Право на правосуддя та право на доступ до інформації: кореляція та взаємозалежність

Автор(и)

  • О. М. Головко старший науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України,
  • В. Д. Друзь студентка факультету соціології і права, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200602

Ключові слова:

право на інформацію, альтернативні методи вирішення спорів, медіація, права та обов’язки сторін

Анотація

У статті розглянуто проблеми щодо права на доступ до інформації при альтернативних методах вирішення спорів. Здійснено теоретико-правовий аналіз особливостей функціонування інституту медіації в зарубіжних країнах. Запропоновано шляхи законодавчого вдосконалення механізму доступу громадян до медіації 

Біографія автора

О. М. Головко, старший науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України

кандидат юридичних наук

Посилання

Venice Commission. The Rule of Law. Venice, 2016. URL: https://www.venice.coe.int/web forms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e

OpenDataBot – найбільш завантажений суд в Україні. – 2017. URL: https://www.open databot.ua/blog/35-fast-court

Статистика надходження справ Верховного Суду України. URL: https://www.facebook. com/101352490639645/posts/641932343248321/?d=n

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56. URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (the “Singapore Convention on Mediation”). URL: https://www.uncitral.un.org/en/texts/ mediation/conventions/international_settlement_agreements

Катаєва Е. Національні особливості медіації в Україні. Досвід та перспективи. Слово національної школи суддів України. 2013. № 3. С. 156-161.

Волковицька Н.О. Медіація: альтернативний чи ефективний спосіб вирішення спорів. URL: http://www.yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/mediaciya-alternativniy-chi-efektivniysp osib-virishennya-sporiv.html

Карташов М. Медіація як форма вирішення корпоративних спорів. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 10.

Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки: Указ Президента України від 20.05.15 р. № 276/2015. URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015

Про доступ до публічної інформації: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314. URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. Ст. 492. URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

Про медіацію: проект закону України від 28.12.19 р. № 2706. URL: http://www.search.l igazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI01110A.html

Національна асоціація медіаторів України. Медіація у світі. – 2016. URL: http:// www.namu. com.ua/ua/info/mediation/in-the-world

UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018. URL: https://www.uncitral.un.org/en/texts/ mediat ion/modellaw/commercial_conciliation

Halsey v Milton Keynes General NHS Trust [2004] EWCA Civ 576 (11 May 2004). URL: https://www.uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-000-4986?transitionType=Default&contextData= (sc.De fault)&firstPage=true&bhcp=

Jeremy Glover, Fenwick Elliott. Mediation: is it ever reasonable to decline a request to mediate? 2015. URL: https://www.fenwickelliott.com/research-insight/articles-papers/alternative-dis pute-resolution/mediation-decline-request-mediate

Про деякі аспекти посередництва (медіації) в цивільних та комерційних справах: Директива № 2008/52/ЄС Європейського Парламенту і Ради. URL: https://www.zakon. rada.gov.ua/ laws/show/994_a95

Mediazione: il DLgs. n. 28/2010 aggiornato con al Decreto del Fare. URL: https://www. altalex.com/documents/news/2013/08/05/mediazione-il-dlgs-n-28-2010-aggiornato-con-al-decreto-del-fare#_Toc36063542

Risparmio: procedure di conciliazione, arbitrato, indennizzo e fondo di garanzia Decreto legislativo, 08/10/2007 n° 179, G.U. 30/10/2007. URL: https://www.altalex.com/documents/leggi/ 2007/11/07/risparmio-procedure-di-conciliazione-arbitrato-indennizzo-e-fondo-di-garanzia

Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa – 294. URL: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110394#L2

Law of Republic Azerbaijan on Mediation. URL: http:// www.justice.gov.az/senedler/49?Culture =en., article 29.1

Kingdom of Belgia, Judicial Code Moniteur Belge. URL: http://www.epej-2019-9-en-handbook/ 1680951928

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-20

Номер

Розділ

Статті