Військове право: теоретико-методологічні засади

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.2(33).208108

Ключові слова:

військове право, сутність військового права, військові відносини, оборона країни, військовий обов’язок, галузь права

Анотація

У статті йде мова про сутнісно-змістовні аспекти військового права як специфічної сфери регулювання військових відносин. Головна увага приділяється висвітленню та узагальненню теоретичних положень здобутків науковців та практиків у цій сфері, а також здійснено критичний аналіз наявних методологічних підходів і висновків, що стосуються виявлення та обґрунтування закономірностей військового права. Висунута та обґрунтовується теза про пріоритетність військово-оборонної складової військового права як його головного сутнісно-змістовного чинника, який, власне, і повинен визначати правову парадигму військового феномену.

Біографія автора

В. А. Ященко, головний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук, професор

Посилання

Військове право: підручник / за ред. І.М. Коропатніка, І.М. Шопіної. Київ: Алерта, 2019. 648 с.

Корж І.Ф. Військове право та його місце в системі національного права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Система військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України, м. Київ, 2019 р. / упоряд: Пилипчук В.Г., Коваль В.П., Богуцький П.П., Беланюк М.В., Дорогих С.О., Доронін І.М., Радзієвська О.Г. Київ: Видавничий дім “АртЕк”. 2019. С. 97-101.

Гибалюк І.І., Головко С.Г., Шаріпова В.С. Перспективи розвитку і сучасний стан військового права: матеріали ХХVІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції Пріоритетні напрями розвитку науки, м. Вінниця, 18 берез. 2019 р. Вінниця, 2019. Ч. 1. С. 53-57.

Шопіна І.М., Гущин О.О. Актуальні проблеми сучасного стану розвитку воєнного (військового) права як науки і навчальної дисципліни. Форум права. 2017. № 2. С. 144-148. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_2_24

Шульгін В.В. Військова юстиція в Україні: генезис реалізації військово-правової концепції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Система військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України, м. Київ, 2019 р. / упоряд: Пилипчук В.Г., Коваль В.П., Богуцький П.П., Беланюк М.В., Дорогих С.О., Доронін І.М., Радзієвська О.Г. Київ: Видавничий дім “АртЕк”. 2019. С. 117-128.

Каткова Т.Г. Військове право: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції Актуальні проблеми захисту прав та представництва законних інтересів військовослужбовців та військовозобов’язаних у кримінальному та адміністративному законодавстві України: сучасний стан та перспективи, м. Харків, 11 груд. 2015 р. Харків: Харківський економіко-правовий університет, 2015.

Стрекозов В.Г., Кудашкин А.В. та ін. Военное право: учебник. Сер. “Право в Вооруженных Силах – консультант”. Москва: “За права военнослужащих”, 2004. Вып. 45. 640 с. URL: https://may.alleng.org/d/jur/jur721.htm

Новицький Г.В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України: монографія. Київ: Інтертехнологія, 2008. 496 с.

Про Збройні Сили України: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст.108 (зі змінами і доповненнями).

Богуцький П.П., Скуріхін С.М. Основи військового права України: курс лекцій. 2-ге вид., перероб. та доп. Одеса: Фенікс, 2011. 343 с.

Богуцький П.П. Ознаки та компоненти військового права як комплексної галузі українського права. Актуальні проблеми держави і права. – (Національний університет “Одеська юридична академія”). 2005. № 25. С. 151-158.

Бойовий статут сухопутних військ ЗСУ: Наказ командуючого сухопутними військами ЗСУ від 29.12.10. № 575. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki

Юридичний словник / за ред. В.М. Бабія, В.М. Корецького, В.В. Цветкова. Київ, 1974. 846 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-03

Номер

Розділ

Статті