Про підходи до класифікації інформаційних послуг у сфері господарювання

Автор(и)

  • А. В. Жорняк аспірантка кафедри господарського права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200389

Ключові слова:

види інформаційних послуг, класифікація, господарські відносини, інформація, суб’єкт господарювання, детермінуюча ознака

Анотація

В останні роки в Україні спостерігається тенденція до збільшення частки ринку інформаційних послуг в економіці країни. Це пов’язано не тільки зі збільшенням об’єму наданих інформаційних послуг (кількісний показник), але й з появою нових видів таких послуг (якісний показник). Розвиток інформаційного суспільства, впровадження інформаційних технологій в усі сфери діяльності суб’єктів господарювання вимагає від законодавця адекватного правового регулювання окреслених відносин з метою ефективного захисту прав та інтересів кожного учасника ринку інформаційних послуг. Зважаючи на зазначене, логічно-структурне впорядкування (класифікація) інформаційних відносин має важливе значення в процесі їх законодавчої та доктринальної регламентації. Автором проаналізовано наявні у правовій науці підходи до диференціації інформаційних послуг та запропонована власна класифікація окресленої сфери послуг

Посилання

Бурило Ю.П. Види господарських інформаційних відносин. Інформація і право. № 1(7)/2013. С. 35-44.

Мілаш В.С. Правові аспекти моделювання договірних відносин, пов’язаних із проведенням маркетингових досліджень. Вісник господарського судочинства. 2013. № 1. С. 72.

Ваксман Р.В. Проблеми господарсько-правового забезпечення надання рекламних послуг. Форум права. 2015. № 3. С. 16-20.

Брижко В.М. Інформаційний продукт як об’єкт права власності. Інформація і право. № 4(23)/2017. С. 5-15.

Пешкова А.С. До визначення поняття телекомунікаційної послуги. Юридична Україна. 2008. № 9. С. 54-58.

Санникова Л.В. Услуги в гражданском праве России: монографія. Москва: Издательство Волтерс Клувер, 2006. 160 с.

Сидтикова Л.Б. Современное состояние и нормативно-правовое регулирование отношений в сфере оказания информационных услуг. Научно-практическое и информационное издание “Гражданское право”. 2009. № 3. С. 42-51.

Когут В.М. Про використання електронних засобів інформації у вітчизняному та зарубіжному законодавстві. URL: https://www.science.lpnu.ua/sites/default/files/journalpaper/2017/ may/2466/vnulpurn201581311.pdf (дата звернення 17.02.2020).

Демин С.Ю., Подпругин С.Д. Рынок информационных продуктов и услуг: сущность, эволюция, специфіка. Иркутск, 2007. 176 с.

Тамбовцев В.Л. Пятый рынок: экономические проблемы производства информации. Москва: Издательство МГУ, 1993. 127 с.

Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності 009:2010: Наказ Держспоживстандарту від 11.10.10 р. № 457. URL: https://www.zakon.rada.gov. ua/rada/show/ru/vb457609-10/sp:side:max25 (дата звернення 12.02.2020).

Дідук А.Г. Правовий режим інформації, конфіденційної інформації (комерційної таємниці та ноу-хау): проблеми. 2013. URL: https://www.dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/ 16424/1.pdf (дата звернення 05.02.2020).

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII. URL: https://www.zakon. rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення 14.01.2020).

Тур О. Консультаційна послуга як юридична категорія. Підприємництво, господарство і право. 2015. № 7. С. 64.

Партин Т.І. Рекламна діяльність та її інформаційне забезпечення. URL: http://www. ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/33907/1/42227-230.pdf (дата звернення 15.02.2020).

Обрытько Б.А. Рекламный менеджмент: конспект лекций. Киев: МАУП, 2000. 180 с.

Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.15 р. № 675-VIII. URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19 (дата звернення 04.02.2020).

Порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”: Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 15.08.03 р. № 149. URL:https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z1065-03 (дата звернення 12.02.2020).

Рєзнікова В.В. Правове регулювання посередництва у сфері господарювання (теоретичні аспекти): монографія. Київ: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. 706 с.

Чучковська А.В. Правове регулювання електронної комерції в Україні: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 223 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-20

Номер

Розділ

Статті