DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200605

Набувальна давність на земельну ділянку

Т. В. Маньгора

Анотація


Інститут набувальної давності на земельну ділянку в земельному законодавстві запроваджено більше сімнадцяти років тому, але до сьогодні немає однозначного розуміння даної проблеми. Автор дослідив інститут набувальної давності у Цивільному та Земельному кодексах України та окреслив особливості застосування набувальної давності по відношенню до земельної ділянки. Потенційним суб’єктом набувальної давності на земельну ділянку в Україні може бути лише громадянин. Відкритим залишається питання щодо можливості розширення кола суб’єктів, які внаслідок набувальної давності можуть набувати земельні права на конкретну земельну ділянку. Охарактеризовано основні ознаки набувальної давності: володіння є добросовісним; володіння визнається відкритим; володіння визнається безперервним. Визначено основні шляхи вдосконалення дієвості інституту набувальної давності земельної ділянки

Ключові слова


набувальна давність, право власності на землю, давність користування, набуття права власності, добросовісність володіння, відкритість володіння, безперервність володіння

Повний текст:

PDF

Посилання


Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.01 р. № 2768-III. URL: https://www. zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

Білий Я.В. Обставини, мають бути доведені при вирішенні спорів, пов’язанних із набуттям права власності за набувальною давністю. URL: https://www.radako.com.ua/news

Брикайло Ю. Дотримання всіх умов набувальної давності не призводить до виникнення права власності на землю. URL: http://www.dreamdim.ua/uk

Панченко І.М. Визнання права власності як спосіб захисту цивільних прав: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2016. 204 с.

Стаценко О.С. Набуття права власності на нерухоме майно за набувальною давністю: дис. ...кандидата юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2019. 224 с.

Губарєв С. Право власності фізичної особи на присадибну земельну ділянку (садиби): автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2009. 19 с.

Мірошниченко А.М., Куцевич О.П. Набуття права власності на нерухоме майно за набувальною давністю в умовах обов’язкової державної реєстрації речових прав. Наше право. 2015. № 1. С. 110-114.

Ріпенко А.І. Питання захисту речових прав на земельні ділянки в останніх актах судової практики. Право і громадянське суспільство. 2013. № 4. URL: http://www.lcslaw.knu.ua/index. php/arkhiv-nomeriv/4-5-2013/item/134-pytannia-zakhystu-rechovykh-prav-na-zemelni-dilianky-v-osta nnikhaktakh-sudovoi-praktyky-ripenko-a-i

Федорченко М.С. Набувальнадавність у земельному праві України: науково-практичний коментар. Київ: ІРЦ “Реформування земельних відносин в Україні”, 2007. 64 с.

Шульга М. Набувальнадавність на земельнуділянку: на шляху з минулого у майбутнє. Вісник Академії правових наук України. 2002. № 4. С. 16-125.

Марусенко Р. Проблеми набуття права власності на землю за набувальною давністю. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 60. С. 93-105.

Дудник К. Проблеми застосування набувальної давності в земельному праві. “ЮРИСТ & ЗАКОН”. Аналітичне видання. 2015 № 16(312). URL: http://www.svitprava.com.ua/uk/korisne/ publikatsiji/287-problemi-zastosuvannya-nabuvalnoji-davnosti-v-zemelnomu-pravi.html

Решетник Л.П. Правові проблеми набувальної давності на землю. Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”. 2014. Вип. 4. С. 161-168.

Любич В. Чи можна стати власником землі за набувальною давністю. URL: https://www.protocol.ua/ua/chi_mogna_stati_vlasnikom_zemli_za_nabuvalnoyu_davnistyu

Фасій Б.В. Матвійчук А.В. Проблеми застосування інституту набувальної давністі за цивільним законодавством України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 6. Т. 1. С. 163-167. URL: http:// www.nvppp.in.ua/vip/2018/6/tom_1/33.pdf

Маковій В.П. Сутність давнісного користування за чинним законодавством: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті професора О.А. Пушкіна, м. Харків, 23 травня 2009 р. Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ. 2009. С. 216-221.

Маковій В.П. Набувальна давність у цивільному праві: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2007. 20 с.

Черкаська Н.В., Коряченко А.О. Щодо наявності умов набуття земельної ділянки за набувальною давністю громадянами України. Форум права. 2013. № 1. С. 1130-1134.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.03 р. № № 435-IV Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

Постанова Верховного Суду України від 03.07.18 р. по справі № 670/266/17, провадження № 61-7680 св 18.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. Київ: Юрінком Інтер, 2006 р. Т. І. С. 566.
Copyright (c) 2020 Т. В. Маньгора