Співвідношення інформаційної та кібернетичної безпеки

Автор(и)

  • А. В. Тарасюк НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.4(31).194721

Ключові слова:

інформаційна безпека України, забезпечення інформаційної безпеки, кібербезпека, загроза

Анотація

У статті досліджується концептуальні засади співвідношення інформаційної та кібернетичної безпеки України. На основі теоретичного аналізу запропоновано авторські визначення базових категорій кібернетичної безпеки, а також визначено та проаналізовано стан законодавчого забезпечення та розроблено пріоритетні напрями його вдосконалення.

Біографія автора

А. В. Тарасюк, НДІ інформатики і права НАПрН України

кандидат юридичних наук

Посилання

Присяжнюк М.М. Інформаційна безпека України в сучасних умовах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. 2013. Вип. 30. С. 42-46.

Конституція України: Основний Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 05.12.2019).

Цимбалюк В. Окремі питання щодо визначення категорії “інформаційна безпека” у нормативно-правовому аспекті. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. Науково-технічний збірник. Київ, 2004. С. 30-33.

Рубан В.Я. Інформаційна безпека України: сутність та проблеми. Стратегічна панорама. 1998. № 3-4. С. 170-175.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 (дата звернення 05.12.2019).

Ткачук Т.Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України: правовий вимір: монографія. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2018. 422 с.

Европейская Конвенция по киберпреступлениям. URL: http://inter.criminology.onua. edu.ua/?p=2263 (дата звернення: 05.12.2019)

Брижко В.М. та ін. е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право: монографія; за ред. члена-кореспондента АПрН України, д.е.н., професора М. Швеця. – (НДЦПІ АПрН України). Київ: Видавництво ТОВ “Пан-Тот”, 2007 р. 234 с.

Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства від 22.07.2000 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_163 (дата звернення 05.12.2019).

Canada’s Cyber Security Strategy: For a Stronger and More Prosperous Canada URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cbr-scrt-strtgy/cbr-scrt-strtgy-eng.pdf (дата звернення 05.12.2019).

The Department Of Defense Cyber Strategy URL: http://www.defense.gov/home/features/ 2015/0415_cyberstrategy/Final_2015_DoD_CYBER_STRATEGY_for_web.pdf (дата звернення 05.12.2019).

Ткачук Т.Ю. Механізми протидії інформаційним загрозам зовнішніх джерел. Вісник НТУ України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право. 2017. № 1–2. С. 242-246.

Ткачук Т.Ю. Кібербезпека: підходи до визначення в окремих країнах: мат. наук.-практ. конф. Актуальні проблеми управління інформаційної безпекою держави, м. Київ, 24.05.17 р. Київ: Нац. акад. СБУ, 2017. С. 142-144.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Доктрину інформаційної безпеки України”: Указ Президента України від 25.02.17 р. № 47/2017. URL: www.president.gov.ua/documents/472017-21374 (дата звернення 05.12.2019).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року “Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України”: Указ Президента України від 01.05.14 р. № 449/2014. URL: www.president.gov.ua/documents/4492014-17157 (дата звернення 05.12.2019).

Довгань О.Д. Інформаційна безпека: стан, проблеми, тенденції. Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах: матеріали круглого столу Філософсько-правові та прикладні аспекти, м. Вінниця 12 травня 2017 р., Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського / упоряд.: О.Д. Довгань, М.В. Беланюк, С.А. Лапшин, О.Г. Радзієвська, О.І. Яременко [та ін.]. Київ: Видавничий дім “АртЕк”, 2017. С. 31-39.

Довгань О.Д. Ткачук Т.Ю. Концептуальні засади законодавчого забезпечення інформаційної безпеки України. Інформація і право. 2019. № 1. С. 86-100.

Довгань О.Д., Доронін І.М. Ескалація кіберзагроз національним інтересам України та правові аспекти кіберзахисту: монографія. – (НДІІП НАПрН України). Київ: Видавничий дім “АртЕк”. 2017. 107 с.

Брижко В.М. Філософія права: герменевтика в сфері інформаційного права. Правова інформатика. № 1(41)/2014. С. 18-22.

Фурашев В.М. Кіберпростір та інформаційний простір, кібербезпека та інформаційна безпека: сутність, визначення, відмінності. Інформація і право. № 2(5)/2012. С. 162-169.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті