DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.4(31).196545

Відповідальність: до проблеми концептуалізації категорії

О. П. Дзьобань, О. О. Рубан

Анотація


У статті феномен відповідальності розглядається як соціально-історичне явище, яке з’являється як результат виникнення й розвитку суспільних відносин і як характеристика відносин між особистістю, соціальною групою і суспільством у цілому. Проаналізовані ключові концептуальні підходи до розуміння відповідальності в історії розвитку філософської культури. Робиться висновок, що основною тенденцією в інформаційному суспільстві стає повсюдний відхід від відповідальності фактично на всіх рівнях її прояву, що дозволяє вести мову про асиметричність розвитку суспільства: надзвичайно високий ступінь технологічного розвитку супроводжується деградацією етики й моралі. Це стає основною суперечністю, що продукує соціальні конфлікти від міжособистісних до міждержавних.

Ключові слова


відповідальність; свобода; обов’язок; соціальна активність; спосіб життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Прудникова О.В. Феномен інформаційної культури: онтологічний статус та соціоантропологічні детермінанти: монографія / за заг. ред. О.П. Дзьобаня. Харків: Право, 2017. 496 с.

Дзьобань О.П., Мануйлов Є.М. Бінарна опозиція “свобода-відповідальність” в інформаційному суспільстві: до постановки проблеми. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія. 2016. № 1 (28). С. 15-26.

Аристотель. Соч. в 4 т. / пер. с древнегреч. Т. 4. Москва: Мысль, 1983. 830 с.

Осипов И.Д. Парадигма ответственности в европейской философии. Вестник СПбГУ. Сер. 17. 2014. Вып. 2. С. 52-63.

Арендт Х. Ответственность и суждение. Москва: Изд-во Института Гайдара, 2013. 352 с.

Дзьобань О.П., Жданенко С.Б. Ідея теократичного панування у вченні Августина Блаженного та її практичне втілення у середні віки. Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. 2007. Вип. 3(29). С. 30-38.

Гоббс Т. Левіафан. Москва: Мысль, 2001. 478 с.

Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології: монографія / І.В. Арістова, О.А. Баранов, О.П. Дзьобань та ін.; за заг. ред. проф. К.І. Бєлякова. Київ: КВІЦ, 2019. 344 с.

Буященко В. Cоціальна відповідальність: від дискурсу до практики. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2017. № 1. С. 6-10.

Діденко Л.В., Кондрашова-Діденко В.І. Соціостудії: відповідальність. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2017. Вип. 17. С. 22-24.

Фоменко А.М. Свобода та відповідальність особистості: дискурс сучасності. Стратегія розвитку України. 2017. № 1. С. 7-10.

Сартр Ж.П. Экзистенцианализм – это гуманизм. URL: https://scepsis.net/library/id_545.html (дата звернення 17.10.2019).

Хайдеггер М. Бытие и время. URL: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/haydegger-butie_i_vremya-8l.pdf (дата звернення 10.10.2019).

Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. 2-е вид. Xарків: ТОВ “Одіссей”, 2008. 432 с.

Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, прав. конструкції та наук. концепції): навч. посіб. / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. Київ: Юрінком Iнтер, 2008. 400 с.

Плахотный А.Ф. Проблеми социальной ответственности. Xарків: Вища школа, 1981. 190 с.

Морозова И.С. Кризис ответственности в контексте развития культуры информационного общества / И.С. Морозова: дис. канд. филос. наук. Москва, 2014. 191 с.

Берман Г.Д. Вера и закон: примирение права и религии. Москва: Ad Marginem, 1993. 431 с.
Copyright (c) 2020 О. П. Дзьобань, О. О. Рубан