Правова безпека сфери доступу громадян до управління державними справами

Автор(и)

  • І. Ф. Корж завідувач наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.4(31).194725

Ключові слова:

громадські ради, конституційне право, міжнародно-правові стандарти, політичне право, правова безпека, управління державними справами

Анотація

В даній статті досліджується питання стану правової безпеки сфери доступу громадян до управління державними справами; аналізується стан правового забезпечення реалізації зазначеного конституційного права нормами матеріального і процесуального права. Розкрито національні та міжнародно-правові механізми забезпечення реалізації зазначеного права; наводяться недоліки у реалізації політичного права на участь громадян в управлінні державними справами.

Біографія автора

І. Ф. Корж, завідувач наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник  

Посилання

Злобін С.В. та ін. Наші права: участь громадян в управлінні державними справами; за заг. ред. Н.К. Дніпренка. Вінниця: ТОВ “Консоль”, 2006. 64 с.

Адміністративне право України: підручник для юрид. вузів і фак.; за ред. Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2000. 520 с.

Авер`янов В.Б. Державний апарат. Юридична енциклопедія: у 6 т. Київ: Укр. енцикл., 1998. Т. 2. 1999. 741с.

Загальна декларація прав людини прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. Офіційний вісник України. 2008. № 93. С. 89.

Міжнародний пакт про громадянські й політичні права від 16 грудня 1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення 30.08.2019).

Підтримка системою Організації Об’єднаних Націй зусиль урядів з розвитку і зміцнення нових чи відроджених демократій: Резолюція 53/31 Генеральної Асамблеї ООН від 23 листопада 1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_610/sp:max100 (дата звернення 30.08.2019).

Про захист прав людини і основоположних свобод: Європейська конвенція від 04 листопада 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення 05.09.2019).

Європейська соціальна хартія від 18 жовтня 1961 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_300 (дата звернення 05.09.2019).

Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Resolution 980 (1992) on citizens' participation in politics. Text adopted by the Assembly on 7 February 1992 (26th Sitting) URL: http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta92/ ERES980. htm (дата звернення 05.09.2019).

Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Recommendation 1180 (1992) on citizens' participation in politics. Text adopted by the Assembly on 7 February 1992 (26th Sitting) URL: http://assembly.coe.int/Documents/Adopted Text/ta92/EREC1180.htm (дата звернення 05.09.2019).

Документ Копенгагенської наради Конференції з людського виміру ОБСЄ від 29 червня 1990 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_082 (дата звернення: 05.09.2019).

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.10 р. № 996. Офіційний вісник України. 2010. № 84. С. 36.

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.96 р. № 393/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст. 256.

Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 26.02.16 р. № 68/2016. Офіційний вісник Президента України. 2016. № 7. С. 32.

CPI-2018: Україна знову гірше всіх сусідів, окрім Росії. URL: https://ti-ukraine.org/ news/cpi-2018-ukrayina-znovu-girshe-vsih-okrim-rosiyi/?fbclid=IwAR0MV41PbYANN-USga7BbEF O_c4QbU4frX_YBCI26vYQb3gChAG-Sn9M0vI (дата звернення 15.09.2019).

Березовська І. Актуальні питання доступу громадян до публічної інформації та проблеми застосування Закону України “Про доступ до публічної інформації”. URL: http://ena. lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/37396/1/5_26-31.pdf (дата звернення 15.09.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті