DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.2(33).208030

Права людини і національна безпека: філософсько-правові аспекти взаємозв’язку

О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко

Анотація


У статті показано, що права людини і національна безпека тісно взаємопов’язані, причому, реальна взаємозумовленість феноменів національної безпеки і прав людини здебільшого носить суперечливий характер. При цьому проблема взаємозалежності національної безпеки і прав людини є проблемою компромісу між забезпеченням національної безпеки й дотриманням прав людини, між реалізацією прав людини і захистом національної безпеки.

Ключові слова


права людини; національна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Крутов В.В. Концептуально-правові основи забезпечення національної безпеки крізь призму духовності людини. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2012. Вип. 1. С. 191-201.

Burke-White W.W. Human Rights and National Security: The Strategic Correlation. Harvard Human Rights Journal. 2004. Vol. 17. P. 254. URL: https://www.law.upenn.edu/cf/faculty/wburkewh/ workingpapers/.pdf (дата звернення: 12.12.2019).

Марченко М.А. Формування та розвиток ідеї прав людини в історико-правовій думці. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2019. № 2. С. 42-46.

Пейн Т. Права людини. Львів: Літопис, 2000. 287 с.

Перлін Дж. Права людини: концепції, підходи, реалізація. Київ: Ай-Бі, 2003. 262 с.

Філософія прав людини / за заг. ред. Ш. Госепата та Г. Ломанна. Київ: Ніка-Центр, 2008. 320 с.

Чепульченко Т.О. Права людини як мета та межі правотворчості. Альманах права. 2019. Вип. 10. С. 348-353.

Білозьоров Є.В. Права людини в умовах глобалізації: доктринальний підхід. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. 2012. Вип. 18. С. 79-84.

Хальота А.І. Конституційні особисті права та свободи людини і громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Київ, 2004. 19 с.

Пустовіт Ж.М. Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні: навчальний посібник. Київ: КНТ, 2009. 232 с.

Букач В.В. Конституційні політичні права та їх забезпечення міліцією: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Київ, 2004. 20 с.

Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2004. 464 с.

Доклад о человеческом развитии – 2019. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr _2019_overview_-_russian.pdf (дата звернення: 15.05.2020).

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254/96-ВР. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ (дата звернення: 26.05.2020).

Ірха Ю. Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина в інтересах національної безпеки України в сучасних умовах. Вісник Конституційного суду України. 2015. № 5. С. 78-87.

Монтескье Ш.-Л. Избранные произведения / общ. ред. и вступ. статья проф. М.П. Баскина; примеч. Р.С. Миндлиной. Москва: Госполитиздат, 1955. 800 с.

Ясперс К. Смысл и назначение истории / пер. с нем.; вступ. ст. П.П. Гайденко. Москва: Политиздат, 1991. 527 с.

Программа развития Организации Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/ sections/general/documents/ (дата звернення: 14.05.2020).

Захаров Є. Конституція і права людини. URL: http://khpg.org/index.php?id=1561894103 (дата звернення: 15.05.2020).

Європейська Конвенція з прав людини. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/ Convention_UKR.pdf (дата звернення: 15.05.2020).

Білас І.Г. Сучасні виклики і загрози правам людини в умовах глобалізації. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2013. Вип. 117 (1). С. 17-25.

Білозьоров Є.В. Права людини в умовах глобалізації: доктринальний підхід. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 18: Економіка і право. 2012. Вип. 18. С. 79-84.

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 (дата звернення: 15.05.2020).

Доктрина інформаційної безпеки України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 47/2017 (дата звернення: 15.05.2020).

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2658-ХІІ. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення: 15.05.2020).

Про державну таємницю: Закон України від 21.01.94 р. № 3856-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 (дата звернення: 15.05.2020).

Smiley J. Why human rights are more important than national security. URL: http://www. huffingtonpost.com/jane-smiley/why-human-rightsare-more_b_73286.html (дата звернення: 26.05.2020).

Бражник В.О., Сидоренко Д.А. До питання обмеження прав і свобод людини в умовах дії спеціального правового режиму. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. 2018. № 9(3). С. 10-14.

Дахова І.І. Обмеження реалізації прав і свобод людини: конституційне регулювання та практика Європейського Суду з прав людини. Форум права. 2018. № 4. С. 17-25.

Андрієвська О.В. Формальні підстави обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні. Право і суспільство. 2016. № 1. С. 3-8.

Всеобщая декларация прав человека. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_120805/ (дата звернення: 12.05.2020).

Олссон (Olsson) против Швеции. Судебное решение от 24 марта 1988 г. URL: http://www.echr.ru/documents/doc/2461423/2461423.htm (дата звернення: 23.05.2020).

Костецька Т.А., Андрієвська О.В. Щодо поняття конституційно-правових обмежень прав і свобод людини і громадянина: теоретичні аспекти. Правова держава. 2018. Вип. 29. С. 122-131.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата звернення: 12.05.2020).

Международный пакт о гражданских и политических правах. URL: https://www.un. org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата звернення: 12.05.2020).

Защита прав человека в условиях глобальной войны с терроризмом. URL: http://www. mhg.ru/editions/chronic/ (дата звернення: 10.01.2020).

Андрійчук Т.С. Сучасні концепції демократії у працях французьких дослідників. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право. 2012. № 1. С. 12-17.

Колодій А.Ф. Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем. Демократичне врядування. 2012. Вип. 10. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/DeVr_2012_10_3 (дата звернення: 16.05.2020).

Іванцова Н.І., Москальова Н.П. Концепція плюралістичної демократії: від плюралізму до неокорпоративізму. Сучасне суспільство. 2014. Вип. 2. С. 67-77.
Copyright (c) 2020 О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко