Інформаційна та національна культури українського соціуму: проблеми кореляції

Автор(и)

  • О.П. Дзьобань головний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна
  • О.В. Прудникова професор кафедри культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194776

Ключові слова:

соціум, культура, інформаційна культура, масова культура, культурний простір, культурна комунікація

Анотація

У статті сучасний стан інформаційної культури в Україні розглядається як відображення духовних, соціально-економічних та політичних проблем вітчизняного соціуму. Обґрунтовується, що діалогічність сучасної української культури визначається тим, що вона є культурою поліетнічного соціуму. Показані протиріччя між інформаційною культурою українського суспільства та західними стандартами. Продемонстровано, що порівняно з досягненнями розвинених країн Заходу, стан вітчизняної інформаційної культури характеризується низкою проблем, вирішення яких має незаперечну актуальність в аспекті утвердження демократичних цінностей інформаційної культури в сучасній Україні.

Біографії авторів

О.П. Дзьобань, головний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор філософських наук, професор

О.В. Прудникова, професор кафедри культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, доцент

Посилання

Прудникова О.В. Феномен інформаційної культури: онтологічний статус та соціоантропологічні детермінанти: монографія / за заг. ред. О.П. Дзьобаня. Харків: Право, 2017. 496 с.

Глотов Б.Б., Корх О.М. Психологічні риси українського народу по осі Схід-Захід. Філософія. Культура. Життя. 2010. Вип. 34. С. 39-47.

Максименюк М.Ю. Соціально-філософський дискурс розвитку поліетнічного соціуму. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2010. № 40. С. 224-238.

Данильян О.Г., Дзьобань О.П., Калиновський Ю.Ю., Моісеєва Н.І. Національна безпека України в етно-ментальному та міжнародному вимірах: монографія. Харків: ХАІ, 2004. 276 с.

Дзьобань О.П. Ментальні засади національної безпеки соціальної структури на шляху до громадянського суспільства. Культура народов Причерноморья (Научный журнал). 2004. № 51. С. 129-131.

Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Глобалізація культури: протиріччя та тенденції розвитку. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Політологія. 2017. № 2 (33). С. 29-41.

Дзьобань О. П., Жданенко С. Б. Інформаційна культура: до питання про основні етапи розвитку. Політологічний вісник. Збірник наукових праць. 2015. Вип. 77. С. 353-365.

Поліщук О.П. Українська естетична національно-культурна традиція в контексті глобальних проблем сучасності. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Phd/2011_14/ 12_Pol.pdf (дата звернення 12.01.2019 р.).

Мазурок Ю.О. Роль урядових та неурядових інституцій у формуванні культури інформаційної відкритості суспільства. Вісник СевНТУ. 2009. Вип. 100: Політологія. С. 83-87.

Долуда В.В. До питання про формування національної інформаційної інфраструктури. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_45/Gileya45/P8_doc.pdf (дата звернення 12.12.2018 р.).

Гурковський В.І. Зарубіжний досвід формування інформаційного суспільства: перспективи адаптації в Україні. Публічне управління: теорія та практика. 2010. № 2. С. 51-57.

Каращук М. Місце і роль суспільного мовлення в інформаційному просторі України. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26862/25-Karaschuk.pdf?sequence=1 (дата звернення 13.09.2019 р.).

Рейтинг свободи ЗМІ. URL: https://ua.news/ua/rejting-svobodi-zmi-ukrayina-opustilasya-na-102-mistse/ (дата звернення 14.09.2019 р.).

Цуркан Ю.О. Неосемантизація як віддзеркалення соціодинаміки в сучасних українськомовних засобах масової інформації. Лінгвістичні дослідження. 2018. Вип. 48. С. 337-342.

Захаренко К. Засоби масової інформації як необхідний елемент розвитку інформаційного суспільства. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 132. С. 250-254.

Прудникова О. В. Роль засобів масової комунікації у розвитку інформаційної культури вітчизняного соціуму в умовах “гібридної війни”. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія. 2018. № 1. С. 33-42.

У 2018 Інтернет-користувачів стало 4 млрд, з них понад 3 млрд користуються соцмережами. URL: https://hromadske.ua/posts/u-2018-internet-koristuvachiv-stalo-4-mlrd-z-nih-pon ad-3-mlrd-koristuyutsya-socmerezhami-doslidzhennya (дата звернення 14.09.2019 р.).

Проскуріна О.О. Політична культура України в умовах глобальної інформатизації: форми політичної соціалізації та їх удосконалення URL: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya /2009_20/ Gileya20/P3.pdf (дата звернення 20.02.2019 р.).

Стадніченко О.І. Інформаційний простір України в системі міжнародних інформаційних впливів. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_38/Gileya38/ P7_doc.pdf (дата звернення 25.11.2018 р.).

Притуляк М.В. Соціально-комунікативна трансформація сучасного суспільства: механізми та прояви. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/intelekt/2007_5/7.pdf (дата звернення 29.10.2018 р.).

Бєловецька Л.Е. Проблема збереження національної ідентичності як складової духовної безпеки українського суспільства. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017. Вип. 2. С. 6-14.

Кравчук С.Л. До проблеми дослідження духовних цінностей та неконструктивних форм поведінки молоді у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки. 2017. Вип. 6. С. 182-190.

Пачковський Ю.Ф., Бліхар М.П. До проблеми духовних цінностей у соціологічному дискурсі. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2017. Вип. 11. С. 54-68.

Муравицький В.О. Особливості формування інформаційної культури особистості: український контекст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2010. Вип. 50. Філософські науки. С. 27-31.

Для 74 % українців телебачення досі основне джерело інформації. Опитування КМІС. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-47670108 (дата звернення 14.09.2019 р.).

Петрова І.В. Культурно-дозвіллєві практики населення сучасної України: тенденції та пріоритети. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Kis/2011_1/21.pdf (дата звернення 05.11.2018 р.).

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. Київ: Оріяни, 2003. 863 с.

Солодка О.М. Сучасні загрози інформаційній безпеці України. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2011. № 2 (6). С. 28-33.

Кузнєцова Т.В. Транслювання національної культури сучасними ЗМІ: основні тенденції та перспективи. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vdpu/Soc_ komun/2008_1/12.html (дата звернення 22.11.2018 р.).

Паримський І.С. Розвиток традиційних комунікаційних центрів у інформаційному суспільстві. Інформаційне суспільство. 2012. Вип. 16. С. 53-55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-17

Номер

Розділ

Статті