Відповідальність: до проблеми концептуалізації категорії

Автор(и)

  • О. П. Дзьобань головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України, Україна
  • О. О. Рубан асистент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.4(31).196545

Ключові слова:

відповідальність, свобода, обов’язок, соціальна активність, спосіб життя

Анотація

У статті феномен відповідальності розглядається як соціально-історичне явище, яке з’являється як результат виникнення й розвитку суспільних відносин і як характеристика відносин між особистістю, соціальною групою і суспільством у цілому. Проаналізовані ключові концептуальні підходи до розуміння відповідальності в історії розвитку філософської культури. Робиться висновок, що основною тенденцією в інформаційному суспільстві стає повсюдний відхід від відповідальності фактично на всіх рівнях її прояву, що дозволяє вести мову про асиметричність розвитку суспільства: надзвичайно високий ступінь технологічного розвитку супроводжується деградацією етики й моралі. Це стає основною суперечністю, що продукує соціальні конфлікти від міжособистісних до міждержавних.

Біографії авторів

О. П. Дзьобань, головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України

доктор філософських наук, професор 

О. О. Рубан, асистент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук

Посилання

Прудникова О.В. Феномен інформаційної культури: онтологічний статус та соціоантропологічні детермінанти: монографія / за заг. ред. О.П. Дзьобаня. Харків: Право, 2017. 496 с.

Дзьобань О.П., Мануйлов Є.М. Бінарна опозиція “свобода-відповідальність” в інформаційному суспільстві: до постановки проблеми. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія. 2016. № 1 (28). С. 15-26.

Аристотель. Соч. в 4 т. / пер. с древнегреч. Т. 4. Москва: Мысль, 1983. 830 с.

Осипов И.Д. Парадигма ответственности в европейской философии. Вестник СПбГУ. Сер. 17. 2014. Вып. 2. С. 52-63.

Арендт Х. Ответственность и суждение. Москва: Изд-во Института Гайдара, 2013. 352 с.

Дзьобань О.П., Жданенко С.Б. Ідея теократичного панування у вченні Августина Блаженного та її практичне втілення у середні віки. Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. 2007. Вип. 3(29). С. 30-38.

Гоббс Т. Левіафан. Москва: Мысль, 2001. 478 с.

Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології: монографія / І.В. Арістова, О.А. Баранов, О.П. Дзьобань та ін.; за заг. ред. проф. К.І. Бєлякова. Київ: КВІЦ, 2019. 344 с.

Буященко В. Cоціальна відповідальність: від дискурсу до практики. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2017. № 1. С. 6-10.

Діденко Л.В., Кондрашова-Діденко В.І. Соціостудії: відповідальність. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2017. Вип. 17. С. 22-24.

Фоменко А.М. Свобода та відповідальність особистості: дискурс сучасності. Стратегія розвитку України. 2017. № 1. С. 7-10.

Сартр Ж.П. Экзистенцианализм – это гуманизм. URL: https://scepsis.net/library/id_545.html (дата звернення 17.10.2019).

Хайдеггер М. Бытие и время. URL: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/haydegger-butie_i_vremya-8l.pdf (дата звернення 10.10.2019).

Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. 2-е вид. Xарків: ТОВ “Одіссей”, 2008. 432 с.

Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, прав. конструкції та наук. концепції): навч. посіб. / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. Київ: Юрінком Iнтер, 2008. 400 с.

Плахотный А.Ф. Проблеми социальной ответственности. Xарків: Вища школа, 1981. 190 с.

Морозова И.С. Кризис ответственности в контексте развития культуры информационного общества / И.С. Морозова: дис. канд. филос. наук. Москва, 2014. 191 с.

Берман Г.Д. Вера и закон: примирение права и религии. Москва: Ad Marginem, 1993. 431 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті