Доступ громадян до правової інформації: механізми доступу та їх реалізація

Автор(и)

  • І.Ф. Корж завідувач наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194779

Ключові слова:

контроль, нормотворчість, права та інтереси громадян, правова інформація, публічна влада, управління державними справами

Анотація

В статті досліджується питання діяльності органів публічної влади щодо вироблення та реалізації правових засад та механізмів забезпечення громадян правовою інформацією в сучасних умовах. Розкриваються: види правових механізмів забезпечення даною інформацією; нинішній стан та ефективність цього забезпечення; існуючі практичні недоліки в діяльності органів публічної влади. Наводяться приклади відповідних негативних дій інституцій державної виконавчої влади щодо застосування європейських демократичних принципів залучення інституцій громадянського суспільства до управління державними справами в Україні.

Біографія автора

І.Ф. Корж, завідувач наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Загальна декларація прав людини: Конвенція ООН від 10. Грудня 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 26.06.2019).

Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 4 листопада 1950 р. Дата оновлення: 02.10.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_ 004 (дата звернення: 26.06.2019).

Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17.07.97 р. № 475/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 40. Ст. 263.

Про доступ до офіційних документів (офіційний переклад): Конвенція Ради Європи від 18 червня 2009 р. URL: https://cedem.org.ua/library/konventsiya-rady-yevropy-pro-dostup-do-ofitsijnyh-dokumentiv-ofitsijnyj-pereklad (дата звернення: 28.06.2019).

Про видання збірників актів законодавства України: Указ Президента України від 22.01.96 р. № 73/96. Урядовий кур’єр. 1996. 25 січ.

Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені “Офіційний вісник України”: Указ Президента України від 13.12.96 р. № 1207/96. Урядовий кур’єр. 1996. 19 груд.

Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10.06.1997 р. № 503/97. Офіційний вісник України. 1997. № 24. С. 11.

Питання оновлення збірників актів законодавства України: Указ Президента України від 27.06.96 р. № 472/96. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/472/96 (дата звернення: 26.07.2019).

Про Єдиний державний реєстр нормативних актів: Указ Президента України від 27.06.96 р. № 468/96. Урядовий кур’єр. 1996. 04 липн.

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст.314.

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів. URL: http://www.reestrnpa.gov .ua/REESTR/RNAweb.nsf/wpage/RnaAbout?OpenDocument (дата звернення: 29.07.2019).

Взаємодія держави і суспільства в процесах публічної політики: наук. розробка / С.О. Телешун та ін. Київ: НАДУ, 2013. 44 с.

Розвиток громадянського суспільства в Україні: аналіт. доп. / Яблонський В.М. та ін.; за заг. ред. О.А. Корнієвського. Київ: НІСД, 2015. 56 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 06.12.16 р. № 1774-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 2. Ст. 25.

Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.08 р. № 976. Урядовий кур’єр. 2008. 14 лист. (№ 214).

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.10 р. № 996. Офіційний вісник України. 2010. № 84. С. 36.

Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.07 р. № 950. Урядовий кур’єр. 2007. 03 серп. (№ 138).

Україна – найбідніша країна Європи : чому, як, коли зміни… URL: https://www.ukr inform.ua/rubric-economy/2557789-ukraina-najbidnisa-kraina-evropi-comu-ak-koli-zmini.html (дата звернення: 07.08.2019).

Індекс сприйняття корупції – 2018. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnya ttya-koruptsiyi-2018 (дата звернення: 07.08.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-17

Номер

Розділ

Статті