Інформаційні правовідносини в судочинстві України

Автор(и)

  • В. М. Фурашев доцент, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Україна
  • І. В. Солончук старший викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194799

Ключові слова:

інформація, інформаційні правовідносини, інформаційна концепція права, інформаційні технології, судочинство, правосуддя

Анотація

Стаття присвячується проблемним аспектам правової охорони інформаційних правовідносин в цілому та трансформації інформаційних відносин в системі судочинства. Незважаючи на підвищений науковий інтерес до інформаційної сфери, залишається багато питань, які досі не врегульовані на законодавчому рівні та неоднозначно трактуються в наукових працях. Досліджуються різні точки зору щодо поняття інформаційних правовідносин, пропонується авторське розуміння поняття інформаційних правовідносин. Розглядається питання інтеграції інформаційних правовідносин, зокрема значення та завдання інформаційних правовідносин в судочинстві.

Біографія автора

В. М. Фурашев, доцент, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Загальна теорія держави і права: підручник / за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. Харків: Право, 2009. 583 с.

Сидоренко О. Інформаційні ресурси як об’єкт інформаційних правовідносин. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 4. С. 173-182.

Арістова І.В. Становлення науки “інформаційне право”: питання методології (частина друга). Публічне право. 2016. № 3. С. 102-110. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2016_3_16 (дата звернення: 25.07.2019).

Брижко В.М., Фурашев В.М. Конвергенція новітніх технологій: стан і перспективи змін у інформаційних відносинах. Інформація і право. № 1(20)/2017. С. 51-67.

Про інформацію: Закон України від 2.10.92 р. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.

Маріц Д. Поняття та зміст інформаційних правовідносин. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2016. № 5. С. 64-67.

Коваленко Л.П. Теоретичні проблеми інформаційного права України. Харків: Право, 2012. 247 с.

Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: 12.00.03. Київ: Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2006. 34 с.

Виноградова Г.В. Правове регулювання інформаційних відносин в Україні: навчальний посібник. Київ: Юстініан, 2006. 171 с.

Коваленко Л.П. Інформаційне право України: проблеми становлення та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: 12.00.07. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. 37 с.

Пилипчук В. Системні проблеми розвитку правової науки в інформаційній сфері. Вісник Академії правових наук України. 2011. № 3. С. 16-27.

Копилов В.А. Информационное право: учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва: Юрист, 2002. 512 с.

Тарасенко Р.В. Інформаційне право: навчально-методичний посібник. Луганськ: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2010. 512 с.

Солончук І.В. Інформаційні правовідносини в контексті цивільного судочинства. Інформація і право. №1(24)/2018. С. 164-173.

Судочинство та інформаційні технології: Висновок № 14 (2011) Консультативної ради європейських суддів, прийнятий КРЄС на 12-ому пленарному засіданні (Страсбург, 7 – 9 листопада 2011 року) / Міжнародний стандарт судочинства. URL: http://court.gov.ua/inshe/mss (дата звернення: 26.07.2019).

Кушакова-Костицька Н.В. Електронне правосуддя: українські реалії та зарубіжний досвід. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С.103-109.

Бринцев О.В. “Електронний суд” в Україні. Досвід та перспективи: монографія. Харків: Право, 2016. 72 с.

Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та інших установ судової системи. – (Державна Судова Адміністрація України). URL: http://court.gov.ua/ userfiles/concept.pdf (дата звернення: 27.07.2019).

Про Стратегію розвитку судової влади України на 2015 – 2019 роки: Рішення XII позачергового З’їзду суддів України від 25 вересня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/n0011415-14 (дата звернення: 27.07.2019).

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України...: Закон України від 3.10.17 р. № 2147-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. № 48. Ст. 436.

ДСА України оголосила про створення та функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Судова влада України. URL: https://court.gov.ua/ press/general/611254/ (дата звернення: 27.07.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-17

Номер

Розділ

Статті