Цифрова культура та інформаційна культура: права людини в епоху цифрових трансформацій

Автор(и)

  • О. М. Головко старший науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України, старший викладач кафедри публічного права Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.4(31).196663

Ключові слова:

цифровізація, права людини, цифрові права, цифрова культура, інформаційна культура

Анотація

Продемонстровано, що процес цифровізації викликає численні питання регулювання правовідносин, пов’язаних з ним, а також формує нові напрями забезпечення прав людини. Встановлено, що відсутність єдиної термінології, зокрема, щодо інформаційної та цифрової культур нівелює розуміння можливостей, а отже й прав, що виникають або зазнають модифікації внаслідок цифрових трансформацій.

Біографія автора

О. М. Головко, старший науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України, старший викладач кафедри публічного права Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

GOLOVKO O., кандидат юридичних наук

Посилання

Дзьобань О.П., Мануйлов Є.М. Інформаційна безпека в контексті інформаційної культури. Інформація і право. № 1(20)/2017. С. 74-81.

Золотар О.О. Права і свободи людини: інформаційний вимір: зб. мат. наук.-прак. конф. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні, м. Львів, 18 лист. 2016 р. Львів, 2016. C. 59-68.

Бенедек Ф., Кеттеман М. Свобода вираження поглядів та Інтернет. П.: Видавництво Ради Європи, 2013. 204 c.

Дзьобань О. П., Жданенко С. Б. Інформаційна культура: до питання про основні етапи розвитку. Політологічний вісник. 2015. Вип. 77. С. 353-365.

Долуда В.В. До питання про формування національної інформаційної інфраструктури. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_45/Gileya45/P8_doc.pdf

Калиновская Н.А. Информационный стресс. Информационно-психологическая безопасность личности как качественная характеристика информационной культуры человека: монография. URL: http://www.twirpx.com/file/ 354820.

Алиева М.Ф. Информационная безопасность как элемент информационной культуры. Вестник Адыгейского государственного университета. 2012. № 4 (108). URL: http://cyberlen inka.ru/article/n/informatsionnaya-bezopasnost-kak-element-informatsionnoy-kultury

Прудникова О.В. Феномен інформаційної культури: онтологічний статус та соціоантропологічні детермінанти: монографія / за заг. ред. О.П. Дзьобаня. Харків: Право, 2017. 496 с.

Прудникова О.В. Інформаційна культура в інформаційному суспільстві. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: зб. наукових праць; за заг. ред. В.П. Андрущенка. Київ, 2013. Вип. 30 (43). С. 159-166.

Дзьобань О. П., Прудникова О. В. Інформаційна та національна культури українського соціуму: проблеми кореляції. Інформація і право. № 3(30)/2019. С. 16-27.

Бєляков К.І., Онупрієнко С.Г., Шопіна І.М. Інформаційна культура в Україні: правовий вимір: монографія. Київ: КВІЦ, 2018. 169 с.

Панченко О.А., Панченко Л.В. Інформаційна безпека та інформаційна культура в сучасному інформаційному суспільстві. Правова інформатика. № 2(46)/2015. С. 32-38.

Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. 3-е изд. Москва: Юриспруденция. 2000. С. 307.

Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека: учебник. Москва: Эксмо, 2008. С. 125.

Шебаніц Д.М. Сучасна проблематика теорії “поколінь прав людини” в умовах європейської міждержавної інтеграції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. Т. 1. Вип. 31. С. 57-61.

Маляренко Т. Безпека людини у мінливому світі: монографія. Донецьк: ТОВ “Східний видавничий дім”. 2013. 200 с.

Про внесення доповнень до Цивільного Кодексу України (щодо гарантування права фізичної особи на доступ до Інтернету: проект Закону України. URL: http://w1.c1.rada.gov. ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50669

Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи 1877 (2012). URL: http://w1.c1.rada. gov. ua/pls/mpz2/docs/1466_rez_1877.htm

0 La Rue F. (26 квітня 2011), Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, UN Doc. A/HRC/17/27, § 85.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті