Права людини і національна безпека: філософсько-правові аспекти взаємозв’язку

Автор(и)

  • О. П. Дзьобань головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України,
  • С. Б. Жданенко доцент кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.2(33).208030

Ключові слова:

права людини, національна безпека

Анотація

У статті показано, що права людини і національна безпека тісно взаємопов’язані, причому, реальна взаємозумовленість феноменів національної безпеки і прав людини здебільшого носить суперечливий характер. При цьому проблема взаємозалежності національної безпеки і прав людини є проблемою компромісу між забезпеченням національної безпеки й дотриманням прав людини, між реалізацією прав людини і захистом національної безпеки.

Біографії авторів

О. П. Дзьобань, головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України

доктор філософських наук, професор

С. Б. Жданенко, доцент кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

кандидат філософських наук, доцент

Посилання

Крутов В.В. Концептуально-правові основи забезпечення національної безпеки крізь призму духовності людини. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2012. Вип. 1. С. 191-201.

Burke-White W.W. Human Rights and National Security: The Strategic Correlation. Harvard Human Rights Journal. 2004. Vol. 17. P. 254. URL: https://www.law.upenn.edu/cf/faculty/wburkewh/ workingpapers/.pdf (дата звернення: 12.12.2019).

Марченко М.А. Формування та розвиток ідеї прав людини в історико-правовій думці. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2019. № 2. С. 42-46.

Пейн Т. Права людини. Львів: Літопис, 2000. 287 с.

Перлін Дж. Права людини: концепції, підходи, реалізація. Київ: Ай-Бі, 2003. 262 с.

Філософія прав людини / за заг. ред. Ш. Госепата та Г. Ломанна. Київ: Ніка-Центр, 2008. 320 с.

Чепульченко Т.О. Права людини як мета та межі правотворчості. Альманах права. 2019. Вип. 10. С. 348-353.

Білозьоров Є.В. Права людини в умовах глобалізації: доктринальний підхід. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. 2012. Вип. 18. С. 79-84.

Хальота А.І. Конституційні особисті права та свободи людини і громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Київ, 2004. 19 с.

Пустовіт Ж.М. Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні: навчальний посібник. Київ: КНТ, 2009. 232 с.

Букач В.В. Конституційні політичні права та їх забезпечення міліцією: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Київ, 2004. 20 с.

Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2004. 464 с.

Доклад о человеческом развитии – 2019. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr _2019_overview_-_russian.pdf (дата звернення: 15.05.2020).

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254/96-ВР. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ (дата звернення: 26.05.2020).

Ірха Ю. Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина в інтересах національної безпеки України в сучасних умовах. Вісник Конституційного суду України. 2015. № 5. С. 78-87.

Монтескье Ш.-Л. Избранные произведения / общ. ред. и вступ. статья проф. М.П. Баскина; примеч. Р.С. Миндлиной. Москва: Госполитиздат, 1955. 800 с.

Ясперс К. Смысл и назначение истории / пер. с нем.; вступ. ст. П.П. Гайденко. Москва: Политиздат, 1991. 527 с.

Программа развития Организации Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/ sections/general/documents/ (дата звернення: 14.05.2020).

Захаров Є. Конституція і права людини. URL: http://khpg.org/index.php?id=1561894103 (дата звернення: 15.05.2020).

Європейська Конвенція з прав людини. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/ Convention_UKR.pdf (дата звернення: 15.05.2020).

Білас І.Г. Сучасні виклики і загрози правам людини в умовах глобалізації. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2013. Вип. 117 (1). С. 17-25.

Білозьоров Є.В. Права людини в умовах глобалізації: доктринальний підхід. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 18: Економіка і право. 2012. Вип. 18. С. 79-84.

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 (дата звернення: 15.05.2020).

Доктрина інформаційної безпеки України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 47/2017 (дата звернення: 15.05.2020).

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2658-ХІІ. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення: 15.05.2020).

Про державну таємницю: Закон України від 21.01.94 р. № 3856-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 (дата звернення: 15.05.2020).

Smiley J. Why human rights are more important than national security. URL: http://www. huffingtonpost.com/jane-smiley/why-human-rightsare-more_b_73286.html (дата звернення: 26.05.2020).

Бражник В.О., Сидоренко Д.А. До питання обмеження прав і свобод людини в умовах дії спеціального правового режиму. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. 2018. № 9(3). С. 10-14.

Дахова І.І. Обмеження реалізації прав і свобод людини: конституційне регулювання та практика Європейського Суду з прав людини. Форум права. 2018. № 4. С. 17-25.

Андрієвська О.В. Формальні підстави обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні. Право і суспільство. 2016. № 1. С. 3-8.

Всеобщая декларация прав человека. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_120805/ (дата звернення: 12.05.2020).

Олссон (Olsson) против Швеции. Судебное решение от 24 марта 1988 г. URL: http://www.echr.ru/documents/doc/2461423/2461423.htm (дата звернення: 23.05.2020).

Костецька Т.А., Андрієвська О.В. Щодо поняття конституційно-правових обмежень прав і свобод людини і громадянина: теоретичні аспекти. Правова держава. 2018. Вип. 29. С. 122-131.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата звернення: 12.05.2020).

Международный пакт о гражданских и политических правах. URL: https://www.un. org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата звернення: 12.05.2020).

Защита прав человека в условиях глобальной войны с терроризмом. URL: http://www. mhg.ru/editions/chronic/ (дата звернення: 10.01.2020).

Андрійчук Т.С. Сучасні концепції демократії у працях французьких дослідників. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право. 2012. № 1. С. 12-17.

Колодій А.Ф. Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем. Демократичне врядування. 2012. Вип. 10. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/DeVr_2012_10_3 (дата звернення: 16.05.2020).

Іванцова Н.І., Москальова Н.П. Концепція плюралістичної демократії: від плюралізму до неокорпоративізму. Сучасне суспільство. 2014. Вип. 2. С. 67-77.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-03

Номер

Розділ

Статті