Тлумачення статті 21 Конституції України у контексті європейської правової доктрини

Автор(и)

  • О. І. Косілова юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, https://orcid.org/0000-0002-5574-3771

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.2(33).208074

Ключові слова:

право на свободу, право на людську гідність, право на рівність, принцип рівності, принцип невідчужуваності, принцип непорушності прав, рішення Конституційного Суду України, рішення Федерального Конституційного Суду

Анотація

У статті аналізуються основоположні природні права людини  право на свободу, на рівність, на людську гідність, а також принципи невідчужуваності та непорушності прав, закріплені у статті 21 Конституції України. Права та принципи прав людини аналізуються з позицій європейських стандартів прав людини, зокрема німецької правової доктрини.

Біографія автора

О. І. Косілова, юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

кандидат політичних наук, доцент

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч. посібник / Бесчастний В.М., Філонов О.В., Субботін В.М., Пашков С.М.; за ред. Бесчастного В.М. Київ: Знання, 2008. 467 с.

Freiheit. Definition: Was ist “Freiheit”? URL: https://www.wirtschaftslexikon.gabler.de/def inition/ freiheit-32648 (дата звернення: 10.03.20).

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: https://www.gesetze-iminternet. de/gg/GG.pdf (дата звернення: 14.03.2020).

Науково-практичний коментар до Конституції України / Петришин О.В., Погорілко В.Ф., Притика Д.М., Рабінович П.М., Савенко М.Д., Святоцький О.Д., Сібільова Н.В., Селівон М.Ф., Семенов B.C. Київ: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. URL: https://www.jurisprudence.club/ konstitutsionnoe-uchebnik/stattya-usi-lyudi-vilni-rivni-svojiy-gidnosti-47971.html (дата звернення: 16.03.2020).

Андрусяк Т. Історія політичних та правових вчень: лекції. Київ: Юрінком-Інтер, 1999. 304 с. URL: http://www.politics.ellib.org.ua/pages-cat-29.htmlКиї (дата звернення: 12.03.2020).

Данильян О.Г. Тараненко В.М. Філософія: підручник. Харків: Право, 2010. 312 с. URL: http://www.pidruchniki.ws (дата звернення: 18.03.2020).

Рішення Конституційного Суду України від 01.06.16 р. № 2-рп/2016. URL: https://www. zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16 (дата звернення: 18.03.2020).

Савчин М. Порівняльне конституційне право: навч. посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2019. 328 с.

Jan Schapp Über Freiheit und Recht, Mohr Siebeck 2008, 285 s.

Jan Schapp Methodenlehre und System des Rechts, Mohr Siebeck 2009, 276 s.

Jan Schapp Freiheit, Moral und Recht. 2. Auflage. Mohr Siebeck, Tübingen 2017, 319 s.

Hans Heinrich Rupp (2006) Einteilung und Gewichtung der Grundrechte. Handbuch der Grundrechte in Deuschland und Europa. Band II / C.F. Muller, Verlagsgruppe Huthing Jehle Rehm GmbH, Heidelberg, Munchen, Landsberg, Berlin. 1548 s.

Косілова О.І. Розуміння свободи у працях Бенжамена Констана. Актуальні проблеми юридичної науки. Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ун-ту упр. та права, 2013. Ч. 1. С.42-44.

Скасування та звуження існуючих прав і свобод людини та громадянина. Місцеве самоврядування. 2018. № 7/1. URL: https://www.i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/february/issue2/1; https://www.i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/july/issue-7/1/article-37770.html (дата звернення: 18.03.2020).

BVerfG, Urteil vom 15.02.2006 – 1 BvR 357/05 URL: https://www.bundesverfassungsg ericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2006/02/rs20060215_1bvr035705.html (дата звернення: 15.03.2020).

Рішення Конституційного Суду України від 12.04.12 р. № 9-рп/2012 URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12 (дата звернення: 12.03.2020).

Чижмарь К. Реалізація міжнародно-правових стандартів рівноправ’я та охорони жінок у правовій системі України. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 7. С. 144-149.

Загальна декларацiя прав людини: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року № 217. URL: https://www.old.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 82%3A1&catid=47%3Aun&Itemid=74%E2%8C%A9=ru (дата звернення: 10.03.2020).

Рішення Конституційного Суду України від 07.07.04 р. № 14-рп/2004. URL: https://www. zakon.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-04 (дата звернення: 15.03.2020).

Конституційний Суд України. URL: http://www.ccu.gov.ua/storinka-knygy/412-mezhi-ta-obme zhennya (дата звернення: 15.03.2020).

Конституція України: науково-практичний коментар / редкол.: В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. секретар), Ю.Г. Барабаш та ін. 2-е вид., переробл. і допов. – (Нац. акад. прав. наук України). Харьков: Право, 2011.1128 с.

Кушніренко О.Г., Возгрін С.Ю., Реалізація принципів невідчужуваності та непорушності прав і свобод як конституційно-правова проблема. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. 2013. Вип. 23. Ч. І. Т. 1. С.142.

Косілова О., Поєдинок В. Втручання у права людини в німецькій та українській правових доктринах. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 3. С. 5-56. URL: http://www.pap. in.ua/3_2019/13.pdf (дата звернення: 08.03.2020).

Рішення Конституційного Суду України від 22.05.18 р. № 5-р/2018. URL: http://www. ccu.gov.ua/novyna/uhvaleno-rishennya-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-no-5-r2018 (дата звернення: 12.03.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-03

Номер

Розділ

Статті