернення: 23.02.2020).

Моніторинг міграційної ситуації та змін у сфері управління міграцією та кордонами. URL: https://dmsu.gov.ua/assets/files/migprocess/zvit_vypusk_29.pdf (дата звернення: 23.02.2020).

Мета деінституалізації – реалізація права кожної дитини на сім’ю. URL: https://www. msp.gov.ua/news/15560.html (дата звернення: 23.02.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-03

Номер

Розділ

Статті