Інформаційні правовідносини: поняття та охорона

Автор(и)

  • І. В. Солончук старший викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститутімені Ігоря Сікорського”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.4(31).196657

Ключові слова:

інформація, право на інформацію, інформаційні правовідносини, судочинство, правосуддя, охорона інформаційних правовідносин

Анотація

Стаття присвячена інформаційним правовідносинам як унікальному соціальному явищу, їх нормативному регулюванню та охороні. Незважаючи на підвищений науковий інтерес, інформаційні правовідносини як юридична категорія, потребують подальшого дослідження, адже сьогодні є багато дискусійних питань, які ще не врегульовані законодавцем. Представлено систематизація чинників, які визначають недостатній рівень дослідження інформаційних правовідносин на сучасному етапі, виконаний аналіз наукових визначень поняття “інформаційні правовідносини”, запропоноване авторське визначення поняття “інформаційні правовідносини”, названі їх ознаки та особливості.

Посилання

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.

Маріц Д.О. Поняття та зміст інформаційних правовідносин. Jurnalul juridic national: teorie şipractică. 2016. № 5. С. 64-67.

Лятіна О.І. Поняття правовідносин у контексті законницької та юридичної доктрин. Часопис Київського університету права. 2013. № 4. С. 403-406.

Цимбалюк В.С. Інформаційне право: визначення сутності та змісту як комплексної галузі права. Правова інформатика. 2005. № 2. С. 5-14.

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Копилов В.А. Информационное право: учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва: Юрист, 2002. 512 с.

Синєокий О.В. Високотехнологічне інформаційне право України. Харків: Право, 2010. С. 360.

Фігель М.В. Доступ до інформації та електронне урядування. Київ: Факт, 2004. С. 336.

Коваленко Л.П. Інформаційні відносини. URL: file:///C:/Users/Ira/Downloads/62395-12 8225-1-SM%20(2).pdf (дата звернення 21.11.2019).

Про телекомунікації: Закон України від 18.11.03 р. № 1280-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 12. Ст. 155.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.03 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

Кормич Б.А. Інформаційне право: підручник. Харків: БУРУН і К., 2011. С. 334.

Пилипчук В.Г. Системні проблеми розвитку правової науки в інформаційній сфері. Вісник Академії правових наук України. 2011. № 3. С. 16-27.

Вернер Гитт. Информация: третья фундаментальная величина. URL: http://scienceandap ologetics.com/stati/426-informaciya-tretya-fundamentalnaya-velichina.html (дата звернення 21.11.2019).

Інформація. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE% D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F (дата звернення 21.11.2019).

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314.

Костецька Т.А. Актуальні проблеми державно-правового регулювання інформаційних відносин. Часопис Київського університету права. 2006. № 4. С. 63-68.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.16 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 31. Ст. 545.

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.04 р. № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. Ст.492.

Про доступ до судових рішень: Закон України від 22.12.05 р. № 3262-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 15 Ст. 128.

Єдиний державний реєстр судових рішень. Судова влада України. URL: http://reyestr. court.gov.ua (дата звернення 27.11.2019).

Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень: рішення Вищої ради правосуддя від 19.04.18 р. № 1200/0/15-18. URL: http://www.vru.gov.ua/act/14049 (дата звернення 27.11.2019).

Про виконання Вищою радою правосуддя Закону України “Про доступ до публічної інформації” у 2018 році: звіт від 04.01.19 р. Вища рада правосуддя. URL: http://www.vru.gov. ua/statistics/94 (дата звернення 25.11.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті