Свобода й відповідальність як аксіологічні маркери трансформації інформаційного суспільства

Автор(и)

  • О. П. Дзьобань головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України, Ukraine
  • О. О. Рубан асистент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200308

Ключові слова:

свобода, відповідальність, інформаційне суспільство

Анотація

У статті зроблена спроба уточнити місце свободи й відповідальності у процесах трансформації аксіосфери інформаційного суспільства. Показано, що інформаційне суспільство  це суспільство, в якому відбуваються інтенсивні світоглядні трансформації, де головними цінностями стають інформація, а також пов’язані з нею симулякризація й віртуалізація, що стимулюють зміни аксіологічних пріоритетів, взаємини і комунікації людей, співвідношення свободи й відповідальності. Доводиться, що етичні трансформації інформаційного суспільства найбільше пов’язані з темою соціальної стійкості особистості, яка часто не усвідомлює меж своєї свободи й відповідальності в інформаційному просторі.

Біографії авторів

О. П. Дзьобань, головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України

доктор філософських наук, професор

О. О. Рубан, асистент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук

Посилання

Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем: монографія / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко та ін.; за ред. О.Г. Данильяна. Харків: Право, 2016. 488 с.

Dzeban O., Aleksandrova O., Vinnikova N. Axiological portrait of information society. Схід: аналітично-інформаційний журнал. 2019. № 5 (163). С. 13-19.

Костина А.В. Тенденции развития культуры информационного общества: анализ современных информационных и постиндустриальных концепций. URL: http://www.zpu-journal. rU/e-zpu/2009/4/kostina information society (дата звернення 12.10.19).

Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та закономірності розвитку: колективна монографія / за ред. д.ф.н., проф. В.Г. Воронкової. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017. 292 с.

Дзьобань О.П., Кальницький Е.А. Зародження концептуальних підходів до розуміння сутності і специфіки інформаційного суспільства. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2013. Вип. 5 (19). С. 3-15.

Дубов Д.В., Ожеван М.А., Гнатюк С.Л. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості. Київ: НІСД, 2010. 29 с.

Тойнби А. Дж. Постижение истории: сборник. Москва: Прогресс-Культура, 1996. 606 с.

Ситкевич Н.В. Особенности трансформации нравственных ценностей в условиях информационного общества: этико-философский анализ: дис. ...канд. филос. наук. Новомосковск, 2011. 139 с.

Савченко А.А. Постмодернізм як соціокультурне явище. Вісник Харківської державної академії культури. 2011. Вип. 33. С. 196-202.

Дзьобань О.П., Мелякова Ю.В. Раціональні засади віртуальної реальності. Політологічний вісник: збірник наукових праць. 2012. Вип. 59. С. 8-15.

Дзьобань О.П., Соснін О.В. Віртуальна реальність суспільства постмодерну як соціокультурне зло соціалізації “людини інформаційної”. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. 2017. Вип. 69 (1). С. 69-76.

Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів / В. Андрущенко, Л. Горбунова, М. Култаєва, С. Пролєв та ін. Київ: Педагогічна думка, 2011. 320 с.

Дзьобань О.П., Рубан О.О. Відповідальність: до проблеми концептуалізації категорії. Інформація і право. № 4(31)/2019. С. 9-19.

Кремень В.Г. Інноваційнa людина і сучасна освіта. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2013. Вип. 110. С. 3-5.

Тадаєва А.В. Особливості соціалізації людини в сучасному інформаційному просторі. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2013. Вип. 17 (2). С. 329-337.

Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике? / пер. с нем. М. Л. Хорькова. Москва: Весь Мир, 2002. 143 с.

Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти: монографія / за заг. ред. проф. В.Г. Пилипчука. Харків: Майдан, 2011. 244 с.

Дзьобань О.П., Панфілов О.Ю., Соболєва С.М. Інформаційне насильство: змістовний аспект. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія. 2016. № 1 (28). С. 136-151.

Данильян О.Г., Дзьобань О.П. “Симулякр”: концептуалізація феномена у постнеокласичній філософії. Інформація і право. № 2(17)/2016. С. 66-76.

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / пер. с фр. С.Н. Зенкина. 3-е изд. Москва: Добросвет; КДУ, 2009. 389 с.

Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. URL: http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/simulacres_et_ simulation.shtml (дата звернення 07.03.2020).

Дзьобань О.П. Філософія інформаційних комунікацій: монографія. Харків: Майдан, 2012. 224 с.

Дзьобань О.П. Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади: монографія. Харків: Майдан, 2013. 360 с.

Дзьобань О.П., Жданенко С.Б. Віртуальна реальність: метафізичний сенс. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2012. Вип. 2 (12). С. 97-104.

Дзьобань О.П., Жданенко С.Б. Віртуальні комунікації: роль і місце у сучасному світі. Правова інформатика. № 2(46)/2015. С. 9-16.

Дзьобань О.П. Діалектика глобалізації віртуальної реальності й суспільного розвитку. Гілея: збірник наукових праць. 2012. Вип. 63 (№ 8). С. 254-260.

Иванов Д.В. Виртуализация общества: Версия 2.0. Санкт-Петербург: ПВ, 2002. С. 29-34.

Карповець М. Тіло, мода, ідентичність: постмодерні конфігурації. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Філософія. 2013. Вип. 14. С. 156-160.

Шкіль Л.Л. Тілоцентризм як нове явище Постмодерну. Гілея: збірник наукових праць. 2015. Вип. 94. С. 169-172.

Дзьобань О.П. Сучасний віртуальний простір: конгеніальність віртуальності й міфу. Стратегічні пріоритети. Серія “Філософія”. 2017. № 3. С. 163-170.

Ігнатенко В. Самотній квазісуб’єкт у епоху постмодерну: критика глобалізованого суспільства. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2011. № 2. С. 88-93.

Шафф А. Куда ведет дорога? Философия истории. Антология. Москва: Аспект-Пресс, 1995. С. 311-321.

Никитин Л.Н. Виртуальность – этап или тупик ноосферы? Творческое наследие В.И. Вернадского и современность: сб. трудов Международной конференции, м. Донецк, 10-12 апреля 2001 г. Донецк: “Донбасс”, 2001. С. 373-377.

Кутырев В.А. Оправдание бытия. URL: http://www.elcom.ru/~human/kutyrev/oprav danie.html (дата звернення 07.03.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Статті