DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200604

Інформаційно-правове забезпечення юридичної освіти

В. В. Маньгора

Анотація


В статті досліджуються особливості інформаційно-правового забезпечення юридичної освіти на сучасному етапі в Україні. Здійснено аналіз чинного законодавства що регулює інформаційно-правове забезпечення юридичної освіти. Визначено основні проблеми інформаційно-правового забезпечення юридичної освіти та розроблено пропозиції щодо вдосконалення підготовки майбутніх юристів 

Ключові слова


інформаційно-правове забезпечення, інформаційне забезпечення, правове забезпечення, освіта, юридична освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Хромченко Л.Г., Раковська-Башмакова О.С., Шраєр А.С. Організація інформаційної діяльності. Теоретичні основи: навч. посібник; за заг. ред. Х.В. Чаловського. Харьков: МСУ, 2008. 351 с.

Проект Концепції вдосконалення юридичної освіти представлено суспільству. – (Міністерство освіти і науки України від 15.09.2016 р.). URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=249321194&cat_id=244277212 (дата звернення 09.03.2020).

Русіна Н.Г. Методика формування інформативних компетентностей у майбутніх правознавців: автореф. дис. …канд. пед.. наук: 13.00.02 “Теорія та методика навчання”. Київ, 2016. 20 с.

Федорчук О.С. Формування у майбутніх правознавців навичок професійного застосування інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”. Київ, 2009. 20 с.

Павліченко Є. Напрями удосконалення інформаційно-правового забезпечення суб’єктів господарювання. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3. С.155-158.

Тимкович І.І. Юридична освіта як елемент правової системи Україна. Юридичний вісник. 2016. № 4(41). С.54-58.

Проект Концепції розвитку юридичної освіти. URL: https://www.mon.gov.ua/ua/ osvita/visha-osvita/koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyi-yuridichnoyi-osviti-dlya-fahovoyi-pidgot ovki-pravni ka (дата звернення 09.03.2020).

Столярчук Л.Б. Сучасний стан професійної підготовки бакалаврів права в закладах вищої освіти України. Молодий вчений. 2019. № 1(65). С. 89-94.

Шемелинець І. Точка біфуркації: курс на продовження реформи юридичної освіти. Юридична газета online. № 43-44 (697-698). URL: https://www.yur-gazeta.com/publications/pract ice/inshe/tochka-bifurkaciyi-kurs-na-prodovzhennya-reformi-yuridichnoyi-osviti.html (дата звернення 09.03.2020).

Проект Концепції розвитку юридичної освіти. URL: http://www.kno.rada.gov.ua/ print/75465. html (дата звернення 09.03.2020).

Реформа юридичної освіти: головні тези проекту. URL: https://www.pravo.ua/reforma-juridichnoi-osviti-golovni-tezi-proektu/ (дата звернення 09.03.2020).

Порядок атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту від 17.07.19 р. № 684. URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show /684-2019-%D0%BF (дата звернення 09.03.2020).

Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.18 р. № 354. URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/354-2018-%D0%BF (дата звернення 09.03.2020).

Маньгора В.В. Формування інформаційної компетентності майбутніх юристів у процесі фахової підготовки: матеріали наук.-практ. конф. Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства, м. Київ, 29 лист. 2017 р. / упоряд. В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – (Нац. техн. ун-т України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”). Київ: “Політехніка”, 2017. С. 192-196.

Концепція вдосконалення правової (юридичної) освіти для професійної підготовки юриста відповідно до європейських стандартів вищої освіти і юридичної професії. URL: https://www.mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/koncepciyavdoskonalennya-pravnichoyi-yuridichnoyi-osviti-dlyafahovoyi-pidgotovki-pravnika. (дата звернення 09.03.2020).

Концепція реформи юридичної освіти пропонує впровадити “наскрізну” магістерку для правників. URL: http:// www.ukrainepravo.com/news/ukraine (дата звернення 09.03.2020).

Про утворення робочої групи з розроблення концепції розвитку юридичної освіти в Україні: наказ Міністерства освіти і науки України від 05.07.16 р. № 787 URL: http://www.old.mon.gov.ua/ua/aboutministry/ normative/5737 (дата звернення 09.03.2020).

Семенець-Орлова І.А. Нормативно-правове забезпечення освітніх змін в Україні. Теорія та практика державного управління. 2017. № 3(58). С. 1-10.
Copyright (c) 2020 В. В. Маньгора