Інформаційно-правове забезпечення юридичної освіти

Автор(и)

  • В. В. Маньгора професор кафедри права “ПрАТ “ВНЗ “МАУП”,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200604

Ключові слова:

інформаційно-правове забезпечення, інформаційне забезпечення, правове забезпечення, освіта, юридична освіта

Анотація

В статті досліджуються особливості інформаційно-правового забезпечення юридичної освіти на сучасному етапі в Україні. Здійснено аналіз чинного законодавства що регулює інформаційно-правове забезпечення юридичної освіти. Визначено основні проблеми інформаційно-правового забезпечення юридичної освіти та розроблено пропозиції щодо вдосконалення підготовки майбутніх юристів 

Біографія автора

В. В. Маньгора, професор кафедри права “ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Хромченко Л.Г., Раковська-Башмакова О.С., Шраєр А.С. Організація інформаційної діяльності. Теоретичні основи: навч. посібник; за заг. ред. Х.В. Чаловського. Харьков: МСУ, 2008. 351 с.

Проект Концепції вдосконалення юридичної освіти представлено суспільству. – (Міністерство освіти і науки України від 15.09.2016 р.). URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=249321194&cat_id=244277212 (дата звернення 09.03.2020).

Русіна Н.Г. Методика формування інформативних компетентностей у майбутніх правознавців: автореф. дис. …канд. пед.. наук: 13.00.02 “Теорія та методика навчання”. Київ, 2016. 20 с.

Федорчук О.С. Формування у майбутніх правознавців навичок професійного застосування інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”. Київ, 2009. 20 с.

Павліченко Є. Напрями удосконалення інформаційно-правового забезпечення суб’єктів господарювання. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3. С.155-158.

Тимкович І.І. Юридична освіта як елемент правової системи Україна. Юридичний вісник. 2016. № 4(41). С.54-58.

Проект Концепції розвитку юридичної освіти. URL: https://www.mon.gov.ua/ua/ osvita/visha-osvita/koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyi-yuridichnoyi-osviti-dlya-fahovoyi-pidgot ovki-pravni ka (дата звернення 09.03.2020).

Столярчук Л.Б. Сучасний стан професійної підготовки бакалаврів права в закладах вищої освіти України. Молодий вчений. 2019. № 1(65). С. 89-94.

Шемелинець І. Точка біфуркації: курс на продовження реформи юридичної освіти. Юридична газета online. № 43-44 (697-698). URL: https://www.yur-gazeta.com/publications/pract ice/inshe/tochka-bifurkaciyi-kurs-na-prodovzhennya-reformi-yuridichnoyi-osviti.html (дата звернення 09.03.2020).

Проект Концепції розвитку юридичної освіти. URL: http://www.kno.rada.gov.ua/ print/75465. html (дата звернення 09.03.2020).

Реформа юридичної освіти: головні тези проекту. URL: https://www.pravo.ua/reforma-juridichnoi-osviti-golovni-tezi-proektu/ (дата звернення 09.03.2020).

Порядок атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту від 17.07.19 р. № 684. URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show /684-2019-%D0%BF (дата звернення 09.03.2020).

Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.18 р. № 354. URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/354-2018-%D0%BF (дата звернення 09.03.2020).

Маньгора В.В. Формування інформаційної компетентності майбутніх юристів у процесі фахової підготовки: матеріали наук.-практ. конф. Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства, м. Київ, 29 лист. 2017 р. / упоряд. В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – (Нац. техн. ун-т України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”). Київ: “Політехніка”, 2017. С. 192-196.

Концепція вдосконалення правової (юридичної) освіти для професійної підготовки юриста відповідно до європейських стандартів вищої освіти і юридичної професії. URL: https://www.mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/koncepciyavdoskonalennya-pravnichoyi-yuridichnoyi-osviti-dlyafahovoyi-pidgotovki-pravnika. (дата звернення 09.03.2020).

Концепція реформи юридичної освіти пропонує впровадити “наскрізну” магістерку для правників. URL: http:// www.ukrainepravo.com/news/ukraine (дата звернення 09.03.2020).

Про утворення робочої групи з розроблення концепції розвитку юридичної освіти в Україні: наказ Міністерства освіти і науки України від 05.07.16 р. № 787 URL: http://www.old.mon.gov.ua/ua/aboutministry/ normative/5737 (дата звернення 09.03.2020).

Семенець-Орлова І.А. Нормативно-правове забезпечення освітніх змін в Україні. Теорія та практика державного управління. 2017. № 3(58). С. 1-10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Статті